10روش براي افزايش سرعت فتوشاپ 

 

 

10روش براي افزايش سرعت فتوشاپ

 

نخستين کاري که پس از نصب فتوشاپ بايد انجام دهيد، اين استکه ازمنوي Edit>preferencesپنجره تنظيمات اصلي برنامه ار باز کرده وآن ها را مطابق دلخواه خود تنظيم کنيد، اما همين نکته ساده يکي از آن مواردي است که اغلب طراحان توجهي به آن نمي کنند. با اين کارمي توانيد کارايي نرم افزار فتوشاپ را بهبودببخشيد.به خصوص اگر از کامپيوترهاي نه چندان قدرتمند استفاده مي کنيد،تغييردادن تنظيمات پيش فرض اين برنامه براي شما بسيار ضروري است.اگر تابه حال اين تنظيمات را تغيير نداده ايد يا اگر مي خواهيد تنظيمات قبلي خودرادوباره بررسي کنيد، در اينجا ده ترفند مهم وکاربردي رابه شما معرفي مي کنيم تاتوسط آن ها سرعت فتوشاپ خودرا افزايش دهيد.


1- تعداد مراحل تاريخچه را تنظيم کنيد.
احتمالاً شما هم بارها وبارها ازامکانات پالت تاريخچه استفاده کرده ايد.اين پالت،فهرستي از مراحل عمليات انجام شده روي عکس رادرخودذخيره مي کندومي تواندي با زدن دکمه هاي ctrl+zيا کليک کردن روي هرمرحله از داخل پالت، يک يا چند گام به عقب برگرديد .اين قابليت فتوشاپ بسيار کاربردي است، اما دقت داشته باشيد که ذخيره کردن تعداد زيادي از مراحل مي تواندموجب کند شدن سرعت فتوشاپ شود .تعداد مراحل پيش فرض برنامه، بيست مرحله است، امابرخي از کاربران سعي مي کنند با بالا بردن اين تعداد از داخل تنظيمات اصلي برنامه، درصد خطا را هنگام کارکاهش دهند.بسته به امکانات کامپوترتان مي توانيد از گزينه را از مسير Edit>preferences>performance تغيير دهيد.
پيشنهاد مي کنيم اگر مقدار حافظه کامپيوتر تان کمتر از دوگيگابايت است، به جاي افزايش تعداد مراحل ذخيره شده،ازقابليت Snapshotهاي پالت تاريخچه استفاده کنيد.


2-چه مقدار cache Levelنيازداريد؟
تنظيمات cache Level نيز درمسير Edit>preferences>performance ودقيقاً زير تنظيمات پالت تاريخچه قراردارند.اين تنظيمات هيستوگرام وزماني که طول مي کشد تاتغيير انجام شده روي کي تصوير دوباره روي صفحه به نمايش درآيد را تعيين مي کند.به صورت پيش فرض، شش مرحله براي cache Level تعيين دشه است که تعداد درنهايت مي تواند تا هشت مرحله افزايش يابد.بديهي استکه افزايش اين مقدار موجب بالارفتن سرعت پردازش تغييرات مي شود اين تنظيمات به خصوص هنگامي که با عکس هايي با دقت بالا کارمي کنيد، بسيار مؤثر است. همچنين هنگامي که روي اندازه نمايش کوچک تر(به عنوان مثال،پنجاه درصد)کار مي کنيد،باز هم همين تنظيمات براي پردازش عکس ها د راندازه کوچک تر( Down Sampilng) نيز استفاده مي شود اگر مقدرا حافظه کامپيرتان بيش از دو گيگابايت است.معمولاً روي عکس هايي با دقت بالا (مانند عکس هايي که با دوربين هاي ديجيتال خودتان مي گيرديد) کار مي کنيد، بهتراست مقدارCache Levels راتا هشت افزايش دهيد، اما اگر مقدار حافظه کامپيوترتان زياد نيست وهمچنين اگر روي عکس هاي با دقت پايين(يک تا سه مگابايت) کار مي کنيد، کاهش مقدارCache Levels تا يک يا دو، امتخاب بهتري براي شما خواهد بود، زيرا مي توانيد به سرعت به تجاي Cacheکردن عکس ها، آن ها را ذخيره کنيد.


