آیا شما از شغلتان راضی هستید؟1. انگیزه‌تان‌ از كار كردن‌ چیست‌؟


2به‌ خاطر خشنودی‌ و رضایت‌ خاطر خودم‌ و درعین‌ حال‌ پول‌


0 به‌ خاطر پول‌

1 به‌ خاطر پول‌ و در عین‌ به‌ خاطر این‌ كه‌ كاری‌انجام‌ داده‌ باشم‌

 


2. هر چند وقت‌ یك‌ بار برای‌ یافتن‌ شغلی‌ جدید،خواه‌ در رابطه‌ با كار فعلی‌ تان‌ یا كارهای‌ دیگر، فرم‌ پرمی‌كنید؟

 

2 كمتر از دو مرتبه‌ در سال‌

 

0 بیشتر از دو مرتبه‌ در سال‌

 

1 دو مرتبه‌ در سال‌

 

 

3. كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌ زیر، بهتر از همه‌ فلسفه‌شما را از كار توصیف‌ می‌كند؟

 

2 كار به‌ منزله‌ تفریح‌ و سرگرمی‌ است‌

 

0 كار بخشی‌ از زحمت‌های‌ و مشقت‌های‌ زندگی‌محسوب‌ می‌شود

 

1 كار وسیله‌ امرار معاش‌ و گذران‌ زندگی‌ به‌حساب‌ می‌آید

 


4. رابطه‌تان‌ با همكارانتان‌ چگونه‌ است‌؟

 

2 آنها دوستان‌ و همكارانم‌ محسوب‌ می‌شوند

 

0 تحملشان‌ را ندارم‌

 

1 رفتاری‌ میانه‌ حال‌ و متوسط با آنها دارم‌

 


5. در پایان‌ وقت‌ اداری‌، متوجه‌ می‌شوید كه‌كاری‌ ناتمام‌ در دست‌ دارید. چه‌ می‌كنید؟

 

2 آن‌ كار را به‌ پایان‌ می‌رسانم‌، خواه‌ به‌ عنوان‌اضافه‌ كاری‌ پولی‌ بابت‌ آن‌ به‌ من‌ بدهند یا نه‌

 

0 به‌ خانه‌ می‌روم‌ و صبح‌ روز بعد در محل‌ كارم‌،آن‌ را به‌ پایان‌ می‌رسانم‌

 

1 كار را همان‌ روز به‌ پایان‌ می‌رسانم‌، ولی‌ فورادرخواست‌ حقوق‌ اضافه‌كاری‌ می‌كنم‌

 

تست خودشناسی


6. ارتباط تان‌ با رئیس‌تان‌ چگونه‌ است‌؟

 

2 خودم‌ رئیس‌ هستم‌

 

0 چندان‌ تعریفی‌ ندارد

 

1 رضایت‌ بخش‌ است‌

 

 

7. بعد از پشت‌ سر گذاشتن‌ روزجمعه‌، شنبه‌ صبح‌ كه‌ از خواب‌ برمی‌خیزید، چه‌ فكری‌ در سر دارید؟

 

2 زودتر از همیشه‌ از خواب‌ برمی‌خیزم‌ و به‌ مرور اتفاقات‌ هفته‌ گذشته‌می‌پردازم‌

 

0 در تمام‌ طول‌ هفته‌، از فرارسیدن‌ چنین‌ روزی‌ وحشت‌ داشتم‌

 

1 آه‌، بسیار خوب‌، اول‌ هفته‌ فرارسیده‌ و چند روز پر مشغله‌ و گرفتاری‌در پیش‌ رو دارم‌، پس‌ مجبورم‌ به‌ آن‌ تن‌در دهم‌

 


8. كارتان‌ را تا چه‌ حد رضایت‌مندانه‌ تخمین‌می‌زنید؟

 

2 از كارم‌ راضی‌ هستم‌ و از انجامش‌ لذت‌ می‌برم‌

 

0 كار برایم‌ خیلی‌ معمولی‌ و پیش‌ پا افتاده‌محسوب‌ می‌شود

 

1 كارم‌ می‌توانست‌ جالب‌تر و متنوع‌تر از این‌باشد

 


9. در هنگام‌ پایان‌ یافتن‌ روز كاری‌ تان‌، چه‌احساس‌ و حال‌ و هوایی‌ دارید؟

 

2 راضی‌ و خرسند

 

0 خوشحال‌ بابت‌ پشت‌ سر گذاشتن‌ یك‌ روزكاری‌ دیگر

 

1 خسته‌ و از پا افتاده‌، هم‌ از نظر جسمی‌ و هم‌ ازنظر فكری‌ و ذهنی‌

 

 

10. به‌ ساعت‌ تان‌ نگاهی‌ می‌اندازید و متوجه‌می‌شوید كه‌ ساعت‌ سه‌ بعد از ظهر است‌. یعنی‌ دوساعت‌ تمام‌ به‌ پایان‌ وقت‌ اداری‌تان‌ باقی‌ مانده‌ است‌.چه‌ فكری‌ به‌ ذهن‌ تان‌ خطور می‌كند؟

 

2 چقدر زود ساعت‌ سه‌ شد!

