تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب تنتعبیر خواب تن,تن,تعبیر خواب تن و بدن

تعبیر خواب تن به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب تن

 

تعبير خواب تن به روايت محمد بن سیرین

تن در خواب دیدن، دلیل بر غم و اندوه است و معیشت مردم و هر زیادت و نقصان که در تن بیند، دلیل بر عیش و معیشت کند.
اگر بیند که تنش لاغر و نحیف بود، دلیل است بر درویشی و بستگی کارها.
اگر تن را فربه بیند، دلیل کند بر توانگری و گشایش کارها.
اگر بیند از تن او رشته بیرون می آمد و دراز می گردید، دلیل که زندگی به عیش و فراخی گذراند و مالش زیاده شود.
اگر بیند آن رشته گسسته شد، تاویلش به خلاف این است.
اگر بیند که تن او آهنین شده یا مسین، دلیل که عمرش دراز است و روزی و نعمت بر وی فراخ شود.
اگر بیند که تن او از آبگینه است، دلیل که اجلش نزدیک باشد.
تعبیر خواب تن به روایت امام جعفر صادق
اگر بر تن خویش زیادتی بیند، دلیل است بر توانگری و ظفر بر دشمن،
اگر بر تن خویش نقصانی بیند، دلیلش به خلاف این است.
اگر بیند همه تن او آماس و ورم داشت، دلیل که بیمار شود.
تعبیر خواب تن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن تن دیگران در خواب خوب نیست همچنان که در بیداری نیز کاری پسندیده به نظر نمی رسد.
اگر در خواب بدن لخت کسی را ببینید کسالت و اندوه برای شما حاصل می شود.
اگر کسی را که می بینید تنی ضعیف و نحیف و استخوانی داشته باشد دچار تنگی معاش خواهید شد و چنانچه فربه و چاق باشد وسعت رزق می یابید.
دیدن تن زنان در خواب اگر خواب شیطانی باشد تعبیر ندارد و اگر شیطانی نباشد ارتکاب گناه است و خواب شما می گوید عملی خلاف انجام می دهید.
اگر تن خود را در خواب ببینید که لاغر شده همان تعبیر را دارد و اگر ببینید که تورم و برجستگی دارد گرفتار بیماری می شوید.
اگر ببینید که تن شما زرد شده بیمار می شوید و اگر لکه ای بر سینه شما بود به شما تهمت می زنند.
 تعبیر خواب تن به روایت ابراهیم کرمانی
اگر بیند تن او قوی و درست است، دلیل که کارش به نظام شود و راز او پوشیده بماند.
اگر بیند تن او ضعیف است، دلیل که درویش شود ورازش آشکار شود.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------