3-حواستان به مقدار حافظه مصرفي باشد.
فتوشاپ عاشق حافظه(RAM) است واگر جلوي آن رانگيرند تا آخرين بيت حافظه کامپيوترتان رامصرف خواهدکرد.بنانبراين بايد «مقدار حافظه اي که به فتوشاپ اختصاص مي دهيد را محدود کنيد» .تنظيمات مربوط به محدود کردن مقدار حافظه مصرفي نيزدر Edit>preferences>performance قراردارد. مقدرا حافظه کلي سيستم در اين قسمت نمايش داده مي وشد اگر هنگامي که از نرم افزار فتوشاپ استفاده مي کنيد، برمانه هاي ديگري راباز نمي کنيد(به عنوان مثال، Firefox براي جست وجو دراينترنت يا Media playerبراي گوش دادن موسيقي و...) وهمچنين اگر مقدار حافظه کامپيوترتان حدود دو تا سه گيگابايت است، مي توانيد اين درصد را تا 75-80 درصد نيز افزايش دهيد.درغير اين صورت بهتر است اين مقدار را از پنجاه درصد بالاتر نبريد.


4- ازscratch Diskمناسب استفاده کنيد.
فتوشاپ مي تواند به همان صورتي که از حافظه استفاده مي کند، بخشي از حافظه ثابت کامپيوتر را نيزبه عنوان يک حافظه جانبي به کارگيرد.برنامه فتوشاپ اين حافظه راScratch Diskمي نامد هب صورت پيشفرض اين حافظه ازدرايو ويندوز يا (معمولاً) همان درايوCکسرمي شود،اما درايوCبه طورمعمول فضاي خالي چنداني ندارد. واستفاده ازفضاي خالي آن به عنوان scratch Disk موجب کند شدن کل سيستم مي شود. بنابراين بهتر است درايو پيش فرض رابه يکي از درايوهاي ديگر (با فضاي خالي بيشتر)تغيير دهيد. به همين طورترتيب درايون ها ار طوري تنظيم کنيد(با دکمه هاي مثلثي شکل سمت راست فهرست)که درايوC آخرين درايوباشد.


5- قابليت پيش نمايش فونتها را خاموش کنيد.
کاربران فتوشاپ، به خصوص طراحان،علاقه دارند فونت هاي زيادي را روي کامپيوترشان نصب کنند تا هميشه هنگام کار فونت هاي نيازرادردسترس داشته باشند.هنگامي که درفتوشاپ روي منوي فونت ها کليک مي کنيد،بمحض باز شدن اين منو، پيش نمايشي ارفونت هاي دردسترس به نمايش درمي آيد. خاموش کردن پيش نمايش فونت ها مي تواند تأثير زيادي روي بالارفتن کارايي فتوشاپ داشته باشد.براي اين کار به مسيرEdit>preferences>Type رفته ومانند آنچه در تصوير مي بينيد،گزينه «Font perview Size» راغير فعال کنيد.


6-خاموش کردن تصاويرکوچک (Thumbnails)
داخل پانل ها
فراهم کردن پيش نمايش لايه ها درپانل ها وهمچنين درپانل هاي ديگرمانند Channelsو Paths موجب استفاده از حافظه مي شود. به خصوص هنگامي که روي لايه هيا مختلف عکس کارمي کنيد، فتوشاپ براي هر تغيير جديد، لايه هاي مربوط به آن را نيزدوباره پردازش مي کندوباافزايش تعداد لايه هاي تصوير موجب استفاده بيشتر از حافظه مي شود.درصورت تمايل مي توانيد اين پيش نمايش هارابه طور کل خاموش کنيد، دست کم کوچک ترين اندازه ممکن را براي آن ها انتخاب کنيد.
براي اين کار بايددرهرپانل،منوي panel Option راباز کرده ومانند تصوير،گزينه Noneيا کوچک ترين اندازه را انتخاب کنيد.