 

0 خدای‌ من‌، دو ساعت‌ دیگر به‌ پایان‌ وقت‌اداری‌ باقی‌ مانده‌ و مجبورم‌ سركار باشم‌

 

1 چگونه‌ می‌توانم‌ تا ساعت‌ پنج‌، همه‌ كارهایم‌ رابه‌ پایان‌ برسانم‌؟

 


11. هر چند وقت‌ یك‌ بار، در محل‌ كارتان‌ عصبی‌،نگران‌ و مضطرب‌ می‌شوید؟

 

2 خیلی‌ به‌ ندرت‌

 

0 تقریبا هر روز

 

1 بیشتر از یك‌ بار در هفته‌12. هر چند وقت‌ یك‌ بار، خودتان‌ را به‌ مریضی‌می‌زنید تا به‌ سركار نروید؟

 

2 كمتر از دو روز در سال‌

 

0 بیشتر از پنج‌ روز در سال‌

 

1 كمتر از پنج‌ روز در سال‌

 


13. آیا تا به‌ حال‌، بعد از ظهرهای‌ جمعه‌، وقتی‌ به‌فكر روز شنبه‌ و رفتن‌ به‌ سركار می‌افتید، احساس‌افسردگی‌ و ناراحتی‌ به‌ سراغتان‌ آمده‌ است‌؟

 

2 هرگز چنین‌ احساسی‌ به‌ سراغم‌ نیامده‌ است‌

 

0 بله‌، به‌ دفعات‌

 

1 گاهی‌ اوقات‌

 

 

14. درخلال‌ ساعات‌ كاری‌، هر چند وقت‌ یك‌ باربه‌ ساعت‌ دیواری‌ یا ساعت‌ مچی‌تان‌، نگاه‌ می‌اندازید؟

 

2 خیلی‌ به‌ ندرت‌

 

0 دست‌ كم‌ ساعتی‌ یك‌ مرتبه‌

 

1 شاید دو تا سه‌ مرتبه‌ در روز

 


15. در رابطه‌ با كارتان‌، كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌ زیربیشتر از همه‌ باعث‌ نگرانی‌تان‌ می‌شود؟

 

2 واجد صلاحیت‌ بودن‌ و كاملا حرفه‌ای‌ و شایسته‌عمل‌ كردن‌

 

0 امنیت‌ كاری‌

 

1 تلنبار شدن‌ كارهای‌ زیاد روی‌ یكدیگر

 

 

16. طرز برخوردتان‌ نسبت‌ به‌ یك‌ تكنولوژی‌جدید، چگونه‌ است‌؟

 

2 از آن‌ به‌ عنوان‌ یك‌ چالش‌ جدید مهیج‌ و جالب‌استقبال‌ می‌كنم‌

 

0 اگر بتوان‌ از آن‌ اجتناب‌ كرد، تا حد ممكن‌ ازمواجهه‌ با آن‌ پرهیز می‌كنم‌

 

1 به‌ اجبار آن‌ را می‌پذیرم‌، ولی‌ مدام‌ نگران‌هستم‌ كه‌ آیا قادرم‌ به‌ خوبی‌ خودم‌ را با آن‌ سازگار كنم‌یا نه‌17. از شما می‌خواهند كه‌ یك‌ دوره‌ آموزشی‌ رابگذرانید. پاسخ‌ تان‌ به‌ این‌ درخواست‌ چیست‌؟

 

2 اگر این‌ دوره‌ آموزشی‌ در رابطه‌ با كار فعلیم‌باشد، با روی‌ باز از آن‌ استقبال‌ می‌كنم‌

 

0 واقعا تمایلی‌ به‌ گذراندن‌ این‌ دوره‌ ندارم‌. وپیشنهاد می‌كنم‌ كه‌ در صورت‌ امكان‌ مرا از رفتن‌ به‌این‌ دوره‌، معاف‌ كنند

 

1 با این‌ كه‌ كار و مشغله‌ فراوانی‌ دارم‌، ولی‌ به‌اجبار آن‌ را می‌پذیرم‌

 

 

18. در رابطه‌ با كاری‌ كه‌ انجام‌ می‌دهید، چقدرعلاقه‌ از خود نشان‌ می‌دهید؟

 

2 علاقه‌ زیادی‌ به‌ كارم‌ نشان‌ می‌دهم‌

 

