آشنايي با مواد مخدر و روانگردان 1آشنايي با مواد مخدر و روانگردان 1

 

نـتـيـجـه و عاقبت افرادي که به مصرف مواد مخدر مبادرت مي ورزنـد بـايد درس عبـرتـي براي افراد ديگر بخصوص جوانان باشـد تا بخاطر شادي ها، خوشـي هـا و اثـرات کـاذب زود گذر و تحت تاثير دوستان ناباب هرگز حتي فکر مصرف آنها را نيز بـه خـود راه نـدهنـد. در اين قسمت براي آشنايي بيشتـر شما با انواع مواد مخدر و اثرات سوئشان مطالــبي آورده شـده اسـت کــه اميد مي رود با خواندن آن افقي روشـن براي پيشـگيـري و رهايي قطعي در فرا سوي ديدگاه همه افراد شکل گيرد.

 

به اميد روزي که هـمه جـوانـان در سـايـه تـلاش و کـوشــش و در پناه سلامتي و بدور از هرگونه مواد مخدر و روانگردان به آباد کردن وطن خويش بپردازند.

 

تمامي داروهاي مخدر و روانگردان، مغز و نواحي مخـتـلف بـدن را تـحت تـاثـيـر خـود قـرار ميدهند و تعادل شيميايي بدن را بر هم ميزنند. احساساتي که در پي اين گونه مواد در بدن ايجاد ميگردند به عوامل زير بستگي دارد:

سن: مواد مخدر در جوانان تاثير سوء بيشتري دارد بـخاطر آنکه مغزشان در حال رشد و تکامل است.
زمان استعمال
خلوص مواد
ميزان مصرف
چگونگي مصرف (تزريق، خوراکي، دود کردن، استنشاق )
خلق و خو، سطح سلامتي و شرايط محيطي فرد.

 

مواد روانگردان

مواد روانگردان به 4 گروه تقسيم بندي ميگرند:

1- STIMULANT (محرکها): افزايش انرژي، هوشياري ذهني و فـعالـيـت جـسـمــاني، کاهش خستگي، سرکوب گرسنگي، افزايش ضربان قبل و فشار خون. مثال: کـوکـائــين و کافئين .

 

2- DEPRESSAN (سرکوبگرها): کاهـش انــرژي، هـوشيـاري ذهـنـي، ضـربـان قـلـب، فعاليت جسماني و سرعت تنفس، کاهش سرعت عکس العمل،خواب آور و القاء حالت رويا. مثال: الکل ، مرفين و هروئين.

 

3- HALLUCINOGENS (توهم زاها): تغـيـيـر و اخـتـلال در خـلق و خـو، ادراک و حــواس بينايي، شنوايي و احساسات، القاء حالت رويا. مثال: ماري جوآنا و ال اس دي.

 

4- NARCOTICS (مخدرها): القاء بي حسي، کرختي،رخوت و خواب شديد.

 


انواع گياهان روانگردان

1- OPIUM POPPY (خشخاش)
داروهاي استخراجي: هروئين، مورفين، کـدئـيـــن، ترياک. مسکن و ضد درد ميباشند.

 

2- CANNABIS SATIVA ( شاهدانه)
داروهاي استخراجي: TETRAHYDROCANNABINOL که مـــاده اي مسـکن، شـل کنـنـده عـضلات، خـواب آور و آنـتـي بيـوتـيک است. ماري جوآنا و حشيش ازآن گرفته مي شـود. حشيش از صمغ گياه و ماري جوآنا از ساقه و برگ آن.

 

3- COCA
از آن کوکائين استخراج ميشود که يک آلکالوئيد بي حس کننده موضعي ميباشد.

نکته:
به تزريق وريدي موادمخدر MAINLINING و به تزريق زير پوست و عضلات SKIN POPPING ميگويند.

 

حشيش، ماري جوآنا و هروئين...

حشيش (CANNABIS)

اسامي عاميانه: GRASS ،HASH ،DOPE ،BLOW ،DRAW

شکل ظاهري: بصورت تکه هاي جامد، از رزين گياه شاهدانه ميباشد، قـهـوه اي و يــا مشکي است.

نحوه استعمال: بـصورت دود کردن با سيگار همراه با سيگار برگ و همراه با چپق و يا قليان، پختن آن و مصرف بهمراه غذا، همراه به چاي نيز دم ميکنند.

اثرات آني: ريلکس کننده، حواس شنوايي و بينايي (به خصوص رنگها) قويتر ميگردنـد، اشتها آور است، فرد حراف و يا منزوي ميگردد، واکنش به محرکها کند ميشود، دقيقه ها طولاني شده زماني دير ميگذرد، اجسام عادي عجيب بنظر ميرسند.

خطرات کوتاه مدت: احسـاس سـردرگـمـي، اضــطراب، هراس، بد گـمـانـي، تـوانـايـي يادگيري کاهش مي يابد، هماهنگي حرکات مختل ميشود.

خطرات دراز مدت: پارانوئيد، اسکيزوفرني، جنون، روانپريشي، افسردگي و اضطــراب، استعمال آن همراه با سيگار سبب آسيب جدي به ريه ها ميگردد.

مصرف مواد مخدر = تباهي+نابودي+بيماري+پشيماني+شکست+طرد+مرگ

 

ماري جوآنا (MARIJUANA)
اسامي عاميانه: WEED ،GRASS ،POT ،CHRONIC ،JOINT ،BLUNT ،HERB ،GANGA
HEMP ،BASH ،BHANG ،BLAST ،JIVE

شکل ظاهري: از برگ، ساقه شاهدانه بدست مي آيد. شبيه جـعــفـري خشک سبـز، قهوه اي و يا خاکستري ميباشد. اندکي توهم زا است.

