تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 8فروردین1333ش:در اين روز در سال 1333 انتظام وزير امور خارجه وقت در گزارشي كه براي طرح در پارلمان ايران تهيه شده بود استدلال كرد كه بستن قرارداد فروش نفت و هرگونه معاملات مربوط در خارج از مرزهاي ايران با قانون ملي شدن نفت مغايرت ندارد و اين قانون مربوط به كنترل بهره برداري در داخل كشور است!. به اين ترتيب هرگونه راه بر كنسرسيوم نفت هموار شد. كنسرسيوم شركتهاي هشت گانه خارجي مربوط به نفت ايران از 22 فروردين 1333 رسما كار خود را آغاز كرد و نمايندگان آن به تهران وارد شدند و مذاكرات آنان با مقامات ايران از 25 فروردين همين سال در كاخ سعدآباد آغاز شد و سه روز ادامه داشت.


1342ش:هشتم فروردين 1342، دولت وقت كل درآمد ده ساله پس از 28 مرداد سال 1332 ايران از نفت خودرا دو ميليارد و پانصد ميليون دلار (هر سال به طور متوسط 250 ميليون دلار) اعلام كرد.

جزئيات اين درآمد در گزارش مربوط نيامده بود. اين درآمد شامل صادرات (توسط كنسرسيوم) و مصرف داخله بود. در آمد سالانه ايران از نفت خود در سال 1386 بيش از300 برابر آن زمان بود. جمعيت ايران در اين فاصله (45 ساله) سه برابر شده است. در آن سالها، رقم مهاجران ايراني در كشورهاي ديگر به چهار هزار تن نمي رسيد حال آنكه اينك طبق برخي گزارش ها حدود چهار ميليون نفر است؟!.

 

1386ش:وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد که استخراج روزانه نفت در ايران در آخرين روز سال 1386 هجري خورشيدي (19 مارس 2007) از چهار ميليون و دويست هزار بشکه تجاوز کرد. بالاترين رقم استخراج در آن سال؛ چهار ميليون و دويست و ده هزار بشکه در روز بوده است. 19 مارس (29 اسفند) سالروز ملي شدن نفت ايران است.

طبق يک گزارش رسمي، دو ميليون و پانصد هزار بشکه از نفت استخراجي روزانه ايران صادر و بقيه به مصارف داخلي مي رسد. اعلاميه وزارت نفت در روزي منتشر شده بود که بهاي نفت خام در بازار نيويورک به هر بشکه 110 دلار رسيده بود که رکورد تازه اي بود. وزير نفت جمهوري اسلامي قبلا اظهار اطمينان کرده بود که توليد نفت ايران بازهم افزايش يابد.

از آنجا که ذخاير نفت براثر استخراج، پايان مي يايد هرچه که حجم استخراج بيشتر شود تخليه ذخاير سريعتر خواهد بود و نسلهاي بعدي فاقد نفت خواهند شد.


1336ش:كنراد آدنائر صدر اعظم آلمان غربي هشتم فروردين 1336 براي مذاكره با مقامات ايران به ويژه در زمينه هاي اقتصادي وارد تهران شد و اقامت او پنج روز طول كشيد.

وي نخستين صدراعظم آلمان پس از جنگ جهاني دوم بود كه از ايران ديدن كرد. در آن زمان برخاك آلمان كه نيروهاي دول فاتح جنگ در آنجا مستقر بودند دو دولت حكومت مي كرد و اين سرزمين به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم شده بود.

آدنائر در طول اقامت در تهران سعي كرد كه ايرانيان را از گسترش داد و ستد تجاري با آلمان شرقي (آلمان كمونيست) دلسرد كند و از نزديك شدن به آن برحذر دارد.

هنگام سفر آدنائر به تهران، آلماني ها سرگرم اجراي چند پروژه در ايران بودند از جمله ايجاد فروشگاه فردوسي (واقع در خيابان فردوسي تهران) كه وابسته به دولت بود و انواع كالا را عرضه مي داشت. هدف از تاسيس فروشگاه فردوسي که قرار بود پس از يک دوره تجربه آزمايش، افزايش يابند رها شدن ايران از دست دکان و دکانداري بود که کنترل آنها از لحاط مرغوبيت اجناس، بهداشتي بودن محيط و کالا، کنترل قيمت ها، دريافت ماليات دولت و اجراي ضوابط «خريد و فروش و پس گرفتن» امکان پذير نبود. در تاريخ اقتصاد ايران، از فروشگاه فردوسي به عنوان مادر فروشگاههاي دولتي «شهر و روستا» نام مي برند - برنامه خوبي که دنبال نشد و دکانداري در ايران باقي مانده است که روشي کهنه و قديمي است.

