تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

شمع

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود. اول: پادشاه. دوم: قاضي. سوم: فرزند. چهارم: عروسي. پنجم: فرمانروائي. ششم: مهتري. هفتم: سراي. هشتم: شادي. نهم: علم. دهم: توانگري. يازدهم: عيش. دوازدهم: كنيزك. سيزدهم: زن. چهاردهم: چنانكه بيننده بيند.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بيند كه شمع به دست خود افروخته داشت، دليل كه عز و دولت و نعمتش زياده گردد. اگر شمع افروخته ديد در خانه خود، كه خانه از نور آن روشن شد، دليل كه در آن سال نعمت بر وي فراخ گردد.

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

اگر زن دارد پس آورد. اگر غريب بود زن خواهد يا كنيزك خرد. اگر غايب بود از سفر بازآيد. اگر در شهر خويش شمعهاي افروخته ديد، دليل كه پادشاه شهر عادل و دادگر است و قاضي منصف و دانشمندان شهر زاهد شوند رعيت را عروسي و رامش بود و خرمي در آن شهر بسيار واقع شود. اگر در مسجد يا مدرسه ها شمع افروخته بيند، دليل كه مردمانِ شهر به طاعت و عبادت مشغول شوند.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دليل كند زنش بميرد. اگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بيند كسي شمع در دست او بكشت، دليل كسي بر وي حسد برد. اگر شمع نيفروخته بيند، دليل كند از اين چيزها كه در پيش گذشت اندك نفعي بر وي رسد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زني در خواب ببيند که شمعي روشن در دست يا در خانه دارد صاحب دختري برگزيده و ممتاز مي شود. اگر بيماري ببيند شفا حاصل مي کند و اگر وامداري ببيند اداي دين خواهد کرد. اگر کسي شمع روشن به شما بدهد بسيار خوب است و خواب شما مي گويد که شما را به عزت و نعمت مي رساند . براي دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است. اگر شمعي روشن داشتيد و خودتان فوت کرديد خوب نيست. معبران نوشته اند بيننده خواب اگر زن داشته باشد همسرش را از دست مي دهد. اگر همسر نداشته باشد وضع او بد مي شود. اگر شمع افروخته اي داشته باشيد و ديگري آن را خاموش کند نشان آن است که کسي بر شما رشک مي برد و نفاق مي کند و بر شما چيره مي گردد. شمع روشن نشده بد نيست بل که بد آن است که در خواب شمع افروخته و روشني را چه خودتان چه ديگري خاموش کند.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------