رابطه جنسی زودگذر با روان‌تان چه می‌کند؟پذیرش بیشتر روابط‌جنسی زودگذر از جانب مردان قطعاً پایه و اساس بیولوژیکی دارد

 

با توجه به این که فاصله ی بین سن بلوغ تا ازدواج روز به روز بیش تر می شود، اشخاص بیشتری براي براورده‌کردن نیازهای جنسی خود به رابطه جنسی اتفاقی روی می آورند. بر اساس مطالعه ای که در دانشگاه بینگهمتون در این ارتباط انجام گرفت، مشخص شد که روابط جنسی تصادفی قسمتی از یک تغيير فرهنگی به حساب می آید که به زندگی اشخاص بزرگ سال در دنیا غرب به شدت رخنه نموده است . با این حال این رابطه تهدید چشمگیر براي سلامت جسمی و روانی این اشخاص به حساب می آید .

 

علاوه بر خطراتی مانند ابتلا به بیماری های مقاربتی، حاملگی های ناخواسته، تجاوز یا آزارهای جنسی ديگر. افرادی که چنين روابطی در زندگی دارند دچار پیامدهای احساسی میشوند که مدتی طولانی پس از پایان رابطه هم در فرد باقی میماند. برقراری چنين روابطی در حین دانشگاه میتواند بر آينده تحصیلی و کاری جوانان تأثير بگذارد و در محل کار هم میتواند تا همین ميزان فاجعه آمیز باشد. انجام تحقيقات روی رفتارهای جنسی به اندازه ی کافی سخت است. ولی هنگامی که مسئله رابطه جنسی تصادفی و یک شبه و بیرون از رابطه جدّي و طولانی مدت باشد، کار دشوار تر هم خواهد شد. افسوس، حیا، خجالت و خاطره ها بد ناشی از این روابط جنسی روی اعتماد به نفس فرد تأثير می گذارد.

 

 

و در عین حال اشخاص دیگری در این ارتباطات خود از جهت متضاد بزرگنمایی ميکنند . با وجود این که اکنون در قرن بیست ویکم هستیم ولی خيلي از هنجارهای اجتماعي ما هنوز به قرن بیستم وصل است. استاندارد دوگانه قدیم هنوز هم نگاهی تحقیرآمیز به زن ها دارد و از مردهایی که به رابطه موقتی عادت نموده اند یا تجلیل ميکند و یا سرزنش کردنشان را فراموش ميکند . طبق آنچه پژوهشگران این تحقيق دریافتند، قبول بیش تر رابطه جنسی موقتی از جانب مردان حتما پایه و مبنای بیولوژیکی دارد ولی راهی براي تفکیک بیولوژی از اثرات اجتماعي- فرهنگی نیست برای این که هر دو آن ها عمیقاً به هم وابسته هستند و مدام هم همين‌ طور خواهند ماند.
 

درصورتی که مسأله ی اختلاف جنسیتی را کنار بگذاریم، درباره پیامدهای احساسی غیر عمدی رابطه جنسی موقتی چه می دانیم؟

پژوهشگران این پیامدها را بیشمار ميدانند . نخست عامل آسانی را عنوان ميکنند . باوجود سیل پیام هایی که در رسانه هاي درباره بی اشکال بودن روابط جنسی موقتی می خوانید، این رابطه درصورتی که مطابق میل شما نباشند این حس را ایجاد خواهند کرد که استانداردهای درونی خودتان را نقض نموده اید . این که براي وارد شدن به چنين روابطی خودتان را تحت فشار حس کنید، صرفا بدین دلیل که سایر ی اشخاص جامعه هم این کار را ميکنند ، امکان دارد دچار استرس عملکردی شوید و خودتان را در معرض نارسایی جنسی در آينده بگذارید .

 

 

عکس العمل های رایج ديگر حاوی افسوس، ناامیدی، سراسیمگی، خجالت، گناه و پائین امدن اعتماد به نفس ميشود و اشخاص دیگری هم مشکلاتی مانند احساس تکبر، احساس استرس، هیجان و حس دوست داشته شدن را گزارش نموده اند .( معمولاً احساسات قبل و حین این رابطه مناسب تر هستند و پس از رابطه منفی میشوند .) محققانی که رابطه سلامت روانی و رابطه جنسی موقتی را بررسی ميکنند گزارش نموده اند که شرکت کننده های این تحقيق که پیشتر افسرده نبودند پس از وارد شدن به چنين ارتباطاتی علایم بیشتری از بیماری افسردگی و تنهایی از خودشان نشان داده اند.

 

دسته دیگری از عوامل خطرزا رابطه جنسی نامعلوم است. یک تحقيق گزارش نموده است که تقریبا نیمی از زنان شرکت کننده در این تحقيق عنوان نموده اند که روابط جنسی نامعلوم داشته اند که استفاده الکل و موادمخدر یکی از علل مهم این رابطه بوده است. اغلب تحقیقاتی که بر روی رابطه سلامتی و رابطه جنسی موقتی انجام گرفته است طبق نمونه های کوچک بوده اند که همگی از دانشکده ها جمع اوري شده اند. ولی مقاله ای از دانشگاه ایالت ساکرامنتو طبق تحقیقی است که روی دانشجوهای چند دانشکده، بیش از ۳۹۰۰ نفر در ۳۰ دانشکده در سراسر ایالات متحده امریکا، انجام گرفته که همه ی آن ها هم دگرجنس گرا بوده و سابقه ی قومیتی و طبقه اجتماعي مختلفی داشته اند.