 

7-ازفرمان purge استفاده کنيد.
هنگامي که درحال کارهستيد، فتوشاپ اطلاعات تصوير براي فرمان Undo،حافظه موقت يا cilpboardومراحل تاريخچه راذخيره مي کند .اين اطلاعات موجب مصرف حافظه مي شود،به خصوص اگر زمان زيادي راروي يک عکس صرف کنيد يااين که تعداد مراحل زيادي را براي تاريخچه اختصاص داده باشيد، اين مصرف حافظه زياد خواهد بود.براي کاهش اطلاعاتي که موجب مصرف حافظه مي شوند، به مسير Edit>purge>(option) برويد منظور ازOptionحافظه مورد نظر شما بار يخالي شدن است. توجه کنيد که در صورت حدف هريک از اطلاعات،ديگر امکان دسترسي به آن ها رانخواهيد داشت.


8-قابليت هماهنگي فايل هاي PSDوPSBراروشن کنيد.
Maximize PSD and PSB file compatibilityقابليتي درفتوشاپ است که به موجب آن، يک نسخه کپي يکي شده از لايه ها (flattened Copy) همراه فاي لذخيره مي شود تا اطمينان پيدا کنيد که فايل PSDيا PSBشما که درنسخه جديد فتوشاپ ذخيره شده است، در نسخه هاي قديمي تر نيز بدون مشکل باز خواهد شد.اين کا اندکي موجب زيادتر شدن حجم فايل هاي شما مي شود.درضمن اگر بخواهيد از قابليت Edit photoshopنرم افزار لايتروم( photoshop Lightroom) استفاده کنيد، بادي حتماً اين گزينه روشن باشد .براي تغيير اين گزينه به مسير photoshop>preferenced>file Handingبرويد


9-فتوشاپ خودرا شلوغ نکنيد.
اگر چه روي اينترنت الحاقات رايگان(ودرايران درDVDهاي فروشگاه هاي الحاقات غير رايگان) زيادي را يم توانيد پيدا کنيد، اما بايد مراقب باشيد که اين تعداد از امکانات جانبي دردسترس (فونت ها، قلم موها،شکل هاي آماده،استايل ها ، پلاگين ها و.. ) نبايد شمارا فريب دهندو. فتوشاپ خودرا خلوت نگه داريد قرار نيست هرچه دردسترس شما است روي فتوشاپ نصب کنيد.نصب تعداد زيادي پلاگين والحاقات جانبي ، موجب کند شدن کارايي فتوشاپ مي شود.حرفه اي ها ترجيح مي دهند تنها چند پلاگين را روي فتوشاپ نصب کرده وازهمان چند گزينه هزاران نتيجه مختلف را به دست آورند


10- بازگرداندن تتظيمات اوليه فتوشاپ
اگر تنظيمات فتوشاپ خورطوري تغيير داده ايد که براي شما دردسر ساز شده است، احتمالاً اين ترفند کوچک براي شما مفيد خواهدبود.هنگامي که برنامه درحال اجراي دوباره است،دکمه هاي Ait+ctyl+Shiftرا نگه داريد. با اين کاربه محض بالا آمدن فتوشاپ، ازشما سؤال مي وشد که آيا مي خواهيد فايل تنظيمات برنامه حذف شده وبرنامه با تنظيمات پيش فرض اوليه اجرا شود؟ درصورت okکردن اين پرسش ،تمام تنظيمات تغيير يافته حذف شده وفتوشاپ را با تنظيمات اوليه آن مشاهده خواهيدکرد

منبع:shomalclick.com

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه های کامپیوتر و اینترنت(گرافیک، موبایل و کامپیوتر جیبی، اختراعات جدید، ترفندها و...)

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------