تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب تخم پرندهتعبیر خواب آه و ناله,آه و ناله,تعبیر خواب آه کشیدن

تعبیر خواب تخم پرنده به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب تخم پرنده

 

تعبير خواب تخم پرنده به روايت محمد بن سیرین

تخم مرغان درخواب قوت بود.

 تعبير خواب تخم پرنده به روايت امام جعفر صادق(ع)
تعبیر تخم پرندگان آبی در خواب بر چهار وجه است :
۱. به مراد رسیدن.
۲. زن گرفتن.
۳. کنیز.
۴. فرزند دار شدن.
 تعبير خواب تخم پرنده به روايت حضرت دانیال
 تخم مرغ در خواب کنیزک است.
اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را فرزند آید.
اگر تخم را مجهول بیند و نداند تخم چه چیز است، دلیل که زنی کند بر قدر پاکیزگی و سفیدی آن.
اگر بیند تخم پخته همی خورد، دلیل که به رنج و تعب مال بدست آورد.
اگر بیند که تخم نیم پخته همی خورد، دلیل که زنی خواهد و روزگار دراز او براند.
اگر بیند تخم خام همی خورد، دلیل که مال حرام خورد و رنج و سختی به او رسد.
اگر بیند تخم با پوست همی خورد، دلیل که مال کسان خورد.
اگر بیند پوست تخم می خورد و در دهان می گذاشت، دلیل که مال مردگان خورد یا کفن مردگان ستاند.
 تعبير خواب تخم پرنده به روايت ابراهیم کرمانی
اگر بیند تخم همی کرد، دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد.
اگر بیند بر تخم نشست چون مرغ، دلیل که مخالطت او با زنان بود.
اگر بیند از تخم بچه بیرون آورد، دلیل که از فرزندان آن زنان او را فایده رسد.
اگر بیند به جای فرزند تخم آورد، فرزند کافر است.
اگر بیند تخم به زیر مرغ نهاد و مرغ از تخم بیرون آورد، دلیل که کار مرده او زنده شود. قو گویند: او را فرزند آید.
اگر این خواب کسی بیند که معلمی کند و کودکان را قران آموزد،
اگر بیند تخم را شکست، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.
اگر بیند نتوانست تخم را بشکند، دلیل که دوشیزگی نتواند ستد.
اگر بیند که درویش بود و تخم گنجشک دیدن، دلیل خیر و خرمی بود، تخم سایر مرغان در جای دیگر بیان شود.
 تعبير خواب تخم پرنده به روايت لوک اویتنهاو
 تخم مرغ
گرفتن آن: سود
پختن آن: بدگویی
خریدن آن: ضرری به شما خواهد رسید
تخم پرندگان دیگر: آمرزش
خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی
دیدن آن: دعوا
تخم را از آشیانه برداشتن: شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد
تخم مرغ گندیده: موانع
شکستن یا له کردن آن: ناراحتی، نارضایتی

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------