تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

چاه

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن چاه در خواب، بر شش وجه است.

اول: زن، دوم: كنيزك، سوم: عالم، چهارم: توانگري، پنجم: مكر، ششم: مكر و حيله و مرد چاه كن در خواب مكر و حيله است.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

چاه در اصل، تاويل زن است. اگر بيند كه در جايگاهي چاه مي كنند، دليل كه زن خواد. اگر بيند كه كندن چاه كسي او را مدد مي كرد،دليل كه ميان او و آن زن كسي واسطه است و خواهد كه به مكر و حيله آن زن را به زني وي دهد، زيرا كه كندن چاه مكر و حيله است و در مثال گويند: فلان كس چاه براي فلان كس مي كند، يعني با وي بدي و مكر خواهد كرد، و آب چاه در خواب مال زن است. اگر كسي بيند كه ازچاهي آب خورد، دليل كه مال زن بخورد. اگر از چاهي آب خورد كه از خشت پخته برآورده بود هم، دليل بر مال زن كند. اگر بيند كسي چاه كند و آب برنيامد، دليل كه زني درويش خواهد.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند آب چاه خوردن بدطعم است، دليل كه مال زن به كراهت بستاند. اگر بيند آب چاه گرم همي خورد، دليل كه به جهت مال زن جفا يابد

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

به تشخيص معبران سنتي و کهن چاه در خواب هاي ما مکر و حيله است و چون به طور سنتي و عرفي مکر و حيله به زن بر مي گردد و صحيح يا غلط زن را منشا نيرنگ و دوروئي و رياکاري دانسته اند چاه را نيز در خواب زن تعبير کرده اند.در نفايس الفنون نيز چاه آب _ مال مجموع _ تشخيص داده شده. چاه اگر آب داشته باشد و بدانيم که آن چاه آب دارد مالي اندوخته به ما مي رسد. مرحوم مجلسي نوشته آب چاه روزي حلال است.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------