آزمون تست هوش استنفورد بینه چیست؟آزمون استنفورد بینه, تست هوش استنفورد بینه, آزمون تست هوش استنفورد بینه

آزمون تست هوش استنفورد بینه چیست؟

 

آشنایی با آزمون تست هوش استنفورد بینه

تست هوش Stanford-Binet یکی از معتبرترین آزمون های استاندارد شده است که در حال حاضر در آموزش استفاده می شود. در ادامه چند سوال از آزمون تست هوش استنفورد بینه را آورده ایم.

آزمون استنفورد بینه چیست ؟

تست هوش استنفورد بینه آزمونی است که برای سنجش هوش از طریق پنج عامل توانایی شناختی انجام می شود. این پنج عامل عبارتند از استدلال سیال، دانش، استدلال کمی، پردازش دیداری - فضایی و حافظه کاری. پاسخ های کلامی و غیرکلامی هر دو اندازه گیری می شوند. به هر یک از پنج عامل یک وزن داده می شود و امتیاز ترکیبی اغلب به نسبتی کاهش می یابد که معمولاً به عنوان ضریب هوش یا IQ شناخته می شود.

 

تست Stanford-Binet چقدر قابل اعتماد است؟

تست هوش Stanford-Binet یکی از معتبرترین آزمون های استاندارد شده است که در حال حاضر در آموزش استفاده می شود. در طول تاریخ صدساله خود، آزمایش ها و بازنگری های اعتباری بسیاری را پشت سر گذاشته است، و در حالی که بدون شک چندین مشکل در ارزیابی وجود دارد، اکثر نتایج به عنوان دقیق تلقی می شوند. یعنی افرادی که نمرات بالایی دارند معمولا با استعداد هستند و افرادی که نمرات پایینی در آزمون استنفورد بینه دارند اغلب با نوعی ناتوانی شناختی روبرو هستند.

 

خاستگاه آزمون استنفورد بینه

تست Stanford-Binet ریشه های خود را به مقیاس بینه-سایمون، دستگاه فرانسوی برای شناسایی سطوح هوش بازمی دارد. مقیاس بینه-سایمون توسط آلفرد بینه و شاگردش تئودور سایمون ساخته شد. در آن زمان قوانین آموزش و پرورش فرانسه در حال تغییر بود و یک کمیسیون دولتی با بینه تماس گرفت. این کمیسیون ابزاری برای تشخیص کودکانی می خواست که دارای سطح هوشی بسیار پایین تر از حد متوسط ​​برای سن خود هستند.

 

1. "به این تصویر نگاه کنید. چیزی بسیار احمقانه یا غیرممکن در مورد این عکس وجود دارد. این عکس چه مشکلی دارد؟"

 

تست استنفورد بینه, آزمون تست استنفورد بینه, نمونه سوالات استنفورد بینه

سوال تست هوش Stanford-Binet

 

1) یک سگ زیر میز است

2) او چاقو را وارونه نگه داشته است

3) غذای کافی وجود ندارد

 

2. به جعبه ای با [نازک ترین] [عریض ترین] [منحنی ترین] چیز اشاره کنید؟

 

آزمون استنفورد بینه چیست, تست هوش استنفورد بینه چیست, خاستگاه آزمون استنفورد بینه

تست هوش Stanford-Binet

 

1) همانطور که خواسته شد اشاره کرد ؟

2) آیا نتوانسته است اشاره کند ؟

 

3. پیراهن را در جعبه ی سمت چپ بینید؟ کدام پیراهن شبیه پیراهن الگو می باشد ؟

 

آزمون تست هوش استنفورد بینه, تست استنفورد بینه, آزمون تست استنفورد بینه

سوالات آزمون تست هوش استنفورد بینه

 

1) اولین عکس از سمت چپ

2) دومین عکس از سمت چپ 

3) سومین عکس از سمت چپ 

4) چهارمین عکس از سمت چپ

 

4. به تصاویر در دو کادر بالا نگاه کنید. آیا می بینید که چگونه آنها با هم به روش خاصی پیش می روند؟ حالا به تصویر ردیف پایین نگاه کنید. کدام تصویر با عکس در ردیف پایین مطابقت دارد، همانطور که تصاویر در ردیف بالا با هم هستند؟

 

آشنایی با تست هوش استنفورد بینه, سوالات آزمون استنفورد بینه, انواع سوالات تست هوش استنفورد بینه

چهارمین سوال آزمون تست هوش استنفورد بینه

 

1) اولین عکس از سمت چپ 

2) دومین عکس از سمت چپ 

3) سومین عکس از سمت چپ 

4) چهارمین عکس از سمت چپ 

 

سطح پایه 1 و 2 تست هوش استنفورد بینه

5. راشل تعداد سگ هایی را داشت که در کادر اول می بینید. 2 تا از سگ هایش 4 توله و 2 سگ 2 توله داشتند. آنها توانستند برای 9 توله سگ خانه پیدا کنند و تصمیم گرفتند بقیه را نگه دارند. کدام باکس تعداد توله سگ هایی را که نگه داشته اند نشان می دهد؟

 

تست هوش استنفورد بینه, آزمون تست هوش استنفورد بینه, تست استنفورد بینه

آزمون تست هوش استنفورد-بینه

 

