تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب صلیبتعبیر خواب صلیب,صلیب,تعبیر خواب حمل کردن صلیب

تعبیر خواب صلیب به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب صلیب

 
تعبير خواب صلیب به روايت آنلی بیتون

1ـ دیدن صلیب در خواب ، نشانة گرفتاری است . سعی کنید به کارهای خود نظم و سامانی بدهید .

2ـ اگر خواب ببینید کسی صلیب بر دوش حمل می کند ، نشانة آن است که مبلغین مذهبی از شما می خواهند به مؤسسات خیریه کمک کنید . 

تعبير خواب صلیب به روايت محمدبن سیرین

اگر بیند صلیب بخرید یا کسی بدو داد، دلیل که در دین او خلل است و میلش به کافری بود.

اگر بیند صلیب در گردن داشت، دلیل که اعتقادش در دین درست است.

اگر بیند که صلیب می پرستید، دلیل که خدای تعالی شریک آورد.

تعبير خواب صلیب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند که شخصی صلیب به وی داد و او آن صلیب را بشکست یا از خانه بیرون انداخت، دلیل که دین اسلام بر دل او محکم بود و کافران را دشمن است.

اگر بیند که صلیب را بوسه داده و عزیز می داشت تاویلش به خلاف این است.

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------