تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

آفتاب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

آفتاب را در خواب ديدن به هشت وجه تعبير مي شود

خليفه

پادشاه و سلطان بزرگ

رئيس

عامل و مامور امور ارزاق و توشه

عدل پادشاه

سود و منفهت مردم

زن براي مرد و شوهر براي زن

کار روشن و نيکو

و باز ميفرمايند ، شعاع آفتاب را از خواب ديدن ، بر عکس خود آفتاب تعبير مي شود

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
آفتاب در خواب ، پادشاه باشد

ماه در خواب ، وزير سلطان است

زهره در خواب ، ملکه يا زن سلطان است

عطارد در خواب ، دبير پادشاه و نويسنده او و دربار باشد

مريخ در خواب ، نشان سپهسالاري شاه است

ستارگان ديگر در خواب ، سپاه پادشاه و سپهسالار هستند

ابن سيرين براي اين تعبير خواب حضرت يوسف عله السلام را مصداق مي آورد که ديد يازده ستاره و آفتاب و ماه بر او سجده بردند و در نهايت خودش بعد از مصيبتهاي فرائان در مصر به مقام والايي رسيد و در زندارن با کمک تعبير خواب رهايي يافت

آفتاب و ماه بر پدر و مادر و برادر دلالت دارد

اگر ببيند آفتاب پاک و پاکيزه طلوع کرد و پرتو افشاند ، تعبير چنان باشد که از خويشان خود زن مي ستاند

اگر ببيند ابر ، آفتاب را تيره و تار کرده بود ، حال پادشاه و امير دگرگون شود

اگر در خواب کسوف آفتاب و سياه شدنش را ببيند ، که بعد از لختي سياهي بر طرف شود ، پادشاه و امير بيمار مي شود ، اما به زودي شفا مي يابد

اگر ببيند از آفتاب ريسماني آويزان است و او بدان چنگ زد ، تعبير چنان باشد که از پادشاه و امير به او ياري شايسته اي خواهد رسيد

اگر ببيند آفتاب و ماه و ستارگان جمع شدند و او نور همه را ستاند ، تعبير چنين مي تواند باشد که پادشاهي هفت عالم به دست خواهد آورد و همه سلاطين روي زمين سر در خط فرمانش خواهند آورد

اگر ببيند آفتاب و ماه و ستارگان را گرفت و همه تيره و تار بودند ، خواب بيننده هلاک خواهد شد ، مخصوصا اگر شخص ستمگر و بي انصافي باشد

اگر ببيند آفتاب و ستارگان به زير ابر اند شدند ، تعبير چنين باشد که پادشاه و لشکرش از دشمن شکست خواهد خورد و رو در فرار خواهند گذاشت

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

اگر در خواب آفتاب ببيند ، نشان ديده پادشاه و خليفه و امير است

اگر ببيند آفتاب را در آسمان گرفت ، در راه اميري بزرگ قرار مي گيرد و دوست و مقري او مي شود

اگر ببيند که خود چون خورشيد نور مي افشاند ، خودش آفتاب شده است ، به مقام بسيار بالائي همچون پادشاهي و اميري مي رسد و اگر اهليت مقامي چون اميري و پادشاهي را نداشته باشد به اندازه همتش به بزرگواري خواهد رسيد

اگر ببيند با آفتاب مي جنگيد ، با امير و پادشاهي به خصومت گرفتار مي آيد

اگر ببيند آفتاب را گرفت اما نور و شعاع نداشت ، تاريک و تيره نيز نبود ، از غمهايش رهائي حاصل شود

اگر ببيند خورشيد تيره و تاريک است و در جاي خود نيست ، تعبيرش چنان باشد که امير و سلطلن را به کارهايش احتياج افتد

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی
اکر ميان آفتاب در خواب دو نقطه سياهي ببيند ، تعبير چنان باشد که پادشاه نگران سلطنت خويش است

اگر آفتاب و ماه را با يکديگر در جنگ ببيند ، دليل آن باشد که ميان دو پادشاه جنگ در مي کيرد

اگر ببيند زمين و آفتاب سرزميني را نوري در ميان نيست ، دلالت دارد بر آنکه سلطان و اميرش معزول خواهند شد

اگر ببيند آفتاب در دست او سياه و تيره شد ، بر شاه غم بزرگي مي رسد و آن غم دامن خواب بيننده را نيز خواهد گرفت

اگر ببيند آفتاب به سوراخي فرو رفت ، پادشاه آن ديار از دنيا خواهد رفت و مردم در عزايش اندوهگين خواهند شد

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

در مورد آفتاب معبران اختلاف عقيده نه کلي بل که سطحي دارند به اين صورت که برخي آفتاب را در عالم خواب پادشاه مي دانند و دسته اي ديگر پدر و مادر مي شناسند. عقيده فرويد نيز تقريبا همين است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم مي يابد و با استدلالي که مي کند هم مي تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت برتر. ابن سيرين مي گويد آفتاب در خواب شاه است، ماه وزير اوست، زهره ملکه و همسر شاه، جابر مغربي مي گويد آفتاب در خواب پدر است و ماه مادر با آشاره به آيه شريفه در سوره مبارکه يوسف. در نفايس الفنون نيز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گرديده که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم مي شود. برخي از معبران نوشته اند آفتابي که بر ديوار و حياط خانه شما تابيده است مي تواند يک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار مي گيرد و اگر جوان هستيد گوياي يک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است. اگر ببينيد که ابري چهره آفتاب را تاريک کرده غمي پيدا مي شود که شما را مي آزارد. اگر بيننده خواب ببيند که آفتاب را گرفته و به مالکيت خويش در آورده به جاه و مقام بالا مي رسد و از اين بهتر وقتي است که ببيند خودش به خورشيد مبدل گرديده و نور افشاني مي کند. چنان چه ببيند بين او و آفتاب جنگي در گرفته با يک قدرت برتر رو در رو قرار مي گيرد و کارش به مبارزه و جدال مي رسد. اگر ببيند که خورشيد کم رنگ بود و جاي خودش قرار نداشت قدرت برتر به او محتاج مي شود.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------