1) اولین عکس از سمت چپ 

2) دومین عکس از سمت چپ 

3) سومین عکس از سمت چپ 

4) چهارمین عکس از سمت چپ 

 

6. آیا بچه ها را در باکس اول می بینید؟ هر کودکی کاپیتان تیم خود است. اگر در مجموع 30 کودک در یک تیم بازی کنند، کدام کادر تعداد کودکانی را که هر کاپیتان تیم برای تیم خود انتخاب می کند نشان می دهد؟

 

خاستگاه آزمون استنفورد بینه, آشنایی با تست هوش استنفورد بینه, سوالات آزمون استنفورد بینه

تست هوش استنفورد بینه

 

1) اولین عکس از سمت چپ

2) دومین عکس از سمت چپ 

3) سومین عکس از سمت چپ 

4) چهارمین عکس از سمت چپ 

 

7. به این عکس نگاه کن. چیزی بسیار احمقانه یا غیرممکن در مورد این تصویر وجود دارد. مشکل این تصویر چیست؟

 

تست هوش استنفورد بینه چیست, خاستگاه آزمون استنفورد بینه, آشنایی با تست هوش استنفورد بینه

مشکل این تصویر چیست؟

 

1) ماشین کند می شود

2) ماشین سریع می رود

3) نور آبی است

4) نور رنگ های زیادی دارد

 

پایه سوم و چهارم تست هوش استنفورد بینه

8. از کودک خود بپرسید: "آبی که یخ می زند چه می شود؟"

1) یخ می شود

2) نوشیده می شود

3) سبز می شود

4) نرم می شود

 

9. از کودک خود بپرسید: "آیا می توانید سه سبزی سبز را نام ببرید؟"

1) درست جواب داد

2) درست جواب نداد

 

10. از کودک خود بپرسید "آیا می توانید چیزی را نام ببرید که برای استفاده باید آن را روشن کنید؟"

1) درست جواب داد

2) درست جواب نداد

 

11. از کودک خود بپرسید: "ماسه چه تفاوتی با خاک دارد؟"

1) درست جواب داد

2) درست جواب نداد

 

12. از کودک خود بپرسید: "کدام اختراع بزرگتر است، چرخ یا کامپیوتر؟"

1) چرخ

2) کامپیوتر رایانه

 

پایه پنجم و ششم تست هوش استنفورد بینه

13. آیا این 4 جعبه را می بینید؟ در ردیف بالا، تصاویر به روشی خاص کنار هم قرار می گیرند. حالا به ردیف پایین نگاه کنید. آیا جعبه خالی را می بینید؟ کدام یک از 4 عکس کناری با عکس در کادر پایین مطابقت دارد، همانطور که 2 عکس در ردیف بالا با هم هستند؟

 

تست هوش استنفورد بینه چیست, خاستگاه آزمون استنفورد بینه, آشنایی با تست هوش استنفورد بینه

سوال 13 تست هوش استنفورد بینه

 

1) اولین عکس از سمت چپ 

2) دومین عکس از سمت چپ 

3) سومین عکس از سمت چپ 

4) چهارمین عکس از سمت چپ 

 

14. آیا این 4 جعبه را می بینید؟ در ردیف بالا، تصاویر به روشی خاص کنار هم قرار می گیرند. حالا به ردیف پایین نگاه کنید. آیا جعبه خالی را می بینید؟ کدام یک از 4 عکس کناری با عکس در کادر پایین مطابقت دارد، همانطور که 2 عکس در ردیف بالا با هم هستند؟

 

تست هوش استنفورد بینه چیست, خاستگاه آزمون استنفورد بینه, آشنایی با تست هوش استنفورد بینه

سوال 14 تست هوش استنفورد بینه

 

1) اولین عکس از سمت چپ 

2) دومین عکس از سمت چپ 

3) سومین عکس از سمت چپ 

4) چهارمین عکس از سمت چپ 

 

15. آیا این 4 جعبه را می بینید؟ در ردیف بالا، تصاویر به روشی خاص کنار هم قرار می گیرند. حالا به ردیف پایین نگاه کنید. آیا جعبه خالی را می بینید؟ کدام یک از 4 عکس کناری با عکس در کادر پایین مطابقت دارد، همانطور که 2 عکس در ردیف بالا با هم هستند؟

 

آزمون تست هوش استنفورد بینه, تست استنفورد بینه, آزمون تست استنفورد بینه

تست 15 آزمون استنفورد بینه

 

1) اولین عکس از سمت چپ 

2) دومین عکس از سمت چپ 

3) سومین عکس از سمت چپ 

4) چهارمین عکس از سمت چپ 

 

16. آیا این 4 جعبه را می بینید؟ در ردیف بالا، تصاویر به روشی خاص کنار هم قرار می گیرند. حالا به ردیف پایین نگاه کنید. آیا جعبه خالی را می بینید؟ کدام یک از 4 عکس کناری با عکس در کادر پایین مطابقت دارد، همانطور که 2 عکس در ردیف بالا با هم هستند؟

 

آزمون تست هوش استنفورد بینه, تست استنفورد بینه, آزمون تست استنفورد بینه

سوال 16 تست استنفورد بینه

 

1) اولین عکس از سمت چپ 

2) دومین عکس از سمت چپ 

3) سومین عکس از سمت چپ 

4) چهارمین عکس از سمت چپ 

 

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------