فال انبياء الهي

فال انبياء الهي

حضرت لوط (ع)

در زندگي با سختيهايي مواجه ميشويد و با مردمي لاقيد و بد عمل سر و كار پيدا ميكنيد و به رنج و زحمت ميافتيد همسري نصيب شما ميشود كه بايد با او به احتياط رفتار كنيد وگرنه از مسير صواب منحرف شده و شما را دچار مشكل ميكند بايد مراقب باشي تا خود به بدعملي ديگران گرفتار نشنويد . در طالع شما سفر يا هجرتي ديده مي شود كه لازم است انجام بگيرد


  • Image 03
  • Image 03
  • Image 03
  • Image 03
  • Image 03
  • Image 03
  • Image 03