تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب چنگ زدنتعبیر خواب چنگ زدن,چنگ زدن,تعبیر چنگ زدن در خواب

تعبیر خواب چنگ زدن به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب چنگ زدن

 

تعبير خواب چنگ زدن به روايت محمد بن سیرین

چنگ زدن در خواب سخن دروغ است.
اگر بیند چنگ می زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد.
اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگی رسد.
اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد.
اگر بیند چنگ بشکست یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند.
اگر بیند کسی چنگ می زد و او سماع می کرد، دلیل که شنونده دروغ و باطل است.
و بعضی از معبران گویند چنگ زدن در خواب، دلیل بر عمر دراز بود.
تعبیر خواب چنگ زدن به روایت ابراهیم کرمانی
اگر کسی بیند چنگ می زد، دلیل که به زنی بزرگ از مهتران پیوسته شود و از او عز و جاه یابد هم به مال و هم به سخن روائی و آخر کار آن زن را به نکاح بخواهد.
اگر بیند با چنگ، چغانه و نای و رقص بود این جمله، دلیل بر غم و مصیبت بود.
تعبیر خواب چنگ زدن به روایت جابرمغربی
اگر کسی در بیماری بیند که چنگ و چغانه می زد، دلیل بر وفات اوست.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------