ترجمه و تفسیر صحیفه سجادیه

 

  نیایش
(ترجمه)

ترجمه:  


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای پنجمترجمه فارسی صحیفه سجادیه
نيايش پنجم
امام سجاد عليه السلام اين دعا را‌  براى خود  ‌و‌  اهل بيت خويش به‌  درگاه خدا مى كند
̶    اى خدائى كه‌  عجائب عظمت  ‌و‌  جلالش را‌  حد  ‌و‌  نهايت نيست درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  از‌  الحاد  ‌و‌  عناد (و شرك  ‌و‌  جدال) در‌  بزرگى  ‌و‌  عظمتت ما‌  را‌  دور ساز (يعنى در‌  روج انسان با‌  معرفت الهى چيزى از‌  خدا  ‌و‌  بزرگى  ‌و‌  جلال او‌  شگفت آور  ‌و‌  حيرت انگيزتر نخواهد بود  ‌و‌  عارفان ربانى پيوسته از‌  خدا خواهند كه‌  حق به‌  تجلى نور عظمتش در‌  قلب آنها قلوبشان را‌  از‌  ظلمت الحاد  ‌و‌  شك  ‌و‌  ريب  ‌و‌  جدل در‌   ‌آن دور سازد  ‌و‌  دائم حيران بزرگى  ‌و‌  عظمت خويش گرداند)
̶    و اى خدائى كه‌  دوران سلطنتش را‌  پايانى نه  ‌و‌  انتهائى ندارد (بلكه ملك  ‌و‌  شاهى او‌  ازلى  ‌و‌  ابدى  ‌و‌  حكومتش بر‌ ملك نامتناهى وجود  ‌و‌  عوالم بى نهايت هستى سرمدى است) درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  دوزخ انتقام (و عذاب قهر فراق) خود آزادى بخش
̶    و اى خدائى كه‌  گنجينه هاى رحمت وسيع بى انتهايش فنا (و نقصان) پذير نيست (بلكه هر‌  چه عطا كند بر‌ خلق از‌   ‌آن رحمت بى نهايت هرگز كم  ‌و‌  كاست نگردد عوالم ملك  ‌و‌  ملكوت  ‌و‌  غيب  ‌و‌  شهود بى نهايت  ‌و‌  كرات  ‌و‌  منظومه هاى شمسى  ‌و‌  كهكشانهاى بى شمار رشحه اى از‌   ‌آن درياى رحمت است بلكه موجى از‌   ‌آن بحر جود  ‌و‌  احسان الهيت است) درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  اطهارش  ‌و‌  براى ما‌  هم از‌  رحمت واسعه ات نصيبى كامل عطا فرم
̶    و اى خدائى كه‌  (نه تنها چشم ظاهر بلكه) چشم (بصيرت)ها(ى باطن صاحب نظران عالم از‌  عارفان  ‌و‌  حكيمان بلكه اولياء  ‌و‌  انبياء الهى هم) در‌  مادون مقام رويت  ‌و‌  شهود حقيقت ذاتش منقطع  ‌و‌  عاجز  ‌و‌  حيران است (و جز  ‌آن قدر كه‌  نور جمالش در‌  آئينه قلوب خلق تجلى كند راه مشاهده او‌  به‌  روى عالميان بسته است  ‌و‌  مراتب معرفت الهى از‌  معرفت