تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -29شهریور442پیش ازمیلاد:تاريخ كشتي سازي و دريانوردي نشان مي دهد كه در آستانه پاييز (اواخر سپتامبر) سال 442 پيش از ميلاد ، اردشير يكم (به نوشته مورخان يونان باستان: اردشير درازدست) شاه وقت ايران از دودمان هخامنشيان اعتبار لازم براي ساختن كشتي دو ـ بادبانه را از خزانه دولت در اختيار كشتي سازان فنيقي (سوري ـ لبناني) قرارداد تا در كارگاههاي كشتي سازي (شيپ يارد) بندر صور (تير) چنين كشتي هايي را بسازند. اردشير اين تصميم را هنگامي اتخاذ كرد كه اطلاع يافته بود مهاجران يوناني مقيم جنوب ايتاليا سه سال پيش از آن (سال 450 پيش از ميلاد)، اين نوع كشتي را اختراع كرده بودند كه نياز به پاروزن نداشت و در خلاف جهت وزش باد هم مي توانست حركت كند، زيرا كه بادبان (Mast) بزرگتر باد را مي گرفت و با فشار زياد به بادبان كوچكتر پس مي فرستاد و كشتي در خلاف جهت باد حركت مي كرد. چهار سال طول كشيد تا فنيقي ها (در آن زمان از اتباع ايران) كشتي دو ـ بادنانه براي ايران ساختند. اين كشتي ها در فاصله زماني ميان صلح ايران با اتحاديه يوناني ها و آغاز جنگ پلوپونز (جنگ داخلي يوناني ها) آماده شدند كه دولت ايران تعدادي از آنها را در اختيار اسپارت قرار داد تا آتني ها را بشكند و با اين مداخله، مورخان يوناني در تاليفات خود ايران را «امپرياليست» لقب دادند كه اين اصطلاح از همان زمان باقي مانده و دولت هاي برتري طلب و مداخله گر با آن صفت خطاب مي شوند.


1638م:20 سپتامبر سال 1638 ميلادي مراد چهارم سلطان عثماني كه بغداد را به محاصره گرفته بود از نيروهاي ايراني مدافع شهر خواست كه تسليم شوند كه فرمانده اين نيروها درخواست سلطان عثماني را رد كرد و تاكيد كرد كه جنگ دفاعي خود را تا آخرين نفر ادامه خواهد داد و سه ماه روي اين تعهد خود ايستادگي كرد. سرانجام سلطان عثماني كه اصرار داشت همه سرزمينهاي عربي را تصرف كند و وجود نيروهاي ايراني را در بغداد سدي در برابر اين هدف خود مي ديد از طريق سياسي وارد عمل شد و روز 24 دسامبر سال 1638 ضمن قراردادي با شاه صفي، تعهد سپرد كه اگر بغداد از نيروهاي ايراني تخليه شود، وي شهر "ايروان" را به عنوان جزئي از قلمرو ايران به رسميت خواهد شناخت و تعرض ديگري به قفقاز نخواهد كرد. و در پي امضاي اين قرارداد بود كه شاه صفوي از اصفهان به فرمانده پادگان بغداد اطلاع داد كه شهر را ترك گويد و با نيروهاي خود به همدان منتقل شود.

 

سلطان مراد چهارم كه يك سال پس از مصالحه بر سر بغداد درگذشت


1325ش:در اين روز در سال 1325 سران ايل قشقايي به قوام السلطنه نخست وزير وقت اخطار كردند كه ظرف 24 ساعت وزيران حزب توده را بركنار كند. حزب توده قبلا در روزنامه هايش برادران قشقايي را كه رئيس اين ايل بودند متهم به حرف شنوي از خارج (دولت آمريكا) كرده بود. قوام السلطنه، نخست اعتناء نكرد و چون افراد مسلح ايل دست به ياغيگري زدند، از يك طرف خود، بوسيله بي سيم با ناصرخان قشقايي تماس گرفت و از سوي ديگر سرلشكر فضل الله زاهدي را كه همان روزها به سمت فرمانده نيروهاي جنوب و كفالت استانداري فارس منصوب كرده بود و شهرت به دوستي با غرب داشت مامور حل مسالمت آميز مسئله كرد! و بحران رفع شد.