ايرانيان به لحاظ همنژادي همواره با ژرمن ها (آلمان و اتريش) روابط حسنه داشته اند و ايران به خاطر همين احساس دوستي، در دوران دو جنگ جهاني قرن بيستم آسيب فراوان ديد. خوب است که به بانو مرکل توصيه شود تا تاريخ روابط دو ملت را مرور کند و برضد ملت ايران وارد دسته بندي ها نشود و بيانيه ندهد. وي تنها صدر اعظم در تاريخ آلمان است که رفتار غيردوستانه نسبت به ايران از خود نشان داده است - ايراني که دو بار به خاطر داشتن احساس دوستي نسبت به آلماني ها اشغال نظامي شد و آسيب ديد. پس از جنگ جهاني دوم، باز اين ايران بود که داد و ستد گسترده با هر دو آلمان برقرار کرد.

 

آدنائر

 

1339ش:هشتم فروردين 1339 موافقتنامه تازه ايران و آمريكا كه تنظيم و امضاء شده بود مبادله شد. طبق اين موافقنامه دولت ايران قبول كرده بود كه از آن پس شركتهاي راه سازي آمريكا هم بتوانند در مناقصه هاي مربوط به تکميل شبکه راههاي ايران شرکت كنند. تا آن زمان شرکتهاي انگليسي به اين مناقصه ها راه مي يافتند. انتقاد روزنامه ها از وضعيت نامساعد راه اسفالته تهران - قزوين به امضاي موافقنامه ايران و آمريکا کمک کرده بود. اين راه توسط يک کمپاني انگليسي دوباره سازي شده بود.

مقام دولتي كه مبادله موافقنامه ايران و آمريکا را اعلام داشت گفت كه سعي خواهد شد که توسعه راههاي فرعي کشور به آمريكاييان واگذار شود!.

 

193م:پابليوس هلويوس پرتيناكس Pulius Helvius Pertinax امپراتور 67 ساله روم 28 مارس 193 در كاخ خود به دست سربازان رومي ترور شد.

وي كه زماني ژنرال بود و در سوريه با ارتش ايران جنگيده بود، پس از برگزيده شدن به سمت امپراتور، مبارزه سختي را با فساد اداري و اعمال نفوذ قدرتمداران در دستگاههاي دولتي و معاملات آغاز كرده بود و از جمله دست افسران گارد امپراتوري را از هرگونه سوء استفاده كوتاه كرده بود. به همين سبب در فاصله 87 روز دو بار بر ضد او كودتا شد و سرانجام 28 مارس، يک واحد نظامي مرکب از سيصد تن كه بر ضد او تحريك شده بودند، بدون اين كه گارد محافظ كاخ امپراتوري مقاومت كند به داخل كاخ هجوم بردند و پرتيناكس را كشتند.

 

پرتيناکس

 

2004م:در پي يك هفته تظاهرات و اعتراض به انتخابات سال 2004 جزيره تايوان، شنبه 27 مارس اين سال شمار معترضين كه در ميدان مقابل ساختمان حكومت اين جزيره و خيابانهاي اطراف آن جمع شده و شعار مي دادند از 500 هزار تن تجاوز كرده بود. اين جمعيت خواستار شمارش مجدد آراء بودند، زيرا كه «چن شوي ـ بيان» تنها با 30 هزار راي اضافي خود را برنده اعلام كرده بود، حال آن كه عدم دقت در شمارش آراء مشاهده شده بود.

در انتخابات تعيين حاكم تايوان و معاونش بيش از 13 ميليون تن راي داده بودند. معترضين همچنين مدعي بودند كه روز پيش از انتخابات، چون «چن» مي دانست كه آراء لازم را به دست نخواهد آورد با طرح نقشه، و به منظور جلب عطونت مردم نسبت به خود، يك صحنه سوء قصد به خود ترتيب داده بود كه به اجرا درآمد، ولي از تيرانداز اثري به دست نيامد!. معترضين در اين زمينه هم درخواست رسيدگي داشتند. چن و حزب او خواهان استقلال تايوان و جدا شدن از چين بودند که در انتخابات مارس 2008 شکست خوردند و حکومت تايوان دوباره به دست حزب کومينتانگ افتاد که معتقد به وجود يک چين در جهان است.

