تازه های دنیای ضرب المثل

ضرب المثل قدر زر زرگر شناسد,قدر زر زرگر شناسد,  قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری

ضرب المثل قدر زر زرگر شناسد به چه معنی است؟

ضرب المثل قدر زر زرگر شناسد قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری ضرب المثل ها آئینه ای از زندگی است که…

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (گ)ریشه ضرب المثل, انواع ضرب المثل

ضرب المثل با حرف گ

 

گابمه و آبمه و نوبت آسيابمه !

گاوش زائيده !
گاو نه من شير !
گاو پيشاني سفيده !

گاهي از سوراخ سوزن تو ميره گاهي هم از دروازه تو نميره !
گاه باشد كه كودك نادان --- بغلط بر هدف زند تيري !
گدا رو كه رو بدي صاحبخونه ميشه !
نرمي ز حد مبر كه چو دندان مار ريخت  ----  هر طفل ني سوار كند تازيانه اش ! [‌[ صائب]]
گذر پوست به دباغخانه ميافته !

گر بري گوش و گر زني دمبم --- بنده از جاي خود نمي جنبم !
گر بدولت برسي مست نگردي مردي !
گربه تنبل را موش طبابت ميكنه !

گربه براي رضاي خدا موش نميگيره !

گربه دستش به گوشت نميرسه ميگه بو ميده !

گربه روغن ميخوره خانم دهنش بو ميكنه !
گربه شب سموره !
گربه را دم حجله بايد كشت !
گربه را اگر در اطاق حبس كني پنجه بروت ميزنه !
گربه را گفتند : گهت درمونه خاك پاشيد روش !

گربه مسكين اگر پر داشتي  ---  تخم گنجشك از زمين بر داشتي !
گربه شير است در گرفتن موش --- ليك موش است در مصاف پلنگ !
گر تو قرآن بدين نمط خواني --- ببري رونق مسلماني را ! ‌[[ سعدي]]

گر تو بهتر ميزني بستان بزن !
گر تو نمي پسندي تغيير ده قضا را ! (( در كوي نيكنامي ما را گذر ندادند ... )) ‌[[ حافظ]]
گر حكم شود كه مست گيرند ---  درشهرهر آنچه  هست گيرند !

گر جمله كائنات كافر گردند --- بر دامن كرياش ننشيند گرد !

گر در يمني چو با  مني پيش مني --- ور پيش مني چو بي مني در يمني !

گر در همه دهر يك سر نيشتر است  ---  بر پاي كسي رود كه از همه درويشتر است !
گرد نام پدر چه ميگردي ؟ --- پدر خويش باش اگر مردي ! ‌[[ سعدي]]
گر زمين و زمان بهم دوزي  ---  ندهندت زياده از روزي !

گرز به خورند پهلوون !
گر صبر كني ز غوره حلوا سازيم !

گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست ؟!

گرگ دهن آلوده و يوسف ندريده !
گرهي كه با دست باز ميشه نبايد با دندان باز كرد !
گفت پيغمبر كه چون كوبي دري --- عاقبت زآن در برون آيد سري !

گفت : خونه قاضي عروسيست . گفت : بتو چه؟ گفت : مرا هم دعوت كرده اند . گفت : بمن چه ؟!
گفت : چشم تنگ دنيا دار را --- يا قناعت پر كند يا خاك گور !‌[[ سعدي]]
گفت : استاد! شاگردان از تو نميترسند. گفت : منهم از شاگردها نميترسم !
گفتند : خربزه و عسل با هم نميسازند . گفت : حالا كه همچين ساخته اند كه دارند منو از وسط بر ميدارند !

گفتند : خرس تخم ميذاره يا بچه ؟ گفت : از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد!

گفت : نوري خونه است ؟ گفتند : علاوه بر نوري دخترش هم خونه است . گفت : نور علي نور !
گفتند : خربزه ميخوري با هندوانه ؟ گفت : هر دودانه !
گل زن و شوهر را از يك تغار برداشته اند !
گله گيهات بسرم ايشالا عروسي پسرم !

گنجشك امسال رو باش كه گنجشك پارسالي را قبول نداره !
گنج بي مار و گل بي خار نيست  ---  شادي بي غم در اين بازار نيست ! ‌[[ مولوي]]
گنجشك با باز پريد افتاد و ماتحتش دريد !
گنجشك با زاغ زوغش بيست تاش يه قرونه، گاو ميش يكيش صد تومنه !
گندم خورديم از بهشت بيرونمان كردند !

گندم از گندم برويد جو ز جو ! ((‌ از مكافات عمل غافل نشو ... )) ‌[[ مولوي]]

گوساله بسته را ميزنه !
گوسفند امام رضا را تا چاشت نميچرونه !
گوسفند بفكر جونه، قصاب به فكر دنبه !

گوشت جوان لب طاقچه است !

گوشت را از ناخن نميشه جدا كرد !
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من  ---  آنچه البته بجائي نرسد فريادست !  ‌[[ يغماي جندقي]]
گوشت را از بغل گاو بايد بريد !
گوشت رانم را ميخورم منت قصاب رو نميكشم !
گوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض --- ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ مرجان نشود ! ‌[[ حافظ]]
گه جن خورده !

گيرم كه مار چوبه كند تن بشكل مار ---  كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست ! [[ خاقاني]]

گيرم پدر تو بود فاضل  ---  از فضل پدر تو را چه حاصل !  ‌[[ نظامي]]

گيسش را توي آسيا سفيد نكرده !

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------