تازه های قصه های کودکان

شعر کودکانه‌ ماهی

شعر کودکانه‌ ماهی سرخ تپلی

شعر کودکانه‌ ماهی سرخ شعر کودکانه‌ ماهی سرخ تپلی شعر کودکانه‌ ماهی سرخ، در این مقاله از بیتوته، یک…

شعر درباره ضرب برای یادگیری بهترشعر درباره جدول ضرب,شعر درباره ضرب ,آموزش آسان و یادگیری راحت جدول ضرب از طریق شعر

شعر درباره ضرب

 

آموزش آسان جدول ضرب از طریق شعر

همان طور که می دانید بچه ها هر چیزی را به صورت شعر بهتر یاد می گیرند. در این مطلب هم برای یادگیری بهتر جدول ضرب، آن را به صورت شعر آورده ایم همراه بیتوته باشید.

جدول ضرب یک

یک یکی یکتاخدا        مهربون و با صفا

یک دوتا هردو رحمت        پدر و مادر دو نعمت

یک سه تا،سه تا دندون        لق شد افتاد تو قندون

یک چارتا،چهارتا میشه        پیچ با آچار وا میشه

یک پنج تا،پنج تا انگشت        با هم میشن مث مشت

یک شیش تا زد به شیشه        یعنی جوابش شیشه(۶)

یک هفتا،هفت روزه        آخر سال نوروزه

یک هشتا،هشتا میشه        غذا توی تشت میشه؟!

یک نه تا نه تایی یه        داداش مامان دایی یه

یک ده تا،ده تا انگشت        کار میکنن باهم خوش

 

شعر درباره جدول ضرب,شعر درباره ضرب ,آموزش آسان جدول ضرب از طریق شعر

شعر درباره جدول ضرب

 

جدول ضرب دو

دویکی هردو رحمت        پدر و مادر دو نعمت

دو دو تا چارتا میشه        پیچ با آچار وا میشه

دو سه تا زد به شیشه        یعنی جوابش شیشه

دو چارتا هشتا میشه        غذا توی تشت میشه؟!

دو پنج تا،ده تا انگشت        کار میکنن با هم خوش

دو شیش تا،داریم امام        پاسخ دوازده تمام

دو هفتا،چهارده معصوم        یا شهیدن یا مسموم

دو هشتا،شونزده شتر        گاز رو بگیر رو موتور

دو نه تا،هجده شغال        همه را بردن سیاه چال

دو ده تا،بیست بیستی        خدا هست و تو نیستی

 

جدول ضرب سه

سه یکی،سه تا دندون         لق شد افتاد تو قندون

سه دوتا،زد به شیشه        یعنی جوابش شیشه

سه سه تا،نه تایی یه        داداش مامان دایی یه

سه چهارتا داریم امام         پاسخ دوازده تمام

سه پنج تا روز احسان         پانزدهم رمضان

سه شیش تا،هجده شغال        همه را بردن سیاه چال

سه هفتا،قدرش بدان         بیست ویک رمضان

سه هشتا،بیست وچهاره         عرب شتر سواره

سه نه تا روزش عجب         بیست و هفتم رجب

سه ده تا هم سی روزه         ماه‌های سال و روزه

 

جدول ضرب چهار

چار یکی چارتا میشه         پیچ با آچار وا میشه

چار دوتا هشتا میشه         غذا توی تشت میشه؟!!

چارسه تا داریم امام         پاسخ دوازده تمام

چار چارتا شونزده شتر         گاز رو بگیر رو موتور

چار پنج تا بیست بیستی         خدا هست و تو نیستی

چارشیش تا بیست و چاره         عرب شتر سواره

چار هفتا بیست و هشته         بلبل تو باغ و دشته

چار هشتا کل حرفاست         سی و دو تا الفباست

چار نه تا شد سی و شیش         یه قالیه شیش در شیش

چار ده تا شد اربعین         چهلم شاه دین

 

شعر درباره جدول ضرب,شعر درباره ضرب ,موزش جدول ضرب به صورت شعر

آموزش آسان و یادگیری راحت جدول ضرب از طریق شعر

 

