تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب طیلسانتعبیر خواب طیلسان,طیلسان,تعبیر خواب سوختن طیلسان

تعبیر خواب طیلسان به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب طیلسان

 
تعبير خواب طیلسان به روايت محمدبن سیرین
دیدن طیلسان، دلیل جاه و بزرگی است. اگر بیند که طیلسان پاکیزه داشت، دلیل است که با خلق سخاوت کند. حضرت 
تعبير خواب طیلسان به روايت ابراهیم کرمانی
اگر بیند که طیلسان او بسوخت، دلیل که از او عزیزی بمیرد. اگر بیند که طیلسان او جون طیلسان پادشاه شد، دلیل مصیبت بود.
تعبير خواب طیلسان به روايت حضرت دانیال(ع)
دیدن طیلسان به خواب ، دلیل امانت است و قوت دین. اگر بیند که طیلسان پاکیزه داشت، دلیل که دیدنش قوت بود و توفیق یابد در امانت گذاردن. اگر طیلسان چرکین بیند، تاویل به خلاف این است و دیدن طیلسان، دلیل فرزند است. اگر طیلسان خود را سفید  بیند، دلیل بر فرزند مصلح کند. اگر سرخ بیند، دلیل که فرزندش معاشر بود. اگر سیاه بود و بیننده عالم است، فرزند او قاضی یا خطیب گردد. 
تعبير خواب طیلسان به روايت امام جعفر صادق(ع)
دیدن طیلسان در خواب بر ده وجه است. اول: عز و مرتبه. دوم: جاه و منزلت. سوم: ولایت. چهارم: فرزند. پنجم: دولت. ششم: بزرگی. هفتم: مال. هشتم: علم. نهم: دین. دهم: شمشیر.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------