تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب خضابتعبیر خواب خضاب,خضاب,تعبیر خواب حنا کردن

تعبیر خواب خضاب به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب خضاب

 
تعبير خواب خضاب به روايت امام جعفر صادق(ع)

حنا کردن در خواب بر چهار وجه است:

کار ناشایسته بی حاصل

آرایش حال دنیا

جاه طلب

معروف شدن به دروغ

تعبير خواب خضاب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر بیند حنا بر دست و پای خود می‌نهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین وی را کراهت بود و بعضی گویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند. اگر این خواب را کسی بیند که حنا بستن او را نشاید دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد.

اگر بیند کف دست خود حنا می‌کرد، دلیل که در طلب معیشت رنجور گردد.

اگر بیند که هر دو دست خود به حنا نگاه می‌کرد، دلیل که خداوند مکر و حیله بود در کسب و عمل خود.

اگر بیند دست و پای را چون زنان حنا کرد، دلیل که در ترس و بیم عظیم افتد.

اگر این خواب را زنی بیند او را خرمی و شادی بود، زیرا که این حنا کردن ایشان رسم بود.

اگر بیند که هر دو دست و پای او بنفش بود، دلیل که در کسب و کار حیله کند.

تعبير خواب خضاب به روايت ابن سیرین  

اگر بیند دست و پای خویش را حنا می‌بست، دلیل که مال از دست رفته باز آید.

اگر بیند هر دو دست و پای خویش را حنا بست، دلیل که فرزندان یا برادران خود را بیاراید، به آرایشی که خلاف دین و شریعت بود.

اگر بیند حنایش نیکو رنگ گرفت، دلیل که حالتش پوشیده شد.

تعبير خواب خضاب به روايت اسماعیل بن اشعث

اگر مردی بین دست و پای خود حنا کرد، دلیل که کاری کند که مردمان بر وی افسوس کنند و بخندند.

اگر بیند سرانگشتان را حنا کرد، دلیل که تسبیح کند.

اگر بیند هر دو دست را به حنا کردن نقش می‌کرد، دلیل که با دوستان مکر و حیله بازد.

تعبير خواب خضاب به روايت حضرت دانیال

حنای ریش پوشش کارها است.

اگر بیند سر و رویش را حنا می‌کرد و حنایش رنگ نمی‌گرفت، دلیل که ظاهر حال را به مردمان نماید.

اگر بیند حنایش رنگ گرفت، دلیل که حالش نیکو گردد.

تعبير خواب خضاب به روايت کتاب سرزمین رویاها

موهاینان را حنایی می‌کنید: یک دوست را از دست می‌دهید.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------