نحوه استعمال: مانند حشيش ميباشد.

اثرات آني: گذشت زمان حس نميگردد، تمرکز کاهش مييابد، حافظه و يادگيري کاهش مي يـابد، افـزايـش فـشار خـون و ضـربـان قـلـب، خشکي دهان، قرمزي چشمها، خواب آلودگي، اشتها آور، اثرات حشيش را نيز دارا مي باشد. خنده هاي مکرر.

خطرات: پارانوئيد، آسيب به ريه ها، سرفه و عفونت مجاري تنفس، برونشيت.

مصرف مواد مخدر = تباهي+نابودي+بيماري+پشيماني+شکست+طرد+مرگ
 

آشنايي با مواد مخدر و روانگردان 1


هروئين (HEROIN)

اسامي عاميانه: HORSE ،SMACK ،BIG H ، BLACH TAR ،CABALLO ،DRAGON،

GEAR SKAG ،BROWN ،JUNK

شکل ظاهري: از خشخاش بدست مي آيد، شکل تغيير يافته مورفين است، هـروئين خالص گرد سفيد رنگي است که طعم بسيار بدي دارد، هـروئـيـن مـعمولا با مواد ديگري مانند نشاسته، پودر شکر، پودر تالک، پودر شير، آرد و گچ و ترکيب مي گردد، هـروئـيـــن ميتواند قهوه اي و يا مانند قير تيره باشد.

 

طرز استعمال: دود کردن، تزريق وريدي، استنشاق (زماني که گرم ميگردد ميسوزد و ايجاد دود ميکند به استنشاق دود آن CHASING THE DRAGON ميگويند.)

 

اثرات آني: خـوشـي زياد، کاهش درد، تـهوع، خـارش شـديـد، چـرت زدن، کـنـد شـدن تـنـفس، خـواب آلـودگـي، نشئـگي، ريـلـکس شـدن. مسـکن درد بسيار قوي، احساس سنگيني، گويي يک پتوي گرم دور بدتان کشيده شده است.

 

خطرات: بسيار اعتياد آور است، هپاتيت، ايدز، اسـتـعمال بيش از حد تنفس را متوقف کرده و سبب مرگ ميشود. چون با موادي همچون گچ، آرد، تالک و غيره ترکيب ميـگردد، استعمال تزريقي آن سبب ايجاد حساسيت در بدن و خارش شديد ميشود. صـــدمه به قلب و عروق خوني، عفونت، هموروئيد و سوء تغذيه، آسيب به کبد و کليه.

مصرف مواد مخدر = تباهي+نابودي+بيماري+پشيماني+شکست+طرد+مرگ
 
کوکائين، ال اس دي، اکستاسي..

کوکائين (COCAIN)

اسامي عاميانه:NOSE CANDY ،BASE ،FLAKE،
TOOT ،WHITE ،BLOW ،SNOW ROCK ،CHARLIE،
COKE ،STARDUST


شکل ظاهري: گرد سفيد رنگي که از برگهاي خشک شده گياه کوکا بدست مي آيد.با پختن کوکائين همراه با جوش شيرين ماده مخدر ديگري بنام CRACK حاصل مي گــردد. کرک بسيار بسيار اعتياد آور بوده و بشکل حبه هاي سفيد و يا قهوه اي رنگي ميباشـد. معمولا با نشاسته، شکر، ويتامين سي، پودر شير و پودر تالک ترکيب مي گردد.

 

نحوه استعمال: استنشـاق از راه بيـنـي، تـزريق وريـدي، دود کـردن کـرک تـوسط پيپ، جويدن برگها، بکار بردن در غشاء مخاطي دهان، مهبل و مقعد.

 

اثرات آني: يک محرک ميباشد، اثراتش بسيار زود از ميان مي رود (30 دقيـقـه بـعد) کـه سبب ميگردد فرد احساس افسردگي و نا آرامي کند، حـتي بـا يکـبـار مـصرف اعتـيـادآور است. افـزايش اعتمـاد بنـفس، احسـاس نيـرومنـدي و هـوشـيـاري، سـبــب تپــش قلب مي گـردد، انرژي زا، فرد حراف و يا کم حرف ميشود، سريع و چابک، شنگولي. از مـيـان رفتـن تـمرکـز، هــماهنگي حرکات و ميل جنسي، تنفـس کـم عـمـق و نامـنـظـم، رفـتـار خشونت آميز، رعشه، بسيار زود اثرش ايجاد مي گـردد (10 ثـانـيـه پـس از اسـتـعـمـال) افزايش انرژي، تقويت نيروي جنسي، ترشح دپامين در مغز.

 

خطرات: استنشاق آن از را بيني سبب آسيب به پره مــياني بيني شده و در آن ايجاد حفره ميکند. آنقدر خطرناک است که با اولين مصرف مي تواند سبب سکته قلبي گـردد. مشـکـلات تـنـفسي، آسيـب بـــه ريه، تشنج و مرگ ناگهاني. در دراز مـدت نـيـز سـبـب پارانوئيد، توهم، خشونت و کاهش وزن ميگردد.به مغز و قلب نيز آسيب جدي ميرساند.

مصرف مواد مخدر = تباهي+نابودي+بيماري+پشيماني+شکست+طرد+مرگ

 

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین مطالب سلامت(بیماری ها، پیشگیری، داروها، تغذیه، پزشکی آنلاین و...)

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------