تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب نویسندهتعبیر خواب نویسنده,نویسنده,تعبیر خواب نویسندگی

تعبیر خواب نویسنده به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب نویسنده

 
تعبير خواب نویسنده به روايت امام صادق(ع)
دیدن نویسندگی به خواب چهاروجه است. اول: خیرو نیکی. دوم: مال و منفعت. سوم: چیزی که به مکر حاصل کند. چهارم: معزولی از عمل.
تعبير خواب نویسنده به روايت دانیال نبی(ع)
اگر چیزى نوشت و نویسنده بود، دلیل که به حیله مال از مردم بستاند. 
تعبير خواب نویسنده به روايت محمد ابن سیرین
اگر عالمی بیند که نویسندگی می کرد، دلیل منفعت بود. اگر شعر و افسانه می نوشت، دلیل است به کار دنیا مشغول شود و آخرت را فرو گذارد. اگر بیند که قرآن یا توحید یا دعوات می نوشت، دلیل خیر و برکت و منفعت بود. اگر در خواب بیند که نامه مهتری نوشت، دلیل خیر و منفعت است. اگر صالح بود. اگر فاسق بود، دلیل که توبه کند. اگر به سرخی نوشت، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود. اگر به زردی نوشت، دلیل بیماری است. اگر بیند که به سبزی نوشت دلیل که نیک نام شود. اگر به زر یا سیم نوشت، دلیل است از پادشاه منفعت یابد. 
تعبير خواب نویسنده به روايت آنلی بیتون
اگر در خواب نویسنده‏اى را ببینید که مشغول کار است، بیانگر آن است که در تصمیم‏گیرى دچار اشتباه مى‏شوید. 
تعبير خواب نویسنده به روايت لوک اویتنهاو

نوشتن : خبر ، معاملات خوب

نوشته زیبا : از شما تعریف خواهد شد

بدخط : غم و غصه

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------