 

ناصرخان قشقايي


1327م:29 شهريور سال 1327 مصوبه شوراي وزيران با سه هفته تاخير براي اجرا به ناشران روزنامه هاي عمومي (حرفه اي) كشور ابلاغ شد. طبق آيين نامه تازه كه هشتم شهريور به تصويب شوراي وزيران كابينه هژير رسيده بود، حقوق بگيران سازمانهاي دولتي تا زماني كه شاغل مي بودند نمي توانستند سردبير و يا عضو تحريريه نشريات عمومي (غيرتخصصي و غيرحزبي) باشند. در ابلاغيه دولت آمده بود كه مقررات تازه از اول مهر ماه (سال 1327 هجري) به اجرا در خواهد آمد. عبدالحسين هژير نخست وزير وقت در توجيه اين مصوبه در يك نطق راديويي گفت كه بسيار ديده شده كه خبرنگار و يا دبير يك حوزه خبري، كارمند همان وزارتخانه و دستگاه دولتي است و اين، يك روزنامه نگاري سالم و بي طرفانه نيست و اين مصوبه براي خدمت به مطبوعات حرفه اي است كه بايد بي طرف باشند، نه بر ضد آنها. وي در اين نطق گفت كه قانون مطبوعات با هدف ارتقاء كيفيت نشريات عمومي و به صورت حرفه اي واقعي درآوردن آنها بزودي اصلاح خواهد شد. مفاد اين آيين نامه بعدا بر قانون مطبوعات اضافه شد و تا تصويب قانون تازه مطبوعات (مصوب سال 1364) ادامه داشت. قانون مطبوعات مصوب سال 1334، دادن مجوز انتشار نشريه به حقوق بگير دولتي شاغل را نيز (جز نشريه تخصصي) منع كرده بود كه اين مورد نيز در قانون مطبوعات سال 1364 ديده نمي شود. اصحاب نظر يكي از ضعف هاي ژورناليسم جاري ايران را فقدان همين موارد دانسته اند.

همچنين بايد دانست: آيين نامه مصوب سال 1327 كابينه هژير از آن پس به صورت حربه اي در دست دولت ها قرار گرفته بود كه هر وقت از روزنامه ها ناراضي مي شدند آن را از بايگاني بيرون مي كشيدند و روزنامه ها را تسليم مي كردند. در سالهاي 1339 تا 1341 براي اجراي آن آيين نامه سختگيري بيشتري شد و كارت روزنامه نگاراني كه حقوق بگير دولت بودند لغو شد كه سپهبد عزيزي وزير كشور كه امور مطبوعات را به دست داشت پس از مشورت با وزارت دادگستري و كميسيونهاي قضايي مجلسين و حقوقدانان نظر داد كه ادامه انتشار مطالب حقوق بگيران سازمانهاي عمومي در مطبوعات حرفه اي چنانچه به صورت «روزنامه نگار آزاد» عمل كنند و حق التحرير بگير باشند ناقض آيين نامه كابينه هژير نيست زيرا كه نمي شود افراد را از نوشتن مانع شد ولي حقوق بگيران از دستگاههاي دولتي و شهرداري ها نبايد در نشريات عمومي داراي مسئوليت (مقام) باشند. با اين نظر كه به صورت بخشنامه رسمي درآمده بود بحران رفع شد!. با توجه به آيين نامه شهريور سال 1327، قانون مطبوعات مصوب سال 1334 دادن پروانه انتشار نشريه حرفه اي را به كارمند شاغل و حقوق بگير دولت ممنوع كرده بود.


