تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب آتش افروختنتعبیر خواب آتش افروختن,تعبیر آتش افروختن در خواب,تعبیر دیدن آتش افروختن در خواب

 

 تعبیر خواب آتش افروختن

 

تعبير خواب آتش افروختن به روايت محمد بن سیرین

آتش افروختن در خواب پادشاه و حاکم را تعبیر چنین است که قوت و نیرو مندی در میلن باشد
آتش بی دود و بدن روشنایی ، نیرو و قوت و قدرت است ، برای حاکم و پادشاه
اگر حاکمی آتش با دود ببیند، پادشاه و حاکمی ستمگر است ، در این خواب دنبال غم و اندوه و زیان باید بود
اگر ببیند آتش افروخت تا خود گرم شود یا شخص دیگری با آن خودش را گرم کند ، تعبیرش چنین است که به دنبال چیزی است که از آن نفعی عاید شود
اگر ببیند آتش بیفایده افروخته است که نیازی به گرمای آن نیست دلیل آنست که بی جهت جنگ و دشمنی در میان خواهد بود
اگر بیند برای پختن و بریان کردن چیزی آتش افروخت ، به خاطر غیبت مردم به کاری اقدام می کند تا از حال کسی آگاهی به دست آورد
اگر آتش افروخت و از پخته شده و بریانش بر آتش خورد ، به اندازه ای که از آن بریان و خوردنی خورده است رزق و روزی با غم و اندوه و دشواری نصیبش خواهد شد
اگر ببیند زیر دیگ آتش می افروزد که در آن گوشت یا چیز دیگری است ، تعبیر چنین بیاید که اقدام به کاری می کند که بانوی خانه را از آن کار نفع و تمتعی حاصل می آید
اگر ببیند زیر دیگی آتش میافروزد که در آن چیزی نیست، از کاری که به آن مشغول است غمگین و اندوهگین می شود و کارش با ملال توام خواهد شد
اگر ببیند برای پختن حلوا آتش افروخت ، خواهد شنید که به او سخنان نیکو بگویند
اگر ببیند که برای روشنائیی آتش افروخت ، کاری را با دلیل و برهان شروع می کند و ابهامات آن را از میان می برد
اگر ببیند آتشی را که افروخته است خاموش شد ، هلاک شدن را باید در انتظار باشد و این خواب طالع خوشی نیست
تعبیر خواب آتش افروختن به روایت ابراهیم کرمانی
اگر آتش افروخت تا اهل جائی را بسوزاند، از اهالی آنجا غیبت و بدگوئی می کند.
اگر ببیند در آتشدان بی امید غذا پختن آتش افروخت ، دلیل آن باشد که با مردمی از خویشان یا اعضای خانواده خود نزاع کند.
اگر ببیند آتش می افروخت اما آتش افروخته نمی شد و روشنائی نمی داد ، اگر علمی دارد به کارش خواهد آمد و از آن بهره مند خواهد شد و اگر حاکم پادشاهی است عزت و حاه و دولتش استحکام خواهد یافت و مدتش افزایش می یابد.
تعبیر خواب آتش افروختن به روایت جابر مغربی

اگر بیند که در بیابان آتش می افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می یافتند، و هر کس به موضع و مقام خویش می رفتند، دلیل کند که از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند.
اگر بیند که آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند و اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد.
اگر بیند که آتشی در موضعی برافروخت، تا آن موضع را بسوزد، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود، دلیل که خرید و فروخت به نفاق کند و مالش حرام بود.
اگر بیند که از خانه همسایه آتش همی برد، دلیل کند که مالی حرام بدو رسد.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------