تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب ابلیستعبیر خواب ابلیس,تعبیر خواب دیدن ابلیس,تعبیر خواب شیطان

تعبیر خواب ابلیس به روایت بزرگان

 

تعبیر خواب ابلیس (شیطان)

 

تعبیر خواب ابلیس به روایت حضرت دانیال

اگر ابلیس را در خواب ببیند، دلیل بر دیدن دشمنی است دروغگو، بی اعتقاد، فریبکار بی شرم و نا امید از خوبیها و نیکیها که همواره دیگران را به بدی و شر می خواند و بر خورد نکردن با او مناسبتر است.
اگر در خواب ببیند با شیطان جنگید و او را مغلوب کرد، تعبیر آن باشد که به خیر و صلاح تمایل دارد.
اگر در خواب ببیند با ابلیس در گیر شد و شکست خورد، به راه شر و فساد تمایل دارد.
اگردر خواب ببیند با ابلیس سخن می گوی، از راه الهی منحرف می شود و سر از اطاعت پروردگار باز می زند.
اگردر خواب ببیند ابلیس نصیحتش می کند و او خشنود است، تعبیر چنان است که هم به مال و هم به تن و جان او آسیب می رسد.
اگر در خواب ببیند ابلیس دست او را گرفت و به جایی برد، دلیل انست که به گناهی بزرگ دست خواهد زد و اگر در خواب لفظ استغفار بر لب ْورده باشد پس از گناه به نصیحت خیر خواهی از گناه باز خواهد گشت.
اگر ببیند بر کردن ابلیس زنجیر می گذارد، در راه دین میان اهل رستگاری به شادمانی می رسد.
اگر ابلیس را در مانده ببیند دلیل آن بلشد که علما و درستکاران و صالحان به توفیق خواهند رسید.
تعبیر خواب ابلیس به روایت ابراهیم کرمانی 
اگر بیند که ابلیس را مطیع شد، دلیل است که به هوای نفس مبتلا گردد.
اگر بیند که ابلیس چیزی را عطا داد، اگر آن چیز نیک بود، دلیل است که مال حرام یابد و اگر آن چیز بد بود، دلیل بر فساد دین نماید.
اگر بیند که ابلیس شاد و خرم بود، دلیل که کار مردمان به فساد قوی گردد. اگر بیند که ابلیس را خواست که به شمشیر زند و هلاک نماید و بگریخت، دلیل است که ولایتی به دست آورد و عدل و انصاف نماید.
اگر بیند که ابلیس بکشت، دلیل که نفس خود را قهر نماید و راه صلاح ورزد.
تعبیر خواب ابلیس به روایت معبران
 لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب ابلیس می گوید:
ابلیس: همراه بد، همراه ناجور
آنلی بیتون می گوید:
۱ـ دیدن ابلیس در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادثی دهشتناک است. برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید.
۲ـ اگر در خواب شیطان را بکشید، نشانه آن است که برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترک می گویید.
۳ـ اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانه آن است که باید از دوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید.
۴ـ اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانه آن است که قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید.
۵ـ اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می کند ، علامت آن است که در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد.
۶ـ اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ، علامت آن است که هر گونه احساس محبتی که به دیگران دارید ، نادیده خواهید گر فت.
۷ـ اگر در خواب احساس کنید می خواهید خود را از شر شیطان دور نگاهدارید ، نشانه آن است که خواهید کوشید رفتار خود خواهانه خود را کنار بگذارید و با دیگران تا آنجا که می توانید منصفانه رفتار کنید.

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------