1331ش:دكتر مصدق در ديدار بيست و هشتم شهريور 1331 با دكتر مهدي آذر وزير فرهنگ كابينه اش به وي گفت كه شنيده است مولفان انگليسي زبان كتاب هاي رفرنس (مرجع) و به ويژه در زمينه هاي فرهنگ، تاريخ و حتي ادبيات در تاليفات خود سهم ايران را در پيشبرد فرهنگ و تمدن بشر و ادبيات ناديده مي گيرند و در اين زمينه ها نامي از وطن ما نمي برند که ناديده گرفتن حق تاريخي ما و مخدوش ساختن حقايق تاريخ است. از آنجا كه خريداران عمده اين كتب سازمانهاي دولتي آن ممالك هستند براي قراردادن در كتابخانه هاي عمومي، مدارس و ادارات، به احتمال زياد مولفان در سالهاي پس از ملي شدن نفت و درگيري با انگلستان دست به خودسانسوري زده اند تا ايرادي به آنان هنگام خريد دولتي كتب گرفته نشود. اين كار (ازقلم انداختن حقايق)پيشبرد، اين خطر ملي را دارد كه انگليسي زبانها گذشته ما و زحمات ايرانيان به پيشبرد تمدن بشر را متوجه نشوند كه به نوعي سلب حق است. به وابستگان فرهنگي ما در ممالك ديگر بگوييد كه بروند كتابهاي مرجع انتشار يافته در دو سال اخير و كتابهايي را كه در دست چاژ است و بعدا منتشر مي شوند ببينند تا اگر نام ايران حذف شده باشد اعتراض كنيم. لازم نيست كه خرج تراشي كنند و كتابها را بخرند، بروند در كتابخانه ها و كتابفروشي ها اين قبيل كتابها را ورق بزنند و گزارش كنند. هرگونه سانسور در اين زمينه را در روزنامه ها منتشر سازيد تا ملت مورد نظر متوجه شود. اين كار مولفان خارجي را متوجه هشياري و بيداري ما مي كند و دست از اين كار مي كشند.

در اين ديدار، دكتر مصدق به دكتر آذر گفته بود كه به معلمان مدارس بخشنامه شود كه سوژه انشاء دانش آموزان را از ميان اندرزهاي گرانبهاي شعراء و نويسندگان وطن انتخاب كنند و نيز از موضوعات روز. معلمان بايد قبلا توضيح فراوان درباره سوژه بدهند و دانش آموزان را با روش تحقيق آشنا سازند. اين انشاء ها و تحقيقات در كلاس مطرح شود تا نسل جوان روشن باشد. به مديران و ناظمان مدارس بگوييد كه در سر صف (در اجتماع دانش آموزان) از دادن اندرز و اطلاع به نوجوانان خودداري نكنند و اين اندرزها نبايد خشك و دستوري باشد، مثال لازم است، و در عين حال يادآور شويد كه تعميرات جزيي مدارس و ميز و نيمكت ها توسط فراشهاي مدارس (كاركنان خدمات) بعمل آيد تا براي كوبيدن يك ميخ به تخته براي دولت خرج تراشي نشود.

 

دکتر مهدي آذر


1331ش:29 شهريور 1331 طرح دكتر مصدق براي اصلاح وضع استخدامي كشور اعلام شد كه در صورت اجراء سه نوع وضعيت استخدامي آن زمان؛ روز مزد، پيماني و رسمي از ميان مي رفت و استخدامهاي دولتي به صورت آن چه كه امروز در كشورهاي پيشرفته از جمله آمريكاست در مي آمد كه تحول بزرگي بشمار رفت.

دكتر مصدق از اصحاب نظر خواسته بود كه نسبت به طرح ابراز نظر كنند تا پس از آن تصميم نهايي خود را بگيرد.

قوانين استخدامي دولتي ايران، هيچکدام جامع ، مفيد و خالي از اغراض نبوده اند، از جمله قانون استخدام مصوب سال 1345 هجري.


