تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب غرق شدنتعبیر خواب غرق شدن,غرق شدن,تعبیر خواب فرو رفتن در آب

تعبیر خواب غرق شدن به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب غرق شدن

 
تعبير خواب غرق شدن به روايت آنلی بیتون

1ـ اگر خواب ببینید غرق میشوید ، علامت آن است که زیان مالیخواهید دید . اما اگر در حین غرق شدن به گونه ایخود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونیخود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق میشوند ، و شما براینجات آنها میشتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک میکنید تا به مقام درخوریدست یابد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق میشود ، علامت آن است که از مرگ کسیعزادار خواهد شد  

تعبير خواب غرق شدن به روايت جابرمغربی
اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا چهارپائی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد 
تعبير خواب غرق شدن به روايت محمدبن سیرین
اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند. 
تعبير خواب غرق شدن به روايت امام جعفر صادق(ع)
دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است. اول: مال بسیار. دوم: اقبال درکارها. سوم: صحبت با مردم بدمذهب. چهارم: منفعت.

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------