تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

ترنج

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن ترنج درخواب بر چهار وجه است.

اول: زن پاكيزه، دوم: كنيزك پاكدين، سوم: دوست توانگر، چهارم: فرزند شريف صالح

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

ترنج، اگر چه به گونه زرد است، اما بوي خوش دارد و به طعم و به ديدار پاكيزه است و گويند از ميوه هاي بهشت است و ديدن او به خواب نيك است. اگر كسي ترنج دو يا سه در خواب بيند، تاويلش فرزند است. اگر بسيار بيند، مال و نعمت حلال يابد و ترنج سبز ديدن در خواب بهتر از ترنج زرد است.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

ترنج در خواب،مردي است توانگر و با جمال و به مردمان نزديك، چنانكه همه كس او را دوست دارند. اگر بيند ترنجي داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را با چنين مردي صحبت افتد. اگر ترنج در كار خود ديد، دليل كه او را فرزندي خوبروي آيد. اگر بيند كه ترنج را پنهان كرد و در پيچيد، دليل كه فرزندش هلاك شود. اگر بيند در خانه ترنج بسيار داشت و به كسي بخشيد، دليل كه در حق كسي نيكوئي كند. اگر بيند ترنج در آستين نهاد، دليل كه او فرزندي از كنيزك آيد. اگر بيند از آستين او بيفتاد، دليل كه او فرزندي حاصل شود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

نوشته اند که ترنج نيز از ميوه هاي بهشتي است مانند سيب، انار، و انجير که تصريح شده از ميوه هاي خاص بهشت خداوند هستند. ترنج را نيز معبران ميوه بهشتي دانسته اند که در خواب ديدنش بسيار نيکو است.برخي از معبران معتقدند که ترنج اگر به مقدار زياد در خواب ديده شود مال و ثروت است و اگر به تعداد اندک باشد فرزند است. ديدن ترنج در خواب بهتر از ترنج زرد است. اين نظر و عقيده معبران کهن است که نوشته شد. اما ترنج غنيمت است. غنيمت نه به آن معني که فکر کنيم دشمني را منهدم کرده و مالش را به تصرف در آورده و نام آن را غنيمت نهاده ايم . غنيمت به معني آن که مالي به تصرف انسان در آيد در حالتي که انتظارش را نداشته و چشم به راهش نبوده ايم . پشتيبان، ترنج را قبل از اين که بخورند ساعتي در دست مي گرفتند و با آن بازي مي کردند و دست به دست مي دادند چون عطر و بوئي خوش دارد و به منظر نيز خوب است به علاوه در ميان انگشتان به راحتي گرفته مي شود. چنين ميوه پاکيزه اي در خواب ما فقط مي تواند همين تعبير را داشته باشد يعني غنيمت که به مقدارش اهميت نمي دهيم بل که تصاحبش ما را راضي و خشنود مي کند. براي مردان ، زن خوب نيز خود غنيمتي است بسيار ارزنده و همچنين براي زن شوهر خوب غنيمت محسوب مي شود و براي پدران و مادران فرزند صالح. حال چنان چه در خواب ديديد که ترنجي در دست داريد با توجه به وضع خودتان مي توانيد قياس کنيد که همسر است يا فرزند که به تقريب فرزند است. اگر در خواب ديديد که تعدادي ترنج داريد مالي پاک به دست شما مي رسد که غش ندارد و نتيجه تجاوز و تعدي نيست و از راه فريب مردم و کلاه برداري به دست نيامده. چنان چه ديديد تعدادي ترنج داريد که يکي را پوست گرفته و مي خوريد از مالي با اين خصوصيات به مقداري بهره مند مي شويد که سهم شما است. به هر حال ديدن ترنج در خواب نيکو است.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------