تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب گورتعبیر خواب گور,گور,تعبیر خواب کندن گور

تعبیر خواب گور به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب گور

 
تعبير خواب گور به روايت حضرت دانیال(ع)
دیدن گور درخواب ، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوری از بهر خود کند، دلیل که عیش بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کَند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند ویرا در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و نیز گویند که به سفر رود. اگردید او را در گور نهادند و خاک بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود. 
تعبير خواب گور به روايت آنلی بیتون

1ـ اگر خواب ببینید گوری تازه حفر شده است ، علامت آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب میشوید .

2ـ اگر خواب ببینید از روی قبرها راه میروید ، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است .

3ـ اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه کنید ، نشانة نومیدی و از دست دادن دوستان است .

4ـ اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاک به غیر از سر ، تمامی اندامش را پوشانده است ، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار میشود و بینندة خواب ثروت خود را از دست میدهد .

5ـ دیدن گور خود در خواب ، علامت آن است که مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت .

6ـ اگر خواب ببینید گوری حفر میکنید ، علامت آن است که به دردسر میافتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد میکنند . اما اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده اید ، نشانة آن است که بر دشمنان خود غلبه میکنید ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است که از گرفتاری نتیجة مطلوبی به دست میآورید . 

7ـ اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان میروید ، و بعد از برگشتن میبینید جسد ناپدید شده است ، علامت آن است که دچار گرفتاری غیرمنتظره خواهید شد .

8ـ اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرو میافتد . جایی برای خواب نمی یابد مگر قبری که از دل خاک دهان گشوده است ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست میخورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد .

9ـ دیدن زمین لم یزرع قبرستان که تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ای روییده است ، علامت آن است که اگر مسئولیتی به اندازة تحمل خود به عهده بگیرید ، بعد از مدتی اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانی دست خواهید یافت .

10ـ دیدن جسد خود میان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأیوس کننده است . 

تعبير خواب گور به روايت ابراهیم کرمانی
اگر بیند منکر و نکیر از او سوال پرسیدند، دلیل که پادشاه با وی مطالبتی کند. اگر جواب ایشان صواب داد، دلیل که از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف این بود. 
تعبير خواب گور به روايت محمدبن سیرین
اگر ویرا در گور نهادند، دلیل که او زندان کنند، اگر بیند بر بام خانه او گور میکندند، دلیل که عمر او دراز بود. 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------