تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب زالوتعبیر خواب زالو,زالو,تعبیر خواب کشتن زالو

تعبیر خواب زالو به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب زالو

 
تعبير خواب زالو به روايت محمدبن سیرین
دیدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بیند زالو خون از اندام او می مکید، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد. اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. 
تعبير خواب زالو به روايت ابراهیم کرمانی
زالو عیالی است که مال دیگران خورد نه مال خود. اگر بیند که زالوی بسیار بر وی جمع شدند و خون او می مکیدند، دلیل است که به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگین گردد.
تعبير خواب زالو به روايت جابرمغربی
اگر بیند که زالو بر اندام وی بود، لیکن اندامش را نمی مکید و گزندی نمی کرد، دلیل است که ازدشمن هیچ گزندی به وی نرسد. اگر بیند زالو درگلوی او شد، دلیل که دشمن درخانه او بود و به قدر مضرتی که از زالو به او رسیده از دشمن مضرت بیند.
تعبير خواب زالو به روايت منوچهر مطیعی تهرانی
زالو در خواب های ما دشمن است و آن چنان دشمنی است که بدجوری پیله می کند ودست بردار نیست. دیدن زالو در خواب خوش نیست بخصوص اگر سیاه باشد و در عالم خواب ببینید که به گلویتان چسبیده است. چنان چه در خواب ببینید زالو به شکمتان چسبیده همسرتان با شما دشمنی می کند و اگر به دستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب می رساند و چنان چه به پلک چشمتان چسبیده بود دخترتان به شما بد می کند و اگر به پشتتان چسبیده بود از جانب دوستانتان زیان می بینید. ابن سیرین نیز متذکر گردیده که زالو همسر است . چنان چه در خواب ببینید که زالویی که خون شما را مکیده از بدن خود کندید و دور افکندید یا کشتید بر خصم خویش چیره میشوید ، اگر ببینید که زالو در دهان شما است خودتان با خود دشمنی می کنید.
تعبير خواب زالو به روايت آنلی بیتون

۱ـ دیدن زالو در خواب ، علامت آن است که دشمنان منافع شما را تصاحب می کنند.

۲ـ اگر خواب ببینید برای درمان بر تنتان زالو می اندازید ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده شما دچار بیماری دردناکی خواهد شد.

۳ـ اگر خواب ببینید بر تن دیگران زالو می اندازید ، علامت آن است که دوستان برایتان دردسری فراهم خواهند ساخت.

۴ـ اگر خواب ببینید زالو شما را گاز می گیرد ، نشانه آن است که در مکانهای غیرمنتظره خطری تهدیدتان می کند.به این خطا توجه کافی داشته باشید!

۵ـ دیدن چند زالو در خواب ، علامت شادمانی و موفقیت در زندگی است . و همچنین رفتن به سفرهایی لذتبخش.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------