1980م:بيستم سپتامبر 1980 و در آستانه حمله نظامي تمام عيار عراق به ايران، احتمال اين جنگ در ديدار مارگارت تاچر نخست وزير انگلستان با وزير امورخارجه كابينه اش مطرح و بررسي شد. تاچر در صفحه 91 كتاب خاطرات خود درباره اين ملاقات نوشته است: به وزير امور خارجه گفتم كه در اين نظر كه ايران در مدتي كوتاه از پاي درخواهد آمد شريك نيستم و دليل آوردم كه ايران داراي يك نيروي هوايي موثر است، مردمي مقاوم دارد و ارتش فروپاشيده آن در جريان انقلاب، در اندك مدتي تمركز خواهد يافت و دست به حمله متقابل خواهد زد. ارزيابي و محاسبات صدام حسين از فروپاشيدگي ارتش ايران درست نيست زيرا كه افراد و سلاحهاي اين ارتش باقي هستند و .... هشت سال بعد نظر من تاييد شد زيرا كه عراق جز در هفته هاي اول جنگ پيشرفتي نداشت و مقروض و زمينگير شد.

 

تاچر

 

1878م:بيستم سپتامبر زادروز مبارز معروف اصلاحات اجتماعي، آپتن سينكلر، است كه بسال 1878 به دنيا آمد، 90 سال عمر کرد و 25 نوامبر 1967 در گذشت.

سينكلر با اين كه تا 1934 عضو حزب كمونيست آمريكا بود، به نوعي سوسياليسم ملايم عقيده داشت. وي براي ايجاد اتحاديه هاي كارگري (و كارمندي)، ممنوع شدن كاركردن نوجوانان، رعايت اخلاقيات در كسب و كار، آزادي هاي مدني، وجود رسانه هاي روراست و صادق، تامين عدالت اجتماعي، محدود بودن ميزان درآمد - ثروت و مالكيت، اصلاح آموزش و پرورش، تنظيم خانواده، تبديل جهان به نوعي جامعه مشترك المنافع تعاوني، تامين رفاه انسانها به گونه اي كه نگراني نداشته باشند، تقويت قوه ابتكار، و اختراع و كشفيات تازه با هدف آسايش هرچه بيشتر بشر مبارزه مي كرد و براي جهاني ساختن اين افكار و آرزوها 90 كتاب نوشت كه به بيشتر زبانها ترجمه شده اند و در بعضي كشورها مطالعه آنها از سوي احزاب چپگرا تشويق مي شده است.

سينكلر كه در بالتيمور آمريكا به دنيا آمده بود شايد تنها مولف در جهان بود كه به منظور كسب درآمد كتاب نمي نوشت. وي در خاطراتش كه كتابي است قطور نوشته است: اگر پس از مرگ، قلب مرا بشكافند در آنجا اين عبارت خواهند يافت: «عدالت اجتماعي».

 

سينکلر

 

2004م:«ادي آدامز» فتو ژورناليست معروف و برنده 500 جايزه در اين زمينه از جمله جايزه پوليتزر 18 سپتامبر 2004 در خانه اش در شهر نيويورك در 71 سالگي درگذشت. وي نيم قرن روزنامه نگاري كرده بود. ادي دهها سال خبرنگار ـ عكاس اسوشييتدپرس، مجله تايم و مجله پاريد بود. ستون مصور او در جرايد ديگر تحت عنوان «يك روز از زندگي» معروف است كه سال 2003 بهترين موضوعهاي آن را به صورت كتابي با قطع بزرگ تحت همين عنوان منتشر ساخته بود. آدامز در سالهاي اخير يك مدرسه تعليم توليد و تهيه خبر و عكس براي رسانه ها تاسيس كرده بود كه روزنامه ها و شبكه هاي تلويزيوني افراد مستعد را انتخاب، استخدام و جهت آموزش به مدرسه او معرفي مي كردند.

معروفترين كار «ادي آدامز» گرفتن عكس از صحنه اي است كه انتشار آن جهان را منقلب كرد و مسير جنگ ويتنام را تغيير داد و به قطع آن کمک بسيار کرد.

