تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

ابر

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
تعبير ابر بر نه وجه است :

حکمت

رياست

پادشاهي

رحمت

پرهيزکاري

عذاب

قحطي

بلا

فتنه

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر ببيند ابر در هوا حرکت مي کند و جا به جا مي شود ، تعبير چنان باشد که با علما و حکما مصاحبت پيدا مي کند ، اگر خواب بين اين رويا پادشاه و اميري باشد سفيران و جبر آوراني به اکناف کشور خود مي فرستد

اگر ببيند ابر را در آسمان گرفت و به زمين آورد ، کارش رونق مي گيرد و صاحب مقام و منزلت مي شود

اگر ببيند ابر بر او سايه انداخته است ، در آن سال خير و برکت و نعمت فراوان بر او مي رسد

اگر ببيند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد ، تعبير آن کسب علم و فضل فراوان است به آن اندازه که هيچکس را ياراي برابري با او نباشد

اگر ببيند سراسر عالم را ابر بي باران پوشاند ، خواب خوش طالعي نيست و تعبير نيکويي ندارد

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

اگر خود را زير ابر باران زاي سفيد ببيند ، تعبير چنان است که خداوند به او علم و حکمت عطا مي فرمايد و مردم از علم او بهره مند خواهند شد

اگر خود را زير ابر باران زاي زرد ببيند ، دليل آن باشد که بيمار خواهد شد

عده اي از معبران را در اين مورد عقيده بر اين است که زني خواهد ستاند که موجب رنج و غمش خواهد شد

اگر ببيند زير ابر سرخ ايستاده است ، به رنج و بلا گرفتار مي شود و محنت مي بيند ، دليل اين تعبير آنست که خداوند اقوام مغضوب را با فرستادن ابر سرخ به عذاب بشارت مي داد

اگر خود را بر ابر سبز ايستاده ببيند ، به اندازه اي که ايستاد فرمانروايي خواهد کرد

اگر ببيند ابر از فراز سرش گذشت ، با شخصي ارجمند و خوش نام معشرت مي کند به منظوري که اين آشنايي دارد مي رسد

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر ببيند پاره هاي ابر را جمع کرد و خورد ، ميان حکما و عما صاحب مقام ممتازي خواهد شد و در علم و دانش يگانه مي شود

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

معبران اسلامي ابر را به علما و دانشمندان تعبير کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمي است از آرزوي آميزش و آشنايي و نشستن و برخاستن با اهل علم يا يکي از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و يا تحصيل آن چه فاقد آن هستيم و زمان رسيدن به آن نيز سپري شده است. اگر بيننده خواب ببيند که تکه اي از ابر را گرفت و خورد يا در سينه و لباس خويش پنهان کرد، يا از فهم و دانش بهره مند مي شود و يا مالي بدست مي آورد که بزرگي سبب تحصيل آن مي شود. از دانيال نبي نقل است که ديدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذير است. ابر سفيد، سياه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، يعني ابري که باران ندارد. اگر بيننده خواب خود را زير ابر سفيد بارنده ببيند بسيار خوب است و خبردهنده خير و برکت است يا علم و دانش فرا مي گيرد. ابر زرد بيماري است و بعضي معبران نوشته اند که بيننده خواب زني مي گيرد که آن زن به او رنج و بلا مي رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوي زني به او زيان مي رسد. ابر سرخ مصيبت و بلا است. ابر سبز خرمي و بزرگي و امارت و فرمانروائي است. ابر سياه نيکو نيست و نشانه خشم الهي و تندي سرنوشت است. ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بيم و هراس مي تواند باشد. چنان چه ديديد ابري از جانب دريا به سوي شما آمد غنيمتي است که نصيب شما مي شود و از جايي سود مي بريد که انتظارش را نداريد. ابري که باران ندارد خوب نيست بخصوص اگر ابر تاريک و گسترده باشد.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------