تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب رخسارهتعبیر خواب رخساره,رخساره,تعبیر خواب دیدن رخساره

تعبیر خواب رخساره به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب رخساره

 
تعبير خواب رخساره به روايت محمدن سیرین 
رخساره در خواب دیدن، دلیل بر روشنائی مردم بود. اگر بیند رخساره او صاف و پاکیزه است، در میان مردمان مشهور گردد و بزرگی یابد. اگر بیند که رخساره او زرد یا سیاه اس، تاویلش به خلاف این است.
تعبير خواب رخساره به روايت ابراهیم کرمانی
رخساره درخواب، آرایش مردم و کدخدائی او است. اگر در رخساره عیبی بیند، درکدخدائی و آرایش او نقصان رسد.
تعبير خواب رخساره به روايت جابر مغربی
اگر بیند بر رخساره او موی بود، دلیل که وام دار گردد. اگر بیند رخسار او سرخ و پاکیزه بود، دلیل که شادان و خرم گردد. اگر بیند که رخساره ا و زرد بوإ. دلیل بود که بیمار گردد. اگر بیند که رخساره او سیاه و تیره است، دلیل که از جهت عیال او را غم و اندوه رسد.
تعبير خواب رخساره به روايت امام صادق(ع)

رخساره در خواب ، دلیل بر شادی و خوبی و وضع و حال مرد است .

زشتی رخساره در خواب ، دلیل بر غم و اندوه و بیماری است .

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------