جدول ضرب پنج

پنج یکی پنج تا انگشت         با هم میشن مث مشت

پنج دوتا،ده تا انگشت         کار میکنن باهم خوش

پنج سه تاروز احسان         پانزدهم رمضان

پنج چارتا بیست بیستی         خدا هست و تو نیستی

پنج پنج تا بیست و پنجه         گربه داریم با پنجه

پنج شیش تا هم سی روزه         ماه‌های سال و روزه

پنج هفتا،سی و پنجه         یادت نره که گنجه

پنج هشتا شد اربعین         چهلم شاه دین

پنج نه تا،چهل و پنجه         فرصت طلا و گنجه

پنج ده تا شد پنحاه روز         مدرسه بعد از نوروز

 

جدول ضرب شش

شیش یکی زد به شیشه         یعنی جوابش شیشه

شیش دوتا داریم امام         پاسخ دوازده تمام

شیش سه تا هجده شغال         همه را بردن سیاه چال

شیش چارتا بیست و چاره         عرب شتر سواره

شیش پنج تا هم سی روزه         ماه‌های سال و روزه

شیش شیش تا شد سی و شیش         یه قالیه شیش در شیش

شیش هفتا شد چهل و دو         شماره من و تو

شیش هشتا شد چهل و هشت         لطف خدا شامل است

شیش نه تا پنجاه وچار          اون پارچ رو بردار بیار

شیش ده تا شصتایی یه          مشهد چقدر عالیه

 

جدول ضرب هفت

هفت یکی،هفت روزه          آخر سال نوروزه

هفت دوتا چهارده معصوم          یا شهیدن یا مسموم

هفت سه تا،قدرش بدان          بیست و یک رمضان

هفت چارتا،بیست و هشته          بلبل توباغ و دشته

هفت پنج تا،سی وپنجه          یادت نره یه گنجه

هفت شیش تا،شد چهل و دو          شماره من وتو

هفته هفت روزه           چهل و نه شد رفوزه

هفت هشتا پنجاه و شش          تو درس بخوان با کوشش

هفت نه تا،شصت و سه تا          عمر پیغمر ما

هفت ده تا شد هفتاد تا          تو گل بکار اون بالا

 

شعر درباره جدول ضرب,شعر درباره ضرب ,یادگیری راحت جدول ضرب از طریق شعر

آموزش آسان جدول ضرب از طریق شعر

 

جدول ضرب هشت

هشت یکی هشتا میشه          غذا توی تشت میشه؟!

هشت دوتا،شونزده شتر          گاز رو بگیر رو موتور

هشت سه تا بیست وچاره          عرب شتر سواره

هشت چارتا کل حرفاست          سی و دوتا الفباست

هشت پنج شد اربعین          چهلم شاه دین

هشت شیش تا شد چهل و هشت           ماشین بگیر برو رشت

هشت هفتا،پنجاه و شیش           گردو بخور با کیشمیش

هت هشتا،شصت و چاره          این که کاری نداره

هشت نه تا،هفتاد دوست          لب تشنه در یاد توست

هشت ده تا،هشتاد رنگه           دنیا چقدر قشنگه

 

جدول ضرب نه

نه یکی نه تایی یه          داداش مامان دایی یه

نه دوتا هجده شغال           همه رو بردن سیاه چال

نه سه تا روزش عجب          بیست وهفتم رجب

نه چارتا شد سی و شیش          یه قالیه شیش در شیش

نه پنج تا شد اربعین          چهلم شاه دین

نه شیش تا پنجاه وچار           اون پارچو بردار بیار

نه هفتا شصت و سه تا           عمر پیغمبر ما

نه هشتا هفتاد دوست           لب تشنه در یاد توست

نه نه تاهشتاد ویک          غیبت نکن یک به یک

 

جدول ضرب ده

 ده یکی ده تا انگشت           کار میکنن باهم خوش

ده دوتا بیست بیستی           خدا هست و تو نیستی

ده سه تا هم سی روزه          ماه‌های سال و روزه

ده چارتا شد اربعین           چهلم شاه دین

ده پنج تاشد پنجاه روز           مدرسه بعد از نوروز

ده شیش تا شصتایی یه           مشهد چقدر عالیه

ده هفتا شد هفتادتا           تو گل بکار اون بالا

ده هشتا،هشتاد رنگیه           دنیا چقدر قشنگه

ده نه تا شد نود تا           دوستم تو داری چند تا

ده ده تا صدتا گربه            رفیق موش با حیله

 

گردآوری: بخش کودکان بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------