تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

شمشیر

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن شمشير درخواب بر پنج وجه بود.

اول: فرزند. دوم: ولايت. سوم: محبت. چهارم: منفعت. پنجم: ظفر و ديدن شمشير، دليل بر مردي قوي و فصيح بود.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

شمشير در نيام، زني بود و بي نيام، دليل بر مال است و فرمانروائي. اگر زني در خواب بيند كه در دست شمشير داشت، دليل كه او را پسري آيد. اگر بيند كه شمشير او در نيام بشكست، دليل فرزند او در شكم بميرد. اگر مردي بيند شمشير برهنه داشت و خواست كه بر كسي زند، دليل كه سخني انديشده با كسي بگويد. اگر بيند كه شمشير بر كسي زد و كارگر نبود، دليل كه وي را نسل منقطع گردد. اگر بيند كه شمشير در گردن حمايل داشت، دليل كه ولايتي را حكم كند. اگر بيند به موجبي كسي را شمشير زد، دليل كه به نام مضروب مشهور گردد. اگر بيند شمشيرها داشت يا به او دادند، دليل كه توانگر گردد. اگر بيند كه از وي شمشير گرفتند، دليل كه از عمل معزول گردد. اگر بيند كه شمشير بر ميان بست، دليل كه عمرش دراز بود. اگر بيند شمشير زرين داشت، دليل كه از مهتري راحت يابد. اگر شمشير را آهنين بيند، دليل كه كارش فوري گردد. اگر شمشير از بلور بيند، دليل كه از بزرگي منفعت يابد. اگر بيند كه شمشير او از مرواريد بود، دليل كه از علما منفعت يابد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

شمشير در خواب هاي ما معرف هيبت و قدرت است و برندگي و کارآئي را نيز به تيزي و قاطعيت شمشير تشبيه مي کنند. ديدن شمشير در خواب وجوه نامطلوب و بدي ندارد. معبران نوشته اند که شمشير در نيام و غلاف زني است مجهول و ناشناخته براي بيننده خواب. زني است که به ظاهر و به اسم او را مي شناسيد اما از درون و شخصيت او اطلاعي نداريد و هيچ نمي دانيد داراي چه افکار و انديشه هائي است و فهم و شعور و خرد و دانش او چقدر است. اگر در خواب ببينيد که شمشيري در نيام داريد با زني بسيار مهم و صاحب شهرت و آوازه آشنا خواهيد شد که بسياري کارها مي تواند در جهت تامين سود شما انجام دهد. معبران نوشته اند که شمشير برهنه _ کلام و سخن _ است و آن هم کلامي که گفته و سخني که بر زبان رانده شود.شمشير حمايل و آويخته به گردن قدرت و شوکت است. اگر شمشير به کسي بزنيد و او را مجروح کنيد خواب شما مي گويد که سخني ناصواب مي گوئيد و ديگران را مي آزاريد و اگر بزنيد و او مجروح نشود زيان مي رسانيد يا دل کسي را مي شکنيد.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------