تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب تخم کاشتنتعبیر خواب تخم کاشتن,تخم کاشتن,تعبیر تخم کاشتن در خواب

تعبیر خواب تخم کاشتن به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب تخم کاشتن

 

تعبير خواب تخم کاشتن به روايت محمد بن سیرین

 اگر کسی به خواب بیند که تخم کاشت و باز جمع کرد، دلیل که شرف و بزرگی یابد.
اگر دید از آنجا که کاشته بود خورد، دلیلش از این نیکوتر است.
اگر بیند از آن چه کِشته بود چیزی حاصل نگردید و یا ندانست که چیست و اندک و بسیار آن ندانست، دلیل بر غم و اندوه کند.
تعبير خواب تخم کاشتن به روايت امام جعفر صادق
تخم کاشتن در خواب بر چهار وجه است.
اول: جاه ومقام و بزرگی.
دوم: فساد.
سوم: مال حرام.
چهارم: نفع وسود در بازرگانی
تعبير خواب تخم کاشتن به روايت حضرت دانیال
 اگر در زمین خویش تخم همی کاشت، دلیل که زنی خواهد و کارش ساخته شود.
اگر زمین کِشته خویش ناکِشته بیند، دلیل که او را با کسی خصومت افتد.
اگر بیند که به جائی مجهول تخم همی کاشت و برآمد، دلیل که غزا کند و غزا بر وی آسان گردد و خیرها کند.
اگر بیند در زمین خویش کشت می کرد، دلیل که او را مال و نعمت حاصل شود.
اگر بیند جو یا گندم یا درخت در زمین خود می کاشت، دلیل که عز و جاه او زیاده شود، به قدر آن که کشته بود.
تعبیر خواب تخم کاشتن به روایت ابراهیم کرمانی
اگر بیند گندم همی کاشت، دلیل که او خیر و نیکوئی رسد.
اگر بیند جو همی کاشت، دلیل که او را مال جمع شود.
اگر دید کاورس همی کاشت، دلیل بر مال اندک کند.
اگر بیند عدس و باقلا و لوبیا و مانند آن همی کشت، دلیل است بر غم و اندوه. 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------