در جريان تظاهرات يك هفته اي تايوان در مارس 2004، دولت چين كه تايوان را جزيره ياغي خود مي داند اخطار كرده بود كه اگر نظم تايوان برهم خورد ساكت نخواهد نشست و دست به اقدام لازم خواهد زد. چين در عين حال به دولت آمريكا كه پيروزي «چن» را در انتخابات تايوان تبريك گفته بود رسما اعتراض كرد و اين عمل آمريكا را يك مداخله در امور چين اعلام داشت.

تظاهر كنندگان تايوان عمدتا از اعضاي حزب ملي گراي «كومين تانگ» بودند كه با اعلام استقلال تايوان مخالفند.

سرانجام « چن » كه خود را با پانصد هزار معترض رو به رو ديد، (با هدف بازگردانيدن آرامش) بامداد يكشنبه قبول كرد كه اگر معترضين به دادگاه دادخواست دهند و قاضي به دوباره شماري آراء حكم دهد، وي اين حكم را به اجرا خواهد گذارد.

در پي اين موافقت، پليس از معترضين خواست كه پراكنده شوند و سپس براي متفرق ساختن آنان به زور متوسل شد.

تظاهرات پانصد هزار نفري در تايوان تا 27 مارس 2004 سابقه نداشت.

شکست «چن» در انتخابات مارس 2008 خيال چين و آمريکا، هردو را تا حدي آسوده ساخت زيرا كه چين از دهها سال پيش اخطار كرده است كه اگر تلاشي براي جدايي تايوان صورت گيرد به ارتش متوسل خواهد شد و دولت آمريکا که در خاورميانه درگير و با رکود اقتصادي رو به رو است نمي خواهد در تنگه تايوان با قدرت عظيم چين هم وارد معارضه شود. مسئله تايوان از سال 1949 كه مليون از خاك اصلي به اين جزيره فرار كردند به وجود آمده و بزرگترين مسئله براي چين شده است.

 

گروهي از معترضين تايواني

 

2007م:رئيس جمهور گرجستان كه فارغ التحصيل دانشگاه از آمريكاست و با انقلاب مخملي روي كارآمده است و مي كوشد كه كشورش را وارد «ناتو» كند در نيمه مارس 2007 اعلام كرد كه آماده است شماري نظامي به افغانستان بفرستد تا در زير پرچم ناتو! در آن كشور مستقر شوند. دولت شوروي در دهه 1980 چند واحد گرجي را با همين هدف به افغانستان فرستاده بود كه صداي اعتراض غرب بلند شده بود كه چرا بايد شوروي در افغانستان استقرار نظامي داشته باشد و متعاقب آن، آمريكا در خاك پاكستان و با كمك هاي مالي دولت سعودي، براي مبارزه با روس ها گروههاي مسلح به وجود آورد و به افغانستان فرستاد كه 13 تا 15 هزار نظامي شوروي به دست آنان كشته شدند و القاعده و طالبان دنباله آنان بودند (طرح برزينسکي مشاور وي|ه جيمي کارتر).اين فشارها بود كه سبب تخليه نيروهاي شوروي شد.

برخي از مفسران با توجه به اظهارات (نيمه مارس 2007) رئيس جمهور گرجستان نوشته بودند: استقرار گرجي ها در افغانستان زير پرچم ناتو، بله! و زير پرچم مسكو، نه.

اين مفسران افزوده بودند كه پافشاري فعلي غرب در استقرار نيرو در قفقاز بالاخره صداي روس ها بلند خواهد کرد و دست به واکنش جدّي خواهند زد. مرور زمان نشان داد که اين پيش بيني درست بود و در سال 2008 ميان روسيه و گرجستان برخورد نظامي روي داد و غرب حساب کار خودرا کرد.

رئيس جمهور گرجستان در آن سال (با هدف نزديك شدن هرچه بيشتر به دولت واشنگتن) همچنين قول داده بود كه درصورت درخواست آمريکا شمار نيروهاي آن كشور در عراق را هم افزايش دهد.