علم اليقين  ‌و‌  عين اليقين  ‌و‌  حق اليقين تا‌  مراتب فناء  ‌و‌  فناء عن الفناء  ‌و‌  بقاء در‌  فناء تمام بر‌ حسب مراتب تجليات انوار جمال رويت است بر‌ قلوب پاك عالمان ربانى  ‌و‌  عارفان الهى پس‌  هم لاندر كه‌  الابصار ببصر ظاهر  ‌و‌  باطن رويت  ‌و‌  شهود كنه جمال حق محال است  ‌و‌  هم رويت قلبى  ‌و‌  شهود چشم باطن ممكن است  ‌و‌  به‌  مقدار معرفت  ‌و‌  درجات تجليات ميسر  ‌و‌  واقع است «ما كذب الفواد  ‌و‌  ما‌  راى» كلام خدا «الغيرك من‌  الظهور ما‌  ليس لك حتى يكون هو المظهر لك» كلام حضرت حسين عليه السلام «و لم اعبد ربا لم از» كلام اميرالمومنين  ‌و‌  سيد الموحدين است) پس‌  (اى خداى مرئى  ‌و‌  نامرئى) درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  مقام قرب (و معرفت) خود نزديك فرم
̶    اى خدائى كه‌  هر‌  امر بزرگى در‌  مقابل شان بزرگيش كوچك است (هر چه در‌  عالم با‌  خطر  ‌و‌  شان  ‌و‌  جلال به‌  نظر رسد هنگامى كه‌  عظمت او‌  را‌  ياد كنيم همه كوچك شوند  ‌و‌  به‌  طور كلى هرگاه انسان به‌  ياد بزرگى خدا سلطان عالم وجود افتد  ‌و‌  عزت  ‌و‌  جلال حق را‌  تصور كند  ‌و‌  فكر خود را‌  در‌  علوم  ‌و‌  معارف الهى متوجه كند هر‌  امر ذى شان  ‌و‌  قدر  ‌و‌  منزلت عالم در‌  نظرش حقير  ‌و‌  بى خطر  ‌و‌  قدر بشمار آيد  ‌و‌  پيش معنى خدا هيچيك از‌  عجائب  ‌و‌  غرائب  ‌و‌  شگفتى هاى عالم او‌  را‌  شگفت آور  ‌و‌  حيرت انگيز نباشد).
̶    اى خدا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  براى خود به‌  ما‌  كرامت  ‌و‌  عزت بخش (يعنى براى احياء دين  ‌و‌  تعظيم شعائر  ‌و‌  تعليم  ‌و‌  نشر معرفت  ‌و‌  توحيد خود) (در دو‌  عالم) ما‌  را‌  كرامت (و شرافت  ‌و‌  عزت بخش)
̶    و اى خدائى كه‌  باطن باطن  ‌و‌  سر‌  السر هر‌  خير عالم بر‌ تو‌  آشكار است (يعنى اخبار  ‌و‌  آثار عالم وجود را‌  كه‌  معانى گوناگون  ‌و‌  باطنهاى تو‌  در‌  تو‌   ‌و‌  اسرار نهان در‌  نهان بسيار است همه نزد تو‌   ‌و‌  علم محيط تو‌  آشكار است) (اى خداى آگاه بر‌ اسرار اخبار) درود فرست بر‌ محمد (ص)  ‌و‌  آل‌  (ع) پاكش  ‌و‌  ما‌  را‌  (به معاصى  ‌و‌  اعمال زشت) نزد خود رسوا  ‌و‌  شرمگين مفرما.
̶    پروردگارا (درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش)  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  موهبت خود (و به‌  لطف وجود  ‌و‌  كرم بى حد  ‌و‌  نهايت خويش) از‌  عطاى اهل جود  ‌و‌  سخاوت بى نياز گردان  ‌و‌  از‌  وحشت  ‌و‌  هراس آنكه خلق از‌  ما‌  بريدند ما‌  را‌  به‌  عطا  ‌و‌  احسان خود كفايت فرما تا‌  آنكه ما‌  با‌  بذل  ‌و‌  عطاى تو‌   ‌و‌  فضل  ‌و‌  كرمت ابدا راغب به‌  عطاى هيچ كس نباشيم  ‌و‌  (با وجود انس با‌  تو) متوحش از‌  احدى نشويم  ‌و‌  (دائم به‌  ياد تو‌   ‌و‌  به‌  احسان تو‌  با‌  تو‌  انس گيريم  ‌و‌  از‌  قطع  ‌و‌  دورى مردم وحشت نكنيم)
̶    پروردگارا  ‌و‌  تو‌  تقدير  ‌و‌  تدبير خود را‌  به‌  منفعت  ‌و‌  سود ما‌  قرار ده‌  نه به‌  ضرر  ‌و‌  زيان ما‌   ‌و‌  مكر  ‌و‌  تدبيرت را‌  بر‌ له ما‌  نه بر‌ عليه ما‌  مقرر فرما  ‌و‌  دولت  ‌و‌  حكومت را‌  بر‌ فتح  ‌و‌  غلبه ما‌  (بر دشمن) قرار ده‌  نه بر‌ شكست  ‌و‌  خوارى ما‌
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  قهر  ‌و‌  غضب خود نگاهدار  ‌و‌  به‌  لطف  ‌و‌  كرمت (از هر‌  حادثه  ‌ى‌  ناگوار) محفوظ بگردان  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  سوى حضرتت هدايت فرما  ‌و‌  دور از‌  درگاه عنايتت مگردان كه‌  اى خدا هر‌  كس را‌  تو‌  نگهدارى كنى (از آفات عالم آسوده خاطر و) سالم خواهد بود  ‌و‌  هر‌  كس را‌  تو‌  هدايت كنى با‌  علم  ‌و‌  دانش (و سعادت) زيست خواهد كرد  ‌و‌  هر‌  كه‌  را‌  تو‌  مقرب درگاه خود گردانى اين غنيمت (و فيروزى بزرگ) عالم است.
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  شدت  ‌و‌  سختيهاى حوادث عالم (و مشكلات روزگار) را‌  از‌  ما‌  كفايت فرما  ‌و‌  از‌  شر  ‌و‌  آسيب دامهاى شيطان (انس  ‌و‌  جن)  ‌و‌  تلخى صولت  ‌و‌  قهر  ‌و‌  اقتدار سلطان محفوظ دار (كه هرگز از‌  جانب سلطان به‌  ما‌  جور  ‌و‌  آزارى  ‌و‌  بيم  ‌و‌  ستمى نرسد بلكه از‌  صولت  ‌و‌  اقتدار پادشاهان آسايش  ‌و‌  امنيت  ‌و‌  بهره  ‌و‌  خير نصيب ما‌  گردان)
̶    پروردگارا منحصرا آنانكه كفايت (به خيرات  ‌و‌  رفع شرور) در‌  عالم يافتند به‌  فضل تو‌   ‌و‌  حول  ‌و‌  قوه  ‌و‌  توانائى تو‌  يافتند پس‌  درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  ما‌  را‌  هم كفايت فرما  ‌و‌  هم اى خدا منحصرا آنانكه اهل عطا  ‌و‌  بخشش شدند از‌  فضل  ‌و‌  جود تو‌  اين بهره يافتند پس‌  درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  ما‌  را‌  هم از‌  عطاى بى حد  ‌و‌  حساب (و رحمت نامتناهى) خويش بهره  ‌ى‌  كامل عطا فرما  ‌و‌  منحصرا آنانكه هدايت يافتند به‌  نور جمال تو‌  يافتند (يعنى كسانى كه‌  به‌  راه معرفت  ‌و‌  مقامات عاليه ايمان  ‌و‌  به‌  مراتب توحيد  ‌و‌  درجات تسليم  ‌و‌  رضا  ‌و‌  رضوان هدايت يافتند  ‌و‌  به‌  سعادت نهائى  ‌و‌  بهشت ابد نائل شدند همه به‌  واسطه اشراق نور جمال ذات مقدس نور الانوار الهى است  ‌و‌  بدون تجلى نور او‌  در‌  قلوب دلى مشتاقانه به‌  راه خدا  ‌و‌  طريق انبياء  ‌و‌  اولياء خدا كه‌  راه هدايت  ‌و‌  سعادت ابد است نخواهد شتافت  ‌و‌  اين هدايت ارائه الطريق نيست ايصال به‌  مطلوبست كه‌  از‌  رحمت رحيمى  ‌و‌  لطف خاص خداست  ‌و‌  گرنه هدايت ارائه الطريق كه‌  توسط انبياء  ‌و‌  به‌  رحمت رحمانى است به‌  تمام عالم افاضه گرديده است (انا هديناه السبيل اما شاكرا  ‌و‌  اما كفورا) پس‌  اى خدا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  ما‌  را‌  هم به‌  لطف خاص  ‌و‌  كرامت مخصوص خويش هدايت فرما (و به‌  مطلوب نهائى كه‌  مقام قرب  ‌و‌  شهود تو‌  است نائل گردان)
̶    اى خدا هر‌  كس را‌  توئى دوست  ‌و‌  يار  ‌و‌  ياورش ابدا ضررى از‌  متاركه خلق نبرد (و از‌  خذلان  ‌و‌  دورى مردم به‌  او‌  زيانى نخواهد رسيد)  ‌و‌  كسى را‌  كه‌  تو‌  بر‌ او‌  كرم كنى  ‌و‌  عطا بخشى منع  ‌و‌  حرمان ديگران زيان به‌  دو‌  نرساند  ‌و‌  هر‌  كه‌  را‌  تو‌  (به نور خود) هدايت كنى اضلال  ‌و‌  رهزنى گمراه كنندگان گمراهش نتواند كرد (چون تمام قدرت  ‌و‌  نعمت  ‌و‌  رحمت عالم بدست لطف  ‌و‌  جود  ‌و‌  احسان تست)
̶    پس اى خدا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  مقام عزت  ‌و‌  مناعت خود از‌  (اظهار حاجت به‌  ) بندگانت منع فرما  ‌و‌  به‌  كرمت از‌  عطاى غير خود بى نياز گردان  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  ارشاد  ‌و‌  رهنمائى خويش به‌  راه حق  ‌و‌  حقيقت (كه طريق خاصان  ‌و‌  مقربان تست) رهبرى فرم
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  سلامت (و بهجت  ‌و‌  اخلاص) دلهاى ما‌  را‌  به‌  ذكر عظمت خود قرار ده‌  (و به‌  ياد بزرگى  ‌و‌  بزرگواريت روشن ساز)  ‌و‌  آسايش تن  ‌و‌  صحت بدن ما‌  را‌  به‌  كار شكر نعمت  ‌و‌  سپاسگزارى خود بدار  ‌و‌  طلاقت زبان (و نطق  ‌و‌  بيان) ما‌  را‌  به‌  وصف نعم  ‌و‌  احسان خويش گويا گردان.
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌   ‌آن (پيشوايان توحيد  ‌و‌  ايمان) قرار ده‌  كه‌  خلق را‌  به‌  سوى تو‌  دعوت مى كنند  ‌و‌  از‌  آنانكه بندگان را‌  به‌  درگاه تو‌  هدايت  ‌و‌  دلالت مى كنند مقرر كن  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  بهترين خاصان نزد خود بگردان اى مهربان ترين مهربانان عالم (يعنى خدايا ما‌  را‌  مقام پيشوائى بر‌ دعوت  ‌و‌  هدايت بندگانت عطا فرما  ‌و‌  از‌  بهترين خاصان  ‌و‌  مقربان درگاهت به‌  لطف  ‌و‌  رحمتت قرار ده‌  كه‌  نه تنها خود به‌  سوى تو‌  رهبر شويم بلكه واسطه  ‌ى‌  ارشاد  ‌و‌  هدايت خلق به‌  سوى تو‌  باشيم.