 

Eddie Adams

 

356پیش ازمیلاد:20 سپتامبر سال 356 پيش از ميلاد زاد روز اسكندر مقدوني است كه در 20 سالگي در پي ترور پدرش فيليپ دوم كه موفق به تصرف همه يونان شده بود جانشين او گرديد. اسكندر كه در نوجواني شاگرد ارسطو بود ، در 16 سالگي يك سوار جنگي بنام بود. وي تا 32 سالگي كه در بابل (عراق جنوبي) درگذشت تمامي خاورميانه و آسياي جنوبي و ميانه را متصرف شده بود. پاره اي از مورخان سال تولد او را 357 ذكر كرده اند.

 

اسكندر

 

1792م:مجلس ملي فرانسه در دوران انقلاب اين كشور در جلسه 20 سپتامبر سال 1792 خود "طلاق" را در آن كشور آزاد كرد. فرانسه يك كشور كاتوليك مذهب است و طلاق در مذهب كاتوليك و ازدواج مجدد ممنوع بوده است، كه انقلاب فرانسه اين سد را به صورت مدني آن شكست. دويست و ده سال طول كشيد تا ساير كشورهاي كاتوليك مذهب از جمله اسپانيا، ايتاليا و ممالك آمريكاي لاتين و ايرلند طلاق را طي شرايط سختي به تدريج آزاد كرده اند. با وجود اين كليساي كاتوليك هنوز طلاق را مطابق شرع نمي داند و بر آن صحه نمي گذارد.

 

1984م:20 سپتامبر سال 1984 بر اثر انفجار يك خودرو حامل بمب در كنار ديوار ساختمان تازه سفارت آمريكا در شمال شرقي شهر بيروت به ساختمان سفارت آسيب شديد رسيد و 40 تن كشته شدند. اين رويداد يك انفجار انتحاري بود كه 17 ماه پس از انفجار اول صورت گرفت. بيشتر مقتولان لبناني و از مراجعان سفارت بودند. در اين حادثه تنها دو آمريكايي كشته شدند. در پي انفجار اول، دولت آمريكا محل سفارت خود را از غرب بيروت به شمالشرق آن كه ايمن تر بود منتقل كرده بود. 23 اكتبر سال 1983 نيز ساختمان قرارگاه نيروهاي ويژه (دريابرد) امريكا در بيروت بر اثر اصابت عمدي يك وانت حامل بمب ويران شده بود كه ضمن آن 216 سرباز امريكايي جان خود را از دست داده بودند.

 

صحنه پس از انفجار سفارت امريكا در بيروت در 1984

 

2003م:دولت برزيل 19 سپتامبر 2003 در آستانه ديدار «داسيلوا» رئيس جمهور سوسياليست اين كشور با جورج دبليو بوش رئيس جمهوري آمريكا اعلام كرد كه در هيچ شرايطي به عراق نيرو نخواهد فرستاد.

قبلا روزنامه هاي برزيل اقدام لهستان در فرستادن نيرو را يك «خوش رقصي» و فراموش كردن تاريخ (اشغالهاي مكرر توسط روسيه، له شدن در جريان جنگ جهاني دوم به دست آلمان، سوابق سوسياليستي اش و اين كه دهها سال در جناح مخالف ناتو بود) نوشته بودند.

 

لولا دا سيلوا رئيس جمهور سوسياليست برزيل


2003م:مجمع عمومي سازمان ملل 19 سپتامبر 2003 قطعنامه اي مبني بر منع اسرائيل از ادامه تهديد كردن ياسر عرفات تصويب كرد. چون در اين مجمع، هيچيك از اعضاء حق وتو كردن ندارد، مخالفان اين مصوبه تنها چهار كشور از جمله آمريكا، اسرائيل و جزاير مارشال بودند. اين نخستين مصوبه اين مجمع در اجلاس سال 2003 خود بود. مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل ضمانت اجرايي ندارند!.