 

از شرکت کننده ها خواسته شد عنوان کنند که طی ۳۰ روز قبل چند دفعه با کسی که کم تر از یک هفته می شناخته اند روابط جنسی داشته اند. براي محاسبه شرایط سلامت آن ها از شرکت کننده ها خواسته شد به اعتمابه نفس، ميزان خشنودی از زندگی، حسشان نسبت به عملکرد مثبت و حس خودآموزی شان امتیاز بدهند. براي بررسی ناامیدی روانی اشخاص از شرکت کننده ها خواسته شد ميزان حس بیماری افسردگی، استرس عمومی و استرس اجتماعي خود را گزارش کنند. نتیجه تحقيق نشان داده که درصد نسبي بالایی از دانشجوها طی یک ماه قبل روابط جنسی موقتی داشته اند( ۱۱٪) که بیش تر آن ها مرد( ۶/۱۸) و ميزان کمتری زن( ۴/۷٪) بوده اند.


این اختلاف شبیه به نتیجه تحقيقات دیگری است که در این زمينه انجام گرفته است و میتواند بیانگر ی یک اختلاف جنسیتی حقیقی و برمبنای بیولوژی باشد. از طرف ديگر، این اختلاف میتواند منعکسبازتاب کننده ی اثرات مختلف اجتماعي باشد که بر ميزان راحتی اشخاص درصورت چنين روابط و شناخت هایی اثر می گذارد. همانطور که پيش بيني ميشد ، افرادی که رابطه موقتی بیشتری داشتند، دچار ناراحتی های روانی بیشتری بودند. دانشجوهایی که به تازگی چنين روابط ای را تجربه کرده بودند، سطح پائین تری از اعتماد به نفس ، رضایت از زندگی و شادمانی را در مقایسه با آنهایی که طی یک ماه گذشته روابط جنسی موقتی نداشته اند، گزارش کرده بودند.

 

و دانشجوهایی که به تازگی روابط جنسی موقتی داشتند، با توجه به سطح بیماری افسردگی و اضطرابشان، دچار ميزان بالاتری ناراحتی و پریشانی بوده اند. برعکس این خیال که مردان با چنين روابطی مشکل ندارند ولی خانم‌ها با آن مشکل دارند، اصلاً اختلاف جنسیتی در این تحقيق مشاهده نشد. یک روابط جنسی حقیقی با یک بیگانه بجاي یک پارتنر یا دوست هم براي آقایان و هم خانم‌ها به یک ميزان باعث تضعیف سلامت روحی و اعتماد به نفس ميشود . اما این تحقيق همبستگی بوده است و نمی دانیم ضعيف تر بودن سلامت روحی سبب ميشود فرد بیش تر به طرف این نوع روابط جنسی موقتی کشیده شود یا نه.

 

تنها راه براي بررسی مستقیم رابطه بین رابطه جنسی موقتی و سلامت روحی- روانی انجام تحقيقات طولی است، اگرچه این تحقيقات هم کامل نخواهند بود. افرادی که به دنبال فرصت هایی براي رابطه جنسی موقتی هستند، به خصوص افردی که این کار را تحت‌تأثیر الکل و موادمخدر انجام می‌دهند، چه بسا با احساسات پی در پی تنهایی، بیماری افسردگی و استرس اجتماعي سر و کار دارند و به همین علت تلاش دارند که این سختی های خود را بصورت زودگذر با این ارتباطات کاهش دهند. یافته های این تحقيق نشان ميدهد که اگرچه هنجارهای جنسیتی، بیولوژی یا ترکیبی از هر دوی اینها امکان دارد سبب شود که مردها بیش تر به دنبال چنين ارتباطاتی باشند (یا دست کم آن را گزارش کنند)، رابطه بین سلامت روانی و داشتن این رابطه در زن ها و مردها برابر است. بعلاوه ، این حقیقت که روابط جنسی موقتی در این تحقيق اینطور معنی شده است( با یک بیگانه طی یک ماه گذشته)، این امکان وجود دارد که صرفا روی جمعیتی تحقيق شده باشد که بخاطر بالاتر بودن سطح تحریک پذیری، بیش تر درمعرض این روابط جنسی موقتی هستند. در این مرحله، عوامل سلامت روحی میتوانند براي نابود کردن اثرات جنسیتی، رابطه اجتماعي یا بیولوژی را مغلوب کنند.


نتيجه گیری:

ما باید توجه بیشتری به این روابط در تمامی ی سطح ها داشته باشیم، از زن و مردهای جوان گرفته که به طرف این روابط تمایل دارند تا والدین، مسئولان دانشگاه ها و متخصصین سلامت روان. درصورتی که شما پیشتر چنين روابطی داشته اید، نتیجه تحقيقات به شما پیشنهاد ميکند که به این فکر کنید که چه طور این رابطه میتواند بر سلامت روح و روان شما اثر داشته باشد. همه ی ما به دنبال رابطه خوب و رضایتبخش هستیم و با فهمیدن خطراتی که این رابطه موقتی میتواند بر سلامتتان داشته باشد، میتوانید فرصت بهتری براي پیدا کردن یک رابطه ی پایدار به خودتان بدهید.

 

منبع: مردمان

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------