متن عربی صحیفه سجادیه

(5)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِنَفْسِهِ و لِأَهْلِ وَلَايَتِهِ)

يَا مَنْ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُ عَظَمَتِهِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْجُبْنَا عَنِ الْإِلْحَادِ فِي عَظَمَتِكَ وَ يَا مَنْ لَا تَنْتَهِي مُدَّةُ مُلْكِهِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنْ نَقِمَتِكَ. وَ يَا مَنْ لَا تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ لَنَا نَصِيباً فِي رَحْمَتِكَ. وَ يَا مَنْ تَنْقَطِعُ دُونَ رُؤْيَتِهِ الْأَبْصَارُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَدْنِنَا إِلَى قُرْبِكَ وَ يَا مَنْ تَصْغُرُ عِنْدَ خَطَرِهِ الْأَخْطَارُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ كَرِّمْنَا عَلَيْكَ. وَ يَا مَنْ تَظْهَرُ عِنْدَهُ بَوَاطِنُ الْأَخْبَارِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تَفْضَحْنَا لَدَيْكَ. اللَّهُمَّ أَغْنِنَا عَنْ هِبَةِ الْوَهَّابِينَ بِهِبَتِكَ، وَ اكْفِنَا وَحْشَةَ الْقَاطِعِينَ بِصِلَتِكَ حَتَّى لَا نَرْغَبَ إِلَى أَحَدٍ مَعَ بَذْلِكَ، وَ لَا نَسْتَوْحِشَ مِنْ أَحَدٍ مَعَ فَضْلِكَ. اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ كِدْ لَنَا وَ لَا تَكِدْ عَلَيْنَا، وَ امْكُرْ لَنَا وَ لَا تَمْكُرْ بِنَا، وَ أَدِلْ لَنَا وَ لَا تُدِلْ مِنَّا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ قِنَا مِنْكَ، وَ احْفَظْنَا بِكَ، وَ اهْدِنَا إِلَيْكَ، وَ لَا تُبَاعِدْنَا عَنْكَ إِنَّ مَنْ تَقِهِ يَسْلَمْ وَ مَنْ تَهْدِهِ يَعْلَمْ، وَ مَنْ تُقَرِّبْهُ إِلَيْكَ يَغْنَمْ. ] اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْفِنَا حَدَّ نَوَائِبِ الزَّمَانِ، وَ شَرَّ مَصَايِدِ الشَّيْطَانِ، وَ مَرَارَةَ صَوْلَةِ السُّلْطَانِ. اللَّهُمَّ إِنَّمَا يَكْتَفِي الْمُكْتَفُونَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْفِنَا، وَ إِنَّمَا يُعْطِي الْمُعْطُونَ مِنْ فَضْلِ جِدَتِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعْطِنَا، وَ إِنَّمَا يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ بِنُورِ وَجْهِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اهْدِنَا. اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَنْ وَاَلَيْتَ لَمْ يَضْرُرْهُ خِذْلَانُ الْخَاذِلِينَ، وَ مَنْ أَعْطَيْتَ لَمْ يَنْقُصْهُ مَنْعُ الْمَانِعِينَ، وَ مَنْ هَدَيْتَ لَمْ يُغْوِهِ إِضْلَالُ الْمُضِلِّينَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ امْنَعْنَا بِعِزِّكَ مِنْ عِبَادِكَ، وَ أَغْنِنَا عَنْ غَيْرِكَ بِإِرْفَادِكَ، وَ اسْلُكْ بِنَا سَبِيلَ الْحَقِّ بِإِرْشَادِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ سَلَامَةَ قُلُوبِنَا فِي ذِكْرِ عَظَمَتِكَ، وَ فَرَاغَ أَبْدَانِنَا فِي شُكْرِ نِعْمَتِكَ، وَ انْطِلَاقَ أَلْسِنَتِنَا فِي وَصْفِ مِنَّتِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ دُعَاتِكَ الدَّاعِينَ إِلَيْكَ، وَ هُدَاتِكَ الدَّالِّينَ عَلَيْكَ، وَ مِنْ خَاصَّتِكَ الْخَاصِّينَ لَدَيْكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

َ

----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ----------------------------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------