تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب اتومبیلتعبیر خواب اتومبیل,تعبیر خواب اتومبیل سواری,اتومبیل

تعبیر خواب اتومبیل به روایت بزرگان

 

تعبیر خواب اتومبیل

 

تعبیر خواب اتومبیل به روایت محمد بن سیرین

اگر به خواب بیند بر گردون ( ماشین ) نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است.
اگر دید پادشاه گردونی به وی داد، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد.

 

تعبیر خواب اتومبیل به روایت امام جعفر صادق

 دیدن گردونه ( اتومبیل ) بر هشت وجه است.
اول: عزو جاه (عزت و آبرو).
دوم: ولایت وفرمانروایی.
سوم: مرتبه ومنزلت.
چهارم: بزرگی.
پنجم: هیبت.
ششم: خرمی (شادمانی و سرور).
هفتم: رفعت.
هشتم: اسانی کارها.

 

تعبیر خواب اتومبیل به روایت معبران

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب اتومبیل می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، دلالت بر آن دارد كه در كار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود.
2ـ اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، دلالت برآن دارد كه خوشگذرانی به آن حدی كه شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد.
3ـ اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی كه در حال حركت است فرار می كنید ، دلالت بر آن دارد كه به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می كنید.
4ـ اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد ، دلالت بر آن دارد كه برای جلب حمایت فردی تلاش می كند ، اما موفق به جلب حمایت او نمی شود.


لیلا برایت در مورد تعبیر خواب اتومبیل می گوید:
اگر در خواب دیدید که با کسى در اتومبیل همسفر شدهاید، نشانهآن است که با دیگران روابط خوبى پیدا خواهید کرد.
اگر در خواب اتومبیلى خریدید، نشانه آن است که در کارها موفق مى شوید.
اگر در خواب اتومبیل تان آسیب دید به معناى آن است که صدمه مالى به شما مى رسد.


درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب یک اتومبیل: خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده میشود.
شما یک اتومبیل دارید: یک هدیه مهم دریافت می کنید.
به تنهایی رانندگی می کنید: بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.
به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید: باید از خودتان در مقابل صجبت هایی که درباره شما می کنند دفاع کنید.
با معشوق تان در اتومبیل هستید: باید بیشتر بر هوسهایتان غلبه کنید.
با نامزد یا دوست تان در اتومبیل هستید: نقطه ضعف های شما نمایان می شود.
به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید: از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید.
یک تصادف اتومبیل: علامت رسیدن پول
اتومبیل واژگون می شود ولی شما جان سالم بدر می برید: از رقیب بپرهیزید.
به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید : بزودی به یک راز پی می برید.
به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید : به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------