تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب تندرتعبیر خواب تندر,تندر,تعبیر دیدن تندر در خواب

تعبیر خواب تندر به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب تندر

 

تعبير خواب تندر به روايت محمد بن سیرین

اگر غریدنِ تندر با باران باشد، دلیل که مردمان را ترس و بیم کمتر است و نعمت و خیر فراوان.
اگر بیند باران سخت و تندر سخت بارید، دلیل کند بر ترس بیننده خواب از دعای پدر و مادر.
تعبير خواب تندر به روايت امام جعفر صادق
دیدن تندر بر پنج وجه است.
اول: عذاب.
دوم: حکمت.
سوم: زحمت.
چهارم: هیبت وصولت.
پنجم: خشم پادشاه.
اگر دید آواز تندر به وقت باریدن می شنید، دلیل که در آن دیار خیر و برکت بدر آید.
اگر بین باران و رعد، برق است، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه، ترس و بیم بود.
اگر بیند باران ژاله همی بارید، دلیل که در آن دیار فتنه و عذاب و هلاکت پدید آید.
اگر بیند تندر سخت بغرید، دلیل که بانگ و هیبت پادشاه در آن دیار گسترده شود.
اگر بیند هم تندر است و هم برف و هوا تاریک است، دلیل که پادشاه ستمگر پدید آید.
تعبير خواب تندر به روايت ابراهیم کرمانی
 غریدنِ رعدِ اندک و باریدنِ باران اندک، دلیل بر ترسِ کاری است از دعای زاهدان و صالحان.
 تعبير خواب تندر به روايت آنلی بیتون
۱ـ شنیدن صدای تندر در خواب ، نشانه آن است که شغل شما تهدید به شکست خواهد شد .
۲ـ اگر خواب ببینید در معرض رعد و برق قرار می گیرید ، نشانه آن است که ناراحتی و اندوهی در پیش رو خواهید داشت .
۳ـ اگر در خواب احساس کنید که صدای رعد و برق باعث زمین لرزه می شود ، نشانه آن است که به نومیدی و زیان مالی دچار خواهید شد .

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------