تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

زمين

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

زمين درخواب ديدن، زن است. اگر بيند كه او را زميني بود فراخ و بزرگ و خاك آن زمين پاكيزه بود، دليل كه او را زنان باشند به ستر و صلاح، چنانكه در ميان زنان ايشان را فضل و منزلت و جاه بود. اگر بيند زمين به غايت بزرگ شد، چنانكه پايانش پديدار نبود، دليل كه زن كند واز آن زن او را نعمت و اسباب دنيا بسيار حاصل شود. اگر بيند در آن زمين نبات و سبزه مجهول بود و دانست كه ملك او بود، دليل كه آن كس مسلمان بِبود، به جهت آن كه سبزه درخواب، دين اسلام است.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر بيند كه در زمين سبزه و نبات معروف بود با نعمت و اسباب، دليل كه او را فضل و ديانت بود و سرانجام ثواب آخرت يابد. اگر بيند در صحرائي بود مانند بيابان و آن زمين را شناسد، دليل كه سفر دور كند. اگر بيند زمين را مي كند و خاكش ميخورد، دليل است مال يابد، به قدر آن خاك كه خورده باشد. اگر بيند در زمين ناپيدا شود، بي آن كه در آنجا جائي يا مغاكي بود، دليل كه هلاك شود. اگر بيند زمين را مانند چاه يا سردابه همي كند، دليل كه مال دنيا به مكر حيله بدست آورد. اگر بيند كه زمين او را فراگرفت، دليل كه درغم و مصيبت افتد و از قبل زن مال او تلف شود. اگر بيند كه از زمين فراخ به زمين تنگ مي آمد، دليل است كه ازكاري تند به كار بد افتد.

تعبير خواب به روايت جابر مغربي

اگر بيند زمين با وي سخن گفت و به خير نيكوئي وي را مژده داد، دليل كه در دين و دنيا خير بسيار كند، چنانكه مردمان را از آن شگفت ياد و بعد از وفات او را ياد كنند. اگر بيند زمين در زير پايش درنوشت، دليل كه آخر عمرش شده باشد. اگر بيند برخي از زمين در زير او پيچيد، دليل بر تنگي معيشت او كند. اگر بيند آن زمين معروف بود، نيكي معيشت خداوند زمين را باشد. اگر بيند زمين خود فراخ نموده است، دليل كه عمر خداوند زمين دراز بود. اگر بيند زمين را مي پيمود، دليل است به سفر رود.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن زمين درخواب بر چهار وجه است.

اول: زن. دوم: دنيا. سوم: مال. چهارم: ولايت.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

معبران زمين را زن تشخيص داده اند و اين بدان سبب بوده که زمين باز دهي و سود بخشي دارد و زن نيز صاحب قدرت توليد مثل است و فرزنداني مي آورد که حاصل زندگي مرد هستند. اگر در خواب زميني سبز و خرم ديديد که معمور و مفرح بود و شماا احساس کرديد آن زمين به خودتان تعلق دارد کامياب مي شويد و زندگي شما به قدر وسعت آن زمين گستردگي خواهد يافت و روزگار را به خوشي سپري خواهيد کرد ولي اگر زميني ديديد که مخروبه و ويران بود و به جاي علوفه سبز، علوفه زرد و رنگ و پلاسيده در آن ديده مي شد زندگي بي حاصلي خواهيد داشت و عمر و زندگي شما با ناکامي و بدي خواهد گذشت. اگر ديديد که در زميني ناشناخته راه مي رويد راهي سفري مي شويد که اگر زيان نداشته باشد متضمن هيچ سودي هم نيست و اگر آن زمين را مي شناختيد به سفري مي رويد که براي شما سود دارد. اگر ديديد زميني داريد که در آن چيزي مي سازيد خوب است و اگر ديديد زميني هست که مقداري مصالح بنايي آن جا ريخته و حدس زديد که آن جا قبلا بنا ي ساختماني بوده و ويران شده خوب نيست خواب شما مي گويد شما وارث اندوهي مي شويد که در ايجاد آن دخالتي نداشته ايد. اگر ديديد از زميني سنگ يا شن جمع مي کنيد پولي بدست مي آوريد. شن ها و سنگ ها سمبل سکه هستند و پولي که به دست مي آوريد مسکوک است.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------