تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب ارهتعبیر خواب اره,تعبیر خواب بریدن درخت با اره,اره

تعبیر خواب اره به روایت بزرگان

 

تعبیر خواب اره

 

تعبير خواب اره به روايت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب اره می گوید:
اگر در خواب ببیند درختی را با اره برید، از معاشرت با کسی که تعلقی به او دارد محروم می شود و یا خودش کناره گیری می کند، احتمال آزرده کردنش هم وجود دارد.
اگر ببیند فرزند، برادر و یا خواهر خود را با اره به دو نیم کرد، دلیل آن باشد که همتای دیگری چون او می یابد، یعنی فرزند دوتا می شود و ...

 

 تعبیر خواب اره به روایت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق در مورد تعبیر خواب اره می فرماید:
دیدن اره در خواب بر سه وجه است: فرزند، خواهر یا برادر، شریک

 

 تعبیر خواب اره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب اره می گوید:
اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی برد و کاری انجام نمی دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیانا این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد، اما اگر اره به دست داشت و در خواب دید که درختی را قطع می کند گویای آن است که از صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می شود و بین آن ها مفارقت اتفاق می افتد.

اره بیشتر نشان تعداد است و زیاده خواهی وهمه چیز را برای خود خواستن و در خواب این صفات به صورت اره نمودار می شوند.
چنان چه در خواب دیدید که اره ای از دکان خریدید یا از جائی برداشتید و یا کسی به شما اره ای بخشید چنان چه کودک باشید صاحب خواهر و برادر می شوید و چنان چه متاهل باشید خداوند دختری یا پسری به شما عنایت می فرماید.
اگر اره را به دست یا پای خود کشیدید بی آن که بریده شود و از جای آن خون بیاید گویای آن است که کاری زیان بخش انجام می دهید که زیان آن متوجه خودتان خواهد شد.

 

تعبیر خواب اره به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب اره از زبان ابراهیم کرمانی:
اگر ببیند فرزند، اره ای به دست گرفته یا خرید یا کسی به او داد.
اگر پسر دارد پسری دیگر و اگر دختر دارد دختری دیگر نصیبش می شود و اگر فرزند نداشته باشد چارپایی که مال اوست دو تا می شود.

 

 تعبیر خواب اره به روایت معبران
آنلی بیتون می گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید با اره دستی چوبی را اره می کنید، علامت آن است که زندگی خانوادگی شما لبریز از فعالیت و شور و شوق خواهد بود.

۲ـ دیدن اره های بزرگ که با نیروی برق کار می کنند، علامت آن است که پذیرفتن وظیفه ای بزرگ، باعث تحول و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که نصایح او مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت.
۳ـ دیدن اره فرسوده که دندانه هایش شکسته است، علامت آن است که با حوادثی نامساعد روبرو خواهید شد و در زندگانی طعم شکست را خواهید چشید.

۴ـ گم کردن اره در خواب، علامت آن است که دست به کارهایی می زنید که برایتان مصیبت و بدبختی به همراه می آورد.
۵ـ شنیدن صدای اره کردن در خواب ، نشانه رسیدن به سعادت و خوشبختی است.
۶ـ پیدا کردن اره ای مستعمل در خواب ، نشانه آن است که کارها نتایجی نامطلوب به همراه خواهند داشت.
۷ـ اگر خواب ببینید اره ای را روی شانه خود حمل می کنید، علامت آن است که مسئولیت هایی بزرگ و پر منفعت به عهده خواهید گرفت.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------