تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب اذانتعبیر خواب اذان,تعبیر خواب شنیدن اذان,تعبیر خواب اذان گفتن

تعبیر خواب اذان به روایت بزرگان

 

تعبیر خواب اذان

 

تعبیر خواب اذان به روایت محمد بن سیرین

هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد.
اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی و ناپسندی بدو رسد.
اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند.
اگر دید اذان را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان را به خدا می خواند.
اگر دید در بستر خفته اذان می داد. دلیل که با زن خود الفت دارد.
اگر دید اذان در خانه خود می داد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود.
اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است.
اگر دید که بانگ نماز در کوچه می داد. دلیل بر ماسوی کند.

 

 تعبیر خواب اذان به روایت امام جعفر صادق

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.
اول: حج.
دوم: سخن حق.
سوم: فرمانروائی.
چهارم: بزرگی.
پنجم: ریاست.
ششم: سفرطولانی.
هفتم: بریدن.
هشتم: تنگدستی و فقر.
نهم: خیانت.
دهم: جاسوسی.
یازدهم: منافقی.
دوازدهم: بریدن دست.

 

تعبیر خواب اذان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز (اذان) می داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی. و اگر دید در کلمه های اذان زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید.
اگر دید کودکی اذان می داد، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید.
اگر بیند اذان در گرمابه می داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا.
اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد، تاویلش بد است.
اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز می داد و اقامه کرد، از زندان رهایی یابد.
اگر بیند اذان به لهو و بازی می داد، دلیل که هلاک شود.


اگر دید بر سر کوهی اذان می داد، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند.
اگر دید در مناره اذان می داد، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد.
اگر بیند در کنج خانه اذان داد، دلیل که در کار حق خیانت کند.
اگر بیند درسردابه اذان داد،دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند.
اگر دید در میان کوهی اذان کرد، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند.
اگر ییند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو اذان می کرد، دلیل که عقل از او زایل شود.
اگر دید دیگری اذان کرد و او بشنید. دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند.
اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد.

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------