0 علاقه‌ چندانی‌ به‌ آن‌ ندارم‌، و فقط سركارم‌حاضر می‌شوم‌ تا كاری‌ انجام‌ داده‌ باشم‌

 

1 میانه‌ حال‌ عمل‌ می‌كنم‌، ولی‌ تمام‌ فكر و ذكر ودل‌ مشغولیم‌ در رابطه‌ با كاریست‌ كه‌ انجام‌ می‌دهم‌

 


19. هر چند وقت‌ یك‌ بار، به‌ اتفاق‌ همكارانتان‌گپ‌ می‌زنید و می‌خندید؟

 

2 به‌ وفور

 

0 خیلی‌ به‌ ندرت‌

 

1 گاهی‌ اوقات‌

 

 

20. آیا در محل‌ كارتان‌، در عالم‌ رؤیا وخیال‌پردازی‌ فرو می‌روید؟

 

2 خیلی‌ به‌ ندرت‌

 

0 بله‌، به‌ وفور

 

1 وقت‌ كافی‌ برای‌ رؤیاپردازی‌ و خیالبافی‌ درمحل‌ كار ندارم‌21. آغاز ساعت‌ رسمی‌ كارتان‌، رأس‌ هشت‌ و سی‌و دقیقه‌ صبح‌ است‌. بر فرض‌، اگر روزی‌ ساعت‌ هشت‌ وده‌ دقیقه‌ به‌ محل‌ كارتان‌ برسید، چه‌ می‌كنید؟

 

2 به‌ محض‌ ورود به‌ اتاقم‌، كارهای‌ جاری‌ روزمره‌ام‌را آغاز می‌كنم‌

 

0 تعجب‌ می‌كنم‌ كه‌ چه‌ بر سر وقت‌شناسی‌ من‌آمده‌ كه‌ اینقدر زود به‌ محل‌ كارم‌ رسیده‌ام‌!

 

1 تا ساعت‌ هشت‌ و سی‌ دقیقه‌ سر خودم‌ را به‌خواندن‌ روزنامه‌ گرم‌ می‌كنم‌

تست خودشناسی


22. هر چند وقت‌ یكبار، در كارهای‌ گروهی‌ وعملكردهای‌ اجتماعی‌ شركت‌ می‌كنید؟

 

2 تقریبا به‌ وفور

 

0 هرگز

 

1 گاه‌ و بیگاه‌

 


23. از شما می‌خواهند كه‌ به‌ عنوان‌ یك‌ كارتفننی‌، برای‌ روزنامه‌، مقاله‌ای‌ در رابطه‌ با كار فعلی‌ تان‌بنویسید. واكنش‌ شما در قبال‌ این‌ درخواست‌چیست‌؟

 

2 مقاله‌ را در خانه‌ و درخلال‌ اوقات‌ فراغتم‌می‌نویسم‌

 

0 مقاله‌ را درخلال‌ ساعات‌ كاریم‌ می‌نویسم‌ وآن‌ را به‌ منزله‌ استراحتی‌ مناسب‌ و طفره‌ رفتن‌ از زیربار انجام‌ كارهای‌ معمولم‌، در نظر می‌گیرم‌

 

1 ابتدا سؤال‌ می‌كنم‌ كه‌ آیا بابت‌ این‌ كار، حقوقی‌اضافه‌ هم‌ به‌ من‌ می‌دهند یا نه‌

 

 

24. اگر یك‌ دفعه‌ اعلام‌ كنند كه‌ قرار است‌ به‌زودی‌ محل‌ شركت‌ تان‌ به‌ نقطه‌ دیگری‌ منتقل‌ شود وبه‌ شما فرصت‌ دهند كه‌ یا استعفا دهید و یا به‌ آن‌ محل‌جدید منتقل‌ گردید، واكنش‌ اولیه‌ شما چیست‌؟

 

2 در صورت‌ امكان‌، خودم‌ را به‌ شركت‌ جدیدمنتقل‌ می‌كنم‌

 

0 بدون‌ این‌ كه‌ نگران‌ و دستپاچه‌ شوم‌، استعفامی‌دهم‌ و درصدد یافتن‌ كار جدیدی‌ بر می‌آیم‌

 

1 به‌ شدت‌ ناراحت‌ و مضطرب‌ می‌شوم‌ و می‌دانم‌كه‌ با تصمیم‌گیری‌ دشواری‌ مواجه‌ هستم‌

 


25. هر چند وقت‌ یك‌ بار، در وقت‌ ناهار، به‌ اتفاق‌همكاران‌ به‌ رستوران‌ می‌روید؟

 

2 گاهی‌ اوقات‌

 

0 هرگز

 

1 همیشه‌

 

 

پاسخ تست

 

بین‌ 40 تا 50 امتیاز:

 

شما در موقعیت‌ مساعد شغلی‌ قرار دارید و درهمان‌ محیطی‌ كار می‌كنید كه‌ مطلوب‌ تان‌ به‌ حساب‌می‌آید. در نظر شما، آغاز هفته‌ كاری‌ به‌ هیچ‌ وجه‌طاقت‌ فرسا نیست‌، چرا كه‌ عملا انتظار فرا رسیدن‌شنبه‌ را می‌كشید. و از تمام‌ چالش‌های‌ جدید كاری‌ باشور و شوق‌ استقبال‌ می‌كنید، آن‌ چنان‌ كه‌ گاهی‌اوقات‌ باعث‌ غبطه‌ خوردن‌ همكاران‌ به‌ حالتان‌می‌شود€ و از آنجایی‌ كه‌ از زندگی‌ كاریتان‌ به‌ شدت‌راضی‌ هستید، این‌ رضایت‌ خاطر در زندگی‌ شخصی‌تان‌ نیز منعكس‌ می‌شود و از این‌ رو، فشارهای‌ روحی‌و تنش‌ها كاهش‌ می‌یابند. و اگر فشار شدیدی‌ كاری‌رویتان‌ ایجاد نگردد، و مشكل‌ مالی‌ پیدا نكنید، هرگزنیازی‌ به‌ ایجاد تغییر و تحول‌ در زندگی‌ كاریتان‌ پیدانمی‌كنید.

 

 

بین‌ 25 تا 39 امتیاز:

 

در ارتباط با رضایت‌ خاطر از شغل‌ تان‌، متوسطالحال‌ عمل‌ می‌كنید. گاهی‌ اوقات‌، بی‌نهایت‌ از كارتان‌لذت‌ می‌برید، ولی‌ گاه‌ و بیگاه‌ دلسرد و ناامیدمی‌شوید و حتی‌ از آن‌ نفرت‌ پیدا می‌كنید. در پایان‌ هرروز كاری‌، تنها دغدغه‌ خاطرتان‌، موضوعات‌ مربوط به‌همان‌ می‌شود و گاهی‌ اوقات‌ به‌ این‌ می‌اندیشید كه‌ اگربه‌ خاطر پول‌ نبود، حتی‌ زحمت‌ خارج‌ شدن‌ از خانه‌ راهم‌ به‌ خود نمی‌دادید. شما مشتاقانه‌ چشم‌ انتظار فرارسیدن‌ روزهای‌ جمعه‌ و تعطیلات‌ هستید، ولی‌ اكثراوقات‌ به‌ خودتان‌ نهیب‌ می‌زنید كه‌ >باید خدا را شكرگفت‌، چرا كه‌ ممكن‌ بود اوضاع‌ بدتر از این‌ هم‌ باشد.<در مجموع‌، از ابعاد كاری‌ كه‌ انجام‌ می‌دهید، نهایت‌استفاده‌ را می‌برید و دائما در این‌ فكر هستید كه‌چگونه‌ وضعیت‌ مالی‌ خود را بهبود بخشید. بعضی‌اوقات‌، به‌ فكر یافتن‌ شغل‌ دیگری‌ می‌افتید كه‌ لذت‌بخش‌تر و كم‌ زحمت‌تر باشد، فقط مراقب‌ باشید كه‌ بااین‌ افكار بلند پروازانه‌، فرصت‌ فعلی‌ كاریتان‌ را ازدست‌ ندهید!

 


كمتر از 25 امتیاز:

 

در صورت‌ امكان‌، هر چه‌ زودتر در صدد تغییرشغل‌ تان‌ برآیید، یا حتی‌ المقدور سعی‌ كنید در حال‌حاضر، با همكاران‌ و رئیس‌ خود كنار بیایید! و بعد به‌صورت‌ جدی‌ درصدد یافتن‌ شغل‌ دیگری‌ برآیید،وگرنه‌ از نظر روحی‌ آسیب‌ بدی‌ خواهید خورد. قطعا، ازشغل‌ فعلی‌ تان‌ راضی‌ نیستید و به‌ همین‌ دلیل‌ ممكن‌است‌ این‌ نارضایتی‌ كل‌ زندگی‌ شخصی‌ تان‌ را هم‌ تحت‌الشعاع‌ قرار دهد و آن‌ را به‌ نابودی‌ بكشاند، طوری‌ كه‌دوستان‌ و اقوام‌ از شما دوری‌ گزینند. اگرچه‌، گاهی‌اوقات‌ ایجاد تغییر و تحولات‌ دل‌ و جرأت‌ می‌خواهد.پس‌، انتخاب‌ به‌ عهده‌ خودتان‌ است‌: این‌ گوی‌ و این‌میدان‌!

 

 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------