تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خواب

تعبیر خواب امامت کردنتعبیر خواب امامت کردن,تعبیر خواب امامی کردن,تعبیر خواب

تعبیر خواب امامت کردن به روایت بزرگان

 

تعبیر خواب

 

تعبیر خواب امامت کردن به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب امامت کردن می گوید:
اگر بیند امامی می كرد، ولیكن نشسته بود، دلیل كه بیمار شود.
اگر بر پهلو نشسته بود و در نماز چیزی خواند، دلیل كه زود بمیرد و آن قوم بر وی نماز كنند.
اگر امامی را به خواب بیند، دلیل كه شرف و منزلت یابد بر قدر و شرف امام.
اگر بیند امام ولایتی همی داد یا با امام در خانه رفت یا امام او را چیزی بخشید یا با امام طعام خورد، دلیل كه بر قدر آن غم و اندوه بدو رسد.

 

تعبیر خواب امامت کردن به روایت امام جعفر صادق

امامی كردن در خواب بر شش وجه است.
اول: فرمانروایی
دوم: پادشاهی به عدل و انصاف
سوم: علم
چهارم: قصد نمودن به كار خیر
پنجم: منفعت
ششم: ایمنی از دشمن.


اگر بیند امامی زنان نمود، دلیل كه بر گروه ضعیفان والی شود.
اگر بیند امامی از آسمان فرود آمد و بر قومی امامت كرد، دلیل رحمت است بر اهل آن زمین.
اگر بیند بر مرده نماز كرد از پادشاهی فرمانروایی یابد.

 

 تعبیر خواب امامت کردن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند در پیش قومی امامی كرد و امام نبود، دلیل كه در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند، چنانكه ماموم تابع امام باشد.
اگر بیند جماعتی انبوه و در نماز بودند و وی را گفتند كه ما را امامی كن و پادشاه فرمود به او كه امامی كن و او پیشرفت و امامت كرد، دلیل كه در آن دیار میر و فرمانروا شود و با ایشان عدل و راستی نماید، به قدر راستی قبله و تمام كردن نماز به ركوع و سجود.
اگر بیند از نماز چیزی نقصان كرد، دلیل كه بر ایشان جور و ظلم نمایدبه قدر آن چه در نماز نقصان كرده بود.

 

تعبیر خواب امامت کردن به روایت معبران

 جابر مغربی گوید:
اگر بیند با امام در جهاد بود. دلیل كه با دولت و ولایت با وی شریک بود یا در مسجد یا در دهی یا در شهری.


اسماعیل بن اشعث گوید:
هر چیز كه در امام در زیادت بیند در ولایت و بزرگی او زیاده شود و هر چه در او نقصان بیند درمال و نعمت او نقصان شود.

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن امام خیروصلاح بود ، دیدن امامت کردن برسرقومی مهتر گردد ودیانت او زیاد شود.

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------