تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

رسن

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

رسن درخواب عهد و پيمان است. اگر بيند دست در رسن زده بود و معلق آويخته، دليل كه بر قدر بلندي رسن از زمين بلندي و منزلت يابد. اگر بيند رسن ببريد و اندكي در دست او بماند، دليل كه از قدر و منزلت بيفتد.

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر بيند رسن از آسمان آويخته بود و او دست در آن زده بود. دليل كه پيماني بود ميان او و ايزد حق تعالي چنانكه، اگر بيمار بود ميگويد: ارگ حق تعالي مرا شفا دهد، چنين كنم. اگر بيند كه بر رسن به پاي ايستاده بود، دليل بر تاكيد همان پيمان كند كه با حق تعالي كرده بود.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن رسن در خواب بر چهار وجه است. اول: عهد و پيمان.

دوم: دين.

سوم: امانت.

چهارم: قضاي حاجت.

تعبير خواب به روايت جابرمغربی

اگر بيند دست بر رسن زده بود، دليل كه دست بر رسن دين حق تعالي زده باشد. و بعضي از معبران گويند: رسن، پيمان بود كه هم با خلق و هم با خداي كرده بود. اگر بيند رسن درگردن او كرده بودند، دليل كه پيماني در گردن او بود خداي را يا خلق را و در گذاردن تاخير كند. اگر بيند از بام يا از جائي بلند خود را به رسن فروهشت، دليل كه ترك حاجت و مقصودي كه دارد بگويد از ترس و بيم.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------