تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

روده

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن روده در خواب بر شش وجه است.

اول: مال حرام. دوم: شفقت. سوم: سخنهاي ناخوش. چهارم: فرزند. پنجم: زندگاني. ششم: كاركرد خوش.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر بيند كه روده فرا گرفت يا كسي به وي داد و بخورد، دليل كه از خويشان خير و منفعت يابد و باشد كه ايشان از وي شرف و سعادت يابند. اگر روده هاي وي از درون پيدا شد، دليل كه فرزندي از خويشان او مهتر شود. اگر بيند روده كسي را ميخرد، دليل كه به قدر آن ازمال كسي كه نهان كرده بود نصيب يابد.

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

آشكار شدن روده در خواب، مال نهان كرده بود كه آشكار گردد، يا ولايتي يابد كه به وي رسد. اگر خود در ولايتي باشد، بر قدر آن مال يابد.

تعبير خواب به روايت جابر مغربی

اگربيند روده هاي وي از دهانش بيرون آمد، دليل بر مرگ فرزندان او بود. اگر بيند كه روده كسي از دهنش بيرون آمد، دليل كه بر قدر آن مال كه نهان كرده بود بخورد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

روده وبال است و گرفتاري و غمي است طولاني که به سهولت دست از سر بيننده خواب بر نمي دارد. به خصوص اگر روده گشوده و دراز باشد. اگر ببينيد که مسير روده در دست شماست و يک سر آن در دست شماست و يک سر آن در دست ديگري مثل طناب اين غمي است مشترک و اندوهي است که شما هم در آن اشتراک داريد. اگر در خواب شکم کسي را خالي از روده ببينيد گرفتار تنگي معاش مي شويد به اضافه اين که از احباب خود دور مي مانيد و رنج مي کشيد. اگر در خواب ببينيد که روده گوسفند در دست داريد نشان آن است که نعمت خود را تباه مي کنيد ولي اگر روده گوسفند به کسي بدهيد او را به نعمت و راحت مي رسانيد. معبران نوشته اند روده گاو مال و خواسته است.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------