 

ياسر عرفات در معرض تهديد

 

2004م:به مناسبت غير قانوني اعلام شدن اشغال نظامي عراق از سوي كوفي عنان دبيركل وقت سازمان ملل، در سه روز 18، 19 و 20 سپتامبر 2004 بسياري از رسانه ها يادداشت مورخ 16 سپتامبر 2002 وزير امورخارجه جمهوري عراق خطاب به او را به عنوان يك سند تاريخي منتشر ساخته بودند. عنان در سومين سالروز دريافت اين يادداشت، حمله نظامي آمريكا به عراق را غير قانوني خواند كه وسيعا مورد تفسير قرار گرفته بود. در اين يادداشت به امضاي وزير امور خارجه وقت عراق چنين آمده بود:

جمهوري عراق در پاسخ به خواست دبيركل اتحاديه عرب و دولتهاي عربي، اسلامي و دوست تصميم گرفته است كه بدون قيد و شرط به بازرسان اسلحه، مامور از جانب سازمان ملل اجازه دهد براي تكميل و اجراي قطعنامه مربوط شوراي امنيت وارد عراق شوند تا اطمينان حاصل شود كه عراق داراي اسلحه كشتار جمعي نيست، و در عوض دشواري هاي موجود از جمله تحريم عراق برطرف شود.

در اين يادداشت اضافه شده بود که دولت جمهوري عراق انتظار دارد كه همه كشورهاي عضو سازمان ملل و اعضاي شوراي امنيت اين سازمان بر پايه منشور ملل و عنايت به اصل 2 اين منشور حاكميت ملي، تماميت ارضي و استقلال سياسی عراق را محترم بشمارند.

درست شش ماه پس ازانتشار اين يادداشت و در زماني كه هنوز بازرسي تكميل نشده بود و گزارش آن به شوراي امنيت جهت بررسي و اظهار نظر نرفته بود حمله نظامي آمريكا به عراق آغازشد. بعدا رئيس سوئدي بازرسان سازمان ملل وجود اسلحه كشتار جمعي را انكار كرد كه چندي بعد مورد تاييد رئيس بازرسان آمريكايي هم قرار گرفت و بعدا وزير امورخارجه وقت آمريكا هم گفته بود كه عراق در زمان حمله، فاقد اسلحه كشتار جمعي بود و گزارشهاي قبلي سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا و عمدتا از قول فراريان عراقي خلاف حقيقت بود.

 

2004م:توفان دريايي«ايوان» كه 18 سپتامبر 2004در ايالات متحده باعث مرگ دهها تن شد، بيش از ده ميليارد دلار زيان وارد ساخت و ميليونها نفر را تا چند روز بدون برق گذارد؛ درست در روزي مناطق جنوبي و شرقي ايالات متحده را مورد حمله قرار داده بود كه 78 سال و نيز 85 سال پيش از آن دو توفان دريايي به همين مناطق حمله ور شده بودند كه توفان 18 سپتامبر 1926 دويست و پنجاه نفر و توفان 18 سپتامبر 1919 دويست و هشتاد آمريكايي را كشته بودند. بيشتر رسانه هاي آمريكا در سابقه خبرهاي خود به اين دو توفان اشاره نكرده بودند كه كمكي به آمادگي مردم در آينده باشد!. توفان ايوان در منطقه كارائيب نيز باعث مرگ 70 تن شده بود، ولي در كوبا تلفات نداشت؛ زيرا به موقع دو ميليون و سيصد هزار كوبايي از مناطق مسير توفان تخليه شده بودند و تدابير لازم براي جلوگيري از خرابي بعمل آمده بود. بي تلفات بودن اين توفان در كوبا نتيجه نظم اداري اين كشور و توجه مردم به حرف دولت است كه بايد سرمشق ساير ملل قرار گيرد. اين موضوع نيز در رسانه ها از قلم افتاده بود!. بايد دانست كه همه ساله از ژوئيه تا نوامبر در اين قسمت از جهان توفان هاي متعدد دريايي به وجود مي آيد و به كشورهاي 12 گانه منطقه از جمله ايالات متحده آسيب مي رساند كه در بعضي سالها اين توفانها شدت بيشتري دارند. در سال 2005 نيز يکي از اين توفانها به نام کاترينا به سه ايالت جنوبي آمريکا آسيب فراوان وارد ساخت و شهر نيوارلئان را تقريبا ويران ساخت. در سپتامبر 2008 نيز دو توفان ديگر و مخصوصا توفان آيک Ike به مناطق جنوبي ايالات متحده آمريکا از جمله تگزاس زيان و تلفات وارد آورد. اين توفانها در كارائيب و اقيانوس اطلس و گاهي در سواحل آفريقا بوجود مي آيند و حرکت خودرا آغاز مي کنند.

