تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب اژدهاتعبیر خواب اژدها,تعبیر خواب کشتن اژدها,اژدها

تعبیر خواب اژدها به روایت بزرگان

 

تعبیر خواب اژدها

 

تعبیر خواب اژدها به روايت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب اژدها می گوید:
اگر ببیند اژدهایی را صاحب شده است، منظور از اژدها مار بزرگ است، با بزرگان و افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می کند.
اگر ببیند با اژدها جنگید و آن را کشت، تعبیر آنست که با دشمن درگیر می شود و شکستش می دهد.
اگر ببیند اژدها را کشت و گوشتش را خورد، بر دشمن پیروز می شود و مالی به دست می آورد و با کامروایی آن را مصرف می کند.

 

تعبیر خواب اژدها به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی درمورد تعبیر خواب اژدها می گوید:
اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد.
معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند.
اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد.
کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است.
پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.

 

تعبیر خواب اژدها به روایت معبران

جابر مغربی درباره تعبیر خواب اژدها می گوید:
اگر بیند اژدها وی را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وی را هلاک نماید.
اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.


لوک اویتنهاو می گوید:
اژدها: موقعیت ناجور


یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد.


آنلی بیتون می گوید:
دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوسهای شما سوء استفاده کنند ، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید.


لیلا برایت درباره خواب دیدن اژدها می گوید:
اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه اى دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه اى همنشین مى شوید.
دیدن اژدهاى وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است.
دیدن اژدهاى زخمى در خواب، نشانه دشمن خطرناک است که احتمالا به شما ضرر مى رساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را مى کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایى پیدا مى کنید.


درکتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب اژدها آمده است:
خواب یک اژدها: ثروت بزرگ
تعداد بسیاری از اژدها: ناکامی عشقی
یک ارتشی خواب اژدها ببیند: یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد.
یک دختر جوان خواب اژدها ببیند: شادی بزرگ نصیب او می شود.

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------