تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب خصی کردنتعبیر خواب خصی کردن,خصی کردن,تعبیر خواب خصی شدن

تعبیر خواب خصی کردن به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب خصی کردن

 
تعبير خواب خصی کردن به روايت محمد ابن سیرین
اگر بیند خویشتن را خصی کرد، دلیل که به هنگام نبرد با دشمن خوار و زبون گردد، لکن به طاعت حق تعالی راغب شود اگر کسی مجهول را خصی بیند و او پسندیده و صالح بود و سخنان او موافق علم و حکمت بود، دلیل که آن کس فرشته ای بود از فرشتگان که او را به راه خیر و صلاح خواند و بترساند یابه خیرات او را مژده دهد، زیرا که فرشتگار را شهوت مردی نباشد. اگر درسخنش علم و حکمت نیست، و آن کس فرشته نباشد و اگر آن خصی که دیده معروف بود، آن چه دید از نیک و بد تاویلش بر وی باشد.
تعبير خواب خصی کردن به روايت معبران
 دلیل که فرزندش بمیرد و او هیچ فرزند دیگر نیابد، لکن توانگر شود.
تعبير خواب خصی کردن به روايت ابراهیم کرمانی
اگر کسی بیند خایه او بریده شد یا بیفتاد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و معبران گویند: بریدن خایه، دلیل کند در خواب بر پدر دختران، یعنی پس از وی او را دختران نباشد، زیرا که خایگاه، دلیل بر دختران کند. اگر بیند خایگاه خویش را بیرون آورد و به کسی بخشید، دلیل که فرزندانِ او را به کسی دیگر منسوب کنند.
تعبير خواب خصی کردن به روايت جابر مغربی
اگر کسی بیند با مرد بی خرد بی ادب درویش صحبت می کند. اگر بیند بی سببی خصی شد، دلیل که او را خواری و زیان رسد. اگر بیند قصیبش از بن بریده شد، دلیل که نامش در میان مردم بریده شود و نقصان جاه و فرزندان بود، خاصه که قضیب و خایگاهش بریده دید.
تعبير خواب خصی کردن به روايت امام صادق (ع)

 دیدن خصی درخواب بر سه وجه است.

اول: مردم زاهد.

دوم: دیدن فرشته.

سوم:عبادت کردن.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------