تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

مروارید

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن مرواريد به خواب بر شش وجه است.

اول: قرآن. دوم: حكمت. سوم: مال. چهارم: زني خوبروي. پنجم: كنيزك صاحب جمال. ششم: فرزند نيك.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ديدن مرواريد، دليل بر زني صاحب جمال بود يا كنيزك خوبروي. اگر بيند مرواريد بسيار داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند و بعضي گويند چون مرواريد را پراكنده بيند، دليل بر سخن علم و حكمت بود و نيز مي گويند عدد پسران و دختران بود. اگر بيند از دهان وي عقد مرواريد بيرون آمد، دليل كه سخن علم و حكمت گويد.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند مرواريد مي خورد، دليل كه علم و حكمت را بپوشاند يا قرآن را فراموش كند. اگر بيند به جاي هيزم مرواريد مي سوخت، دليل كه علم و حكمت به كسي آموزد كه سزاوار آن نباشد. اگر ديد مرواريد داشت، دليل علم او است. اگر مرواريد ديد، دليل كه او را فرزندي خوبروي آيد. اگر مرواريدي در دهان نهاد و فروبرد، دليل كه حق تعالي قران روزي او گرداند. اگر ديد مرواريد را بفروخت، دليل كه قران فراموش كند. اگر ديد عقد از مرواريد بر دست بسته بود، دليل كه او را دختري آيد خوبروي.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

مرواريد زن خوب است ، مرواريد فرزند برومند است. مرواريد بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابي است و هوش غريزي و فطري.چنان چه در خواب ببينيد مرواريدي بدست آورده ايد صاحب پسربرجسته و ممتاز مي شويد يا با زني خوب روي و صاحب شخصيت ازدواج مي کنيد. اگر در خواب ببينيد که مرواريدي را به گوش آويخته ايد صاحب دختر مي شويد و چنان چه ببينيد به سينه و گردن آويخته ايد صاحب پسر خواهيد شد. اگر ديديد مرواريد را مي فروشيد زيان هنگفت مي کنيد. اگر در خواب ببينيد که مرواريد را به سينه و لباس خود دوخته ايد با همسر خود روابط صميمانه و خوب خواهيد داشت.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------