تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب خوانندگیتعبیر خواب خوانندگی,خوانندگی,تعبیر خواب آواز خواندن

تعبیر خواب خوانندگی به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب خوانندگی 

 
تعبير خواب خوانندگی به روايت کتاب فرهنگ تفسیر رویا 
آواز خواندن به معنای ابراز احساسات درونی خود، خود واقعی فرد و بنابراین بروز بیشتر از توان بالقوه فرد است. بدین ترتیب شما احساس رضایت عمیقی را تجربه می‌کنید زیرا خودتان را بیشتر به کمال در می‌یابید، ارتباط با غلیان خودجوش احساسات زندگی، خود بیانگری و خطر کردن دیگر مردمان از نمادهای دیگر این گونه رویاها هستند.
تعبير خواب خوانندگی به روايت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه‌های شکر آواز می‌خواند، نشانة آن است که از موقعیتی ظاهراً کم اهمیت، منفعت زیادی به دست خواهید آورد.

آواز خواندن دو نفره در خواب، تعبیر خوبی بر عشاق دارد. تعبیر آن وصال و زندگی لبریز از صلح و صفا می‌باشد. اگر دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را اجرا می‌کنند، بیانگر آن است که از یک فرد ناشناس خبر بدی دریافت خواهید کرد، اما اخبار دیگر که یک دوست به شما می‌دهد، شما را بسیار خوشحال خواهد کرد.

تعبير خواب خوانندگی به روايت محمد بن سیرین
آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد. اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود، دلیل کند بر قدر بلندی آواز، نامش بلند گردد. اگر بیند که آوازش ضعیف گشته، دلیل که بانگ و نامش ضعیف شود، چنانکه کس یاد او نکند.
تعبير خواب خوانندگی به روايت ابراهیم کرمانی

بلندی آواز مردمان را دلیل بر شرف و بلندی نام کند.

اما بلندی آواز زنان در خواب، نیکو نباشد و به خلاف آواز مردمان بود بسیاری.

تعبير خواب خوانندگی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست‌ها می‌رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می‌آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می‌کند.

صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی‌شود و در خواب خود او را نمی‌بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می‌رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می‌دهد که این خبر می‌تواند خوش باشد. 

تعبير خواب خوانندگی به روايت لیلا برایت

اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید، نشانه‌ی آن است که اتفاقات بسیار خوشحال‌کننده‌ای در حال رخ دادن است. 

اگر در خواب آواز شادی شنیدید، بدانید که در آینده خبرهای بسیار خوبی دریافت خواهید کرد. شنیدن آواز غمگین در خواب نیز برای شما خبرهای بدی را به همراه خواهد داشت. اگر دیدید که در جمعی در حال آواز خواندن دسته جمعی می‌باشید، علامت آن است که دارای دوستان بسیار خوب و وفاداری می‌باشید.

اگر در خواب دیدید که با شخص دیگری در حال خواندن هستید، علامت آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد.

تعبير خواب خوانندگی به روايت لوک اویتنهاو

آواز خواندن: شادمانی

شنیدن آواز: عروسی

همراه شدن با عده ای که آواز سر داده‌اند: شادمانی، بی غمی

تعبير خواب خوانندگی به روايت کتاب سرزمین رویاها

 شما آواز می‌خوانید: ناکامی و تنهایی

دیگران آواز می‌خوانند: شادی نا خواسته

یک آواز خوان: حسادت درعشق

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------