تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

ران

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ران ديدن، قوت او و خويشان او بود. اگر بيند ران او شكست يا بيفتاد، دليل كه از خويشان خود جدا شود و به تن ضعيف گردد و در غربت هلاك شود. اگر بيند كه ران كسي را ببريد، يا بيفكند، آن كس را همين دليل كند.

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

ران راست، دليل كند بر خويشان پدري، ران چپ، دليل بر خويشان مادري كند. اگر بيند كه ران او باريك شد، دليل بود كه خويشان او ضعيف شوند. اگر بيند ران او پاره شد، دليل بود كه خويشان او را از مهتري اندوه و خواري برسد. اگر بيندگوشت رانهاي او افتاده بود، دليل است كه مال خويشانش ضايع شود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ران دارايي و مال و چيزهايي است که بر آن متکي هستيد يا طي ساليان گرد آورده ايد. حتي نام نيک و شهرت و محبوبيت مي تواند به شکل ران در خواب هاي ما ظاهر شود، چنانچه در خواب ديديد ران هاي ورزيده و چاق و محکمي داريد بر قدرت، شهرت و نام نيک خويش متکي و اميداور هستيد يا مي شويد و چنانچه ديديد ران هاي ضعيف و لاغري داريد اين چيزها يا يکي از مهمترين آنها را از دست مي دهيد. اگر در خواب ديديد گوشت ران شما کنده شده بخشي از مال شما از بين مي رود. اگر ديديد که ران شما زخم يا متالم و دردناک شده يا به پول شما لطمه مي خورد و يا به نام نيک و شهرت شما. اگر در خواب ديديد خودتان گوشت ران خود را کنده ايد نشان آن است که مال خود را خودتان هدر مي دهيد يا با انجام عملي نامناسب موجب بدنامي خويش مي شويد. برخي از معبران نوشته اند که ران معرف افراد خانواده بيننده خواب است. از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که ران در خواب اهل بيت است و مال و دوستاني که مي توان به آنها اعتماد داشت. اگر ببينيد يک ران شما چاق است و ديگري لاغر دوستان و دشمنان شما متمايز هستند. عده اي دوست داريد و حجمي هم دشمن که اين دشمنان دوستان سابق بوده اند که آنها را از دست داده ايد.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ران در خواب ديدن، برچهار وجه است. اول: اهل بيت. دوم: دوستان كه بر ايشان اعتماد باشد. سوم: خشم. چهارم: مال.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

حكايت: چنين گويد كه: مردي نزد محمدبن سيرين آمد و گفت: به خواب ديدم كه گوشت ران من سرخ شده بود و بر وي موي رسته بود، به كسي گفتم تا آن موي بتراشيد. محمدبن سيرين گفت: تو وام داري و يكي از خويشان تو وامت را بگذارد. پس هم در آن ماه، مبلغ دويست دينار وام او را كي از خويشان او بگذارد.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------