فال انبياء الهي

فال انبياء الهي

حضرت ذوالقرنين

شما فردي با همت و اراده هستيد اگر از اين استعداد استفاده كنيد به توفيقات خوبي دست مي يابيد در زندگي شما سفرهاي دور ديده مي شود با خطرهايي در زندگي مواجه ميشويد افراد زيادي مطيع شما يا تحت پوشش شما قرار خواهند گرفت ، سفر حج را در طالع داريد اگر قصد جهانگردي داريد اقدام كنيد كارهاي سخت براي شما اسان ميشود آنچه را كه مقصود داريد اگر مصلحت باشد انجام خواهد شد از جانب عده اي خظري شما را تهديد ميكند كه به ياري خدا رفع خواهد شد


  • Image 03
  • Image 03
  • Image 03
  • Image 03
  • Image 03
  • Image 03
  • Image 03