گرجستان در پايان دور اول جنگهاي روسيه با ايران (اوايل قرن نوزدهم)، طبق قرارداد گلستان از وطن ما جدا شد.

 

2007م:رابرت مولر مدير وقت پليس امنيت داخلي آمريكا (اف. بي. آي.) در مارس 2007 از مردم اين كشور به خاطر كار غيرقانوني كه برخي از مامورانش كرده بودند پوزش طلبيد. عكس، او را پس از قرائت پوزش خواهي و ترك ميز خطابه نشان مي دهد. ماموران اف بي آي متهم شده بودند كه بدون ارائه دليل و كسب مجوز قاضي، اطلاعات خصوصي شماري از آمريكاييان را جمع آوري كرده بودند از جمله فهرست شماره تلفن هايي كه به آنان شده بود و يا آنان به آن شماره ها تلفن كرده بودند و نيز حسابهاي بانكي و معاملاتشان و حتي مكاتبات با «اي ميل». پليس تنها در موارد اضطراري مي تواند بدون حكم قاضي دست به چنين اقدامي بزند و در اولين فرصت دادگاه را درجريان كار خود بگذارد كه چنين نشده بود و ماموران در مراجعه به شركت هاي تلفني، همه موارد را اضطراري وانمود كرده بودند. در پي اعتراض كنگره (مجلسين مقننه) و تاييد ضمني آن از سوي مقامات دادستاني كل، مدير اف بي آي عذرخواهي كرد.

برغم اين عذرخواهي، بعدا نيز گزارش هاي متعدد در زمينه ادامه اين استراق سمع ها انتشار يافته است.

 

 رابرت مولر


1738: پارلمان انگلستان به دولت اسپانيا اعلان جنگ داد.

1794: موزه لوور louvre فرانسه که از اوت 1794 به روي مردم باز شد در 28 مارس عمومي اعلام گرديد. اين موزه در رديف موزه واتيکان در نوع خود از مهمترين موزه هاي جهان بشمار مي رود.

1797: ناتانيل بريگز nathaniel briggs در نيو همشاير آمريکا نخستين ماشين لباسشويي را که ساخته بود به معرض تماشا گذارد.

1866: نخستين آمبولانس جهان که با اسب کشيده مي شد آغاز بکار کرد.

1854: در جريان جنگهاي کريمه، انگلستان و فرانسه به دولت روسيه اعلان جنگ دادند و در اين جبهه عليه اين کشور وارد جنگ شدند. اين جنگه بر سر قدرت و رقابت هاي استعماري اروپاييان بود.

1868:ماکسيم گورکي (الکسي پشيکوف) نويسنده تواناي روس و حامي ستمديدگان و استثمار شدگان به دنيا آمد.

1910: نخستين هواپيما از روي آب به پرواز در آمد. اين کار در فرانسه انجام گرفت و از آن پس ساخت هواپيماهايي که به جاي فرودگاه زميني از دريا براي فرود آمدن و بلند شدن استفاده مي کردند رايج شد.

1917: دولت عثماني که بر فلسطين حکومت مي کرد دستور داد که يهوديان از تل اويو و جافا تبعيد شوند.

1033: استفاده از مايکرو فيلم در کتابخانه ها آغاز شد.

1930: جمهوري ترکيه نام اسلامبول را به استانبول و نام آنقوره را به آنکارا تغيير داد.

1939: جنگ داخلي 3 ساله و خونين اسپانيا با پيروزي راستگرايان به رياست ژنرال فرانکو پايان يافت. در جريان اين جنگ، چپگرايان کشورهاي مختلف و دولت شوروي از چپ ها (جمهوريخواهان) و دولتهاي ايتاليا و آلمان از راستگرايان حمايت مي کردند و به آنان اسلحه و پول مي رسانيدند.

1941:بانو "ويرجينيا وولف" داستان نگار بلند آوازه و مقاله نويس انگليسي در 59 سالگي با غرق کردن خود در رودخانه، خودکشي کرد.

1962: با يک کودتاي نظامي،دولت سوريه تغيير يافت.

1969: ژنرال دوايت آيزنهاور سي و چهارمين رئيس جمهوري آمريکا در 78 سالگي در واشنگتن در گذشت.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی