انواع دیهانواع دیه,آشنایی با انواع دیه,شناخت انواع دیه

آشنایی با انواع دیه

 

برخی مواقع، اشخاص عمدا و یا سهوا به سلامت جسمانی افراد دیگر لطمه می زنند یا مرتکب قتل غیر عمد می شوند، این افراد طبق قانون به پرداخت دیه یا ارش به فرد آسیب دیده و یا به خانواده مقتول محکوم می شوند. چنانچه فردی مرتکب قتل عمد شود، در صورت رضایت خانواده مقتول، پرداخت دیه جایگزین حکم قصاص قاتل می شود.

 

تعریف دیه طبق ماده 445 قانون مجازات اسلامی

دیه جزای نقدی مقرر شده برای فردی است که به موجب ارتکاب به ضرب و جرح به صورت عمد یا غیرعمد به فرد دیگری آسیب جسمی وارد آورد و یا مرتکب جنایات عمدی شود که بنابه دلایلی حکم قصاص برای وی صادر نشود.

 

تعریف ارزش طبق ماده 449 قانون مجازات اسلامی

در قانون برای همه حالت هایی که ممکن است فردی مورد آسیب واقع شود دیه ای مشخص نشده است. در چنین مواقعی مقدار دیه نامعین، ارش نامیده می شود. مقدار ارش مطابق با نوع و شدت آسیب وارده بر فرد شاکی تعیین می شود.

 

انواع دیه در قانون

طبق قانون مجازات اسلامی انواع دیه این چنین تقسیم بندی می شود:

 

1. دیه قتل

2. دیه جراحات شامل دیه اعضای بدن، دیه منافع اعضا و دیه ایجاد جراحت

 

مقادیر انواع دیه

دیه قتل: یک دیه کامل. میزان آن هر سال توسط قوه قضاییه تعیین می شود.

 

دیه اعضای بدن

• طبق ماده 563 قانون مجازات اسلامی: از بین بردن عضوی از بدن که تنها یک عدد از آن در بدن انسان وجود دارد، مشمول دیه کامل می شود. از بین بردن عضوی که از آن یک جفت در بدن انسان وجود دارد، اینچنین است که: از بین بردن یکی از آنها مشمول نصف دیه کامل و از بین بردن هر دوی آنها مشمول دیه کامل خواهد شد.

 

• طبق ماده 564

فلج کردن عضو دارای دیه معین: دو سوم دیه آن عضو

از بین بردن عضو فلج: یک سوم دیه همان عضو

چنانچه درصدی از کارایی عضو از بین رود: تعیین ارش

 

• طبق ماده 565 

از بین بردن نصف عضو: دیه به میزان نصف

از بین بردن یک سوم عضو: دیه به میزان یک سوم

اگر نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.

هرگاه عضو در وضعیتی قرار گیرد که به تشخیص کارشناس، قطع عضو ضروری باشد، دیه قطع عضو به آن تعلق می گیرد. 

 

• طبق ماده 566

دیه اعضای پیوندی بدن که مانند عضو اصلی جان دارد: به میزان دیه عضو اصلی

معیوب شدن عضو پیوندی دارای جان: دیه عضو معیوب

از بین بردن اعضای مصنوعی: ضمان مالی 

 

• طبق ماده 568

شکستگی عضو و در نهایت ترمیم آن به گونه ای که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند: چهار بیست و پنجم دیه آن عضو 

 

• طبق ماده 569 

دیه شکستن استخوان هر عضو: یک پنجم دیه آن عضو

اگر بدون عیب درمان شود: چهار پنجم دیه شکستن آن

دیه خرد شدن استخوان هر عضو: یک سوم دیه آن عضو

اگر بدون عیب درمان شود: چهار پنجم دیه خرد شدن آن

دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو: چهار پنجم دیه شکستن آن عضو

جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد: یک چهارم دیه شکستگی آن عضو 

 

• طبق ماده 570 

شکستن، خرد شدن یا ترک برداشتن یک استخوان از چند نقطه جدای از هم: چنانچه حادثه متعدد محسوب شود، هر یک دیه جداگانه دارد. هرچند با یک ضربه باشد. 

 

• طبق ماده 571 

در رفتگی استخوان از مفصل، اگر موجب از کار افتادن کامل عضو شود: دو سوم دیه عضو

در رفتگی استخوان از مفصل، اگر موجب از کار افتادن آن نشود: ارش

درصورت درمان بدون عیب: چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو 

 

• طبق ماده 572

جدا شدن تکه کوچکی از استخوان: دیه شکستگی 

 

• طبق ماده 573 

نقص عضو یا بروز صدمه دیگر بر اثر صدمه بر استخوان: هر یک دیه جداگانه‌ای دارد. 

 

• طبق ماده 574 

در رفتگی مفصل و شکستن یا ترک خوردن استخوان بر اثر یک یا چند ضربه: هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد.

دیه منافع اعضا: از بین بردن برخی از حواس پنجگانه انسان همچون بینایی، شنوایی و بویایی مشمول پرداخت دیه منافع اعضا خواهد بود. همچنین است دیه عقل و دیه توانایی گفتار. 

دیه حارصه(خراشیدگی پوست بدون اینکه خون جاری شود): یک صدم دیه کامل

دیه دامیه(جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شده و خونریزی کند(چه کم چه زیاد): دو صدم دیه کامل

دیه متلاحمه(جراحت و بریدگی عمیق گوشت طوری که به پوست نازک روی استخوان نرسد): سه صدم دیه کامل

دیه سمحاق(جراحت عمیقی که به پوست نازک روی استخوان برسد): چهار صدم دیه کامل

دیه موضحه(جراحتی که پوست نازک روی استخوان از بین رود و استخوان نمایان شود): پنج صدم دیه کامل

دیه مأمومه(آسیب رساندن به سر که عمق جراحت آن به کیسه مغز برسد): یک سوم دیه کامل

دیه دامغه(جراحتی که همراه با شکستگی استخوان سر، کیسه مغز را پاره کند): دیه شکستگی سر به علاوه ارش پاره شدن کیسه مغز

دیه جائفه(جراحتی که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهتی به داخل بدن انسان برای مثال شکم و پهلو ایجاد می‌شود): یک سوم دیه کامل

دیه نافذه(جراحتی که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست و یا پا ایجاد شود): دیه آن برای مرد، یک دهم دیه کامل - برای زن ارش

 

دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست و تورم می‌شود:

سیاه شدن پوست صورت: شش هزارم دیه کامل

کبود شدن پوست صورت: سه هزارم دیه کامل

سرخ شدن پوست صورت: یک و نیم هزارم دیه کامل 

سیاه شدن پوست سایر اعضای بدن: سه هزارم دیه کامل

کبود شدن پوست سایر اعضای بدن: یک و نیم هزارم دیه کامل

سرخ شدن پوست سایر اعضای بدن: هفتاد و پنج میلیونم دیه کامل

 

چرا دیه مرد دو برابر زن است

طبق ماده 550 قانون مجازات اسلامی، دیه زن، نصف دیه مرد است. به دلیل اینکه با مرگ مرد (سرپرست خانواده)، اعضای خانواده با مشکلات سختی در ارتباط با تامین رفاه خود مواجه خواهند بود، دیه مرد کمک حالی برای خانواده اش خواهد بود. بنابراین نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را مبنی بر پایین بودن ارزش زنان در مقابل مردان تلقی نکنیم. نه تنها اینطور نیست بلکه برعکس، زیاد بودن دیه مرد متوفی که به خانواده وی تعلق می گیرد به منظور رفاه حال خانواده وی، مخصوصا همسرش است.

 

مطالب پیشنهادی دیگر: اجرای احکام و روند اجرایی آن / نحوه تنظیم دادخواست / چگونه حکم جلب بگیریم

 

نکات مهم در خصوص دیه

- اگر چند نفر در قتلی مشارکت داشته باشند، مبلغ دیه به شکل مساوی بین آنها تقسیم می شود.

- وقتی فردی به قتل می رسد، مبلغ دیه به همه وارثین مقتول به غیر از فامیل مادری او می‌رسد.

 

افزایش دیه در ماه های حرام

دیه قتل غیر عمد در ماه‌های حرام(محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) 30 درصد نسبت به زمان عادی افزایش می یابد. ولی دیه‌ی ضرب و جرح در این ماه‌ها بر مبنای ماه‌ های عادی محاسبه می‌شود.

 

- افزایش دیه در ماه‌های حرام میان فرد بالغ و نابالغ، زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان تفاوتی ندارد.

- در صورت انجام سقط جنین بعد از چهار ماهگی به صورت غیر قانونی، دیه‌ی جنین افزایش می یابد.

 

جمع بندی و نتیجه گیری موضوع انواع دیه

انواع دیه چیست,مبلغ انواع دیه,مبالغ دیه

محاسبه دیه توسط مراجع قضایی و پزشک قانونی

 

محاسبه دیه کار بسیار تخصصی و حساسی است که باید توسط کارشناسان این رشته، پزشکی قانونی و مراجع قضایی انجام شود و حتی امکان وجود اشکال در رای پزشکی قانونی وجود دارد که هنگام مخابره رای کمیسیون پزشکی، طرفین به مدت یک هفته وقت اعتراض دارند. دیه مبحث بسیار گسترده ای است که نمی توان تمامی مطالب را در این مقاله گنجاند.

 

این مطلب توسط تیم وکیل سایا تهیه شده است. این مجموعه در حوزه خدمات حقوقی و کیفری فعالیت دارد.

 

در صورت نیاز به وکیل و یا مشاوره حقوقی می توانید با شماره 09124142878 تماس حاصل فرمایید.

 

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------