 

آسيب وارده به يک هتل از توفان دريايي


2003م:توفان دريايي «ايزابل» كه شرق ايالات متحده" را مورد حمله قرار داده بود پس از سه روز تخريب 19 سپتامبر 2003 در مرز كانادا پايان يافت و بيشترين زيانها را به ايالتهاي كاروليناي شمالي، ويرجينيا و مريلند وارد ساخت كه مريلند و ويرجينيا شهر واشنگتن پايتخت آمريكا را احاطه كرده اند. اين توفان ميليونها تن را براي چند روز بي برق، آب تصفيه شده و تلفن كرده بود. به گفته برخي، با اين توفان تازه آمريكاييان متوجه شدند كه بر عراقي ها كه از پنج ماه پيش از اين فاقد آب تصفيه شده ، برق و تلفن و تسهيلات رفاهي هستند چه مي گذرد.


622: طبق تقويم ميلادي، در اين روز حضرت محمد (ص) به شهر يثرب (مدينه) مهاجرت كردند كه مبداء تقويم هجري قرار گرفته است.

1664: دولت مهاجر نشين انگليسي « مريلند » آمريكا ازدواج زنان سفيد پوس با سياهپوستان را غير قانوني و ممنوع اعلام داشت.

1797: يك كشتي جنگي از نوع "فري گيت" به نام "كانستيتوشن" در بندرگاه بوستون آمريكا به آب افكنده شد كه هنوز نگهداري مي شود و قادر به دريا پيمائي و شليك توپ است. اين كشتي در جنگ با انگلستان يك كشتي انگليسي را غرق كرد.

1945: پس از شكست آلمان در جنگ جهاني دوم، بيستم سپتامبر 1945 دولت آمريكا به عنوان يكي از فاتحان جنگ و اشغال كنندگان آلمان، آن گروه از مهندسان موشك سازو اتمي اين كشور را كه به دست آورده بود از جمله مهندس "فون براون" را به آمريكا انتقال داد كه براي اين كشور موشك بسازند و به اين كار هم موفق شدند. پس از سقوط آلمان، بر سر سرقت دانشمندان موشكي ـ اتمي اين كشور ميان فاتحان رقابت شديدي به چشم مي خورد.

2003: روسيه، بلاروس و كزاخستان طرح تجارت آزاد ميان اعضاي جامعه مشترك المنافع روسيه را كه عبارت خواهد بود از انتقال آزاد كالا، خدمات، سرمايه و كارگر تصويب كردند. پارلمان روسيه چند سال پيش تصويب كرد كه انحلال شوروي عملي غير قانوني بوده است ولي يلتسين رئيس جمهور وقت اين مصوبه بدون اظهار نظر باقي گذارد (نه رد کرد و نه تاييد). پارلمان روسيه (دوما) استدلال کرده بود که براي فروپاشي شوروي که بر امپراتوري يکپارچه روسيه ايجاد شده بود و نيز دادن استقلال به بخش هاي 15 گانه لازم به رفراندم عمومي در سراسر اين امپراتوري بود. اين استدلال هنوز به قوت خود باقي مانده است.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------