تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -4 آذر266م:به گزارش كرونيكلهاي جهان (روزشمار رويدادهاي مهم ملل جهان در طول زمان)، شهر بيشاپور در منطقه كازرون 24 نوامبر سال 266 ميلادي تكميل شد. كار ساختن اين شهر كه به تصميم شاپور يكم، شاه ساساني وقت ساخته شد نزديك به شش سال طول كشيد. در ساختن اين شهر هم از اسيران رومي استفاده شد. ارتش ايران به فرماندهي شاپور يكم در سال 260 در ناحيه «ادسا (امروز: ارفا = اورفا)» در شرق فرات (جنوب تركيه امروز) ارتش روم را شكستي سخت داد و والرين امپراتور اين كشور با 71 هزار نظامي رومي را اسير كرد كه از اين اسيران براي ساختن سد شوشنر (بند قيصر)، ساختن شهر گندي شاپور در خوزستان و بيشاپور در فارس استفاده شد. در ساختن شهر بيشاپور از معماران يوناني و رومي هم استفاده شده بود. شكل ساختمانها و خيابان بندي شهر بيشاپور (خيابانهاي متقاطع) حكايت از ايراني ـ اروپايي بودن اين شهر دارد. بيشاپور در مسير راه استخر (شيراز) به شوش و تيسفون ساخته شده بود.

شاپور يكم كه به تاسيس شهرهاي تازه در مسير راههاي مهم و يا مناطق مستعد صنعت و كشاورزي علاقه داشت، شهر نيشابور خراسان را هم در دامنه كوه بينالود بساخت.

شاپور يكم كار تاسيس شهرهاي بزرگ را با ساختن شهر قزوين (كاسپين) آغاز كرد. سوم نوامبر سال 245 دستور ساختن قزوين را صادر كرد و اين شهر ظرف سه سال ساخته شد و در سال 248 ميلادي تكميل شد. شاپور يكم به احترام طايفه كاسپين كه در اين منطقه تا گيلان زندگي مي كردند نام خود را بر اين شهر نگذارد و به نام همان طايفه اسم گذاري كرد. اروپاييان درياي مازندران (خزر) را به نام همين طايفه، كاسپين مي گويند و مي نويسند كه بين المللي شده است.

 

بقاياي كاخ شاپور يكم در شهر بيشاپور فارس

 

1667م:25 نوامبر سال 1667 يك زلزله شديد شهر شماخي قفقاز وقت ايران را ويران ساخت و نزديك به هشتاد هزار تن را كشت. دولت صفوي براي بازسازي شهر تلاش بسيار كرد و حتي از اصفهان معمار و كارگر به شماخي فرستاد و مركز شهرستان را موقتا به باكو كه در 120 كيلومتري شرق شماخي واقع شده است منتقل ساخت. اين زلزله در آغاز سلطنت صفي ميرزا (شاه سليمان صفوي) روي داده بود كه جمعي گفته بودند چون صفي ميرزا در ساعتي نحس بر جاي پدرش (شاه عباس دوم) نشسته اين زلزله روي داده است. صفي ميرزا براي اطمينان خاطر مردم مجبور شد كه دوباره تاجگذاري كند. اين نخستين و آخرين زلزله سخت شماخي نبود، در سال 1191 ميلادي (زمان حكومت شروانشاهان، حكام باقيمانده از عهد ساسانيان در قفقاز) يك زلزله شديد اين شهر را ويران كرده بود. منطقه شماخي در طول هزاره دوم ميلادي 11 زلزله شديد به خود ديده است كه يكي ديگر از آنها در دوم دسامبر 1859 روي داده بود، ديگري در سال 1902 و آخرين زمين لرزه در سال 2000. شماخي قرنها مركز حكومت شروانشاهان بود و خاقاني از شاعران بزرگ و قصيده سراي ايران كه در قرن دوازدهم ميلادي (1122 ـ 1190) مي زيست از همان شهر برخاسته بود. قصيده ايوان مدائن او معروف است. آنتوني جنكينسون انگليسي در قرن شانزدهم در آن شهر يك مركز تجاري داير و از آنجا سفري هم به ايران كرده بود. برخي از مورخين نوشته اند وي بود كه تزارهاي روسيه را به تصرف قفقاز تشويق كرده بود زيرا كه به عنوان نماينده دربار لندن با دربار آنان رفت و آمد داشت و از پادشاه وقت صفويه ايران (شاه طهماسب يكم) دلخور. شماخي واقع در منطقه «اران» در پي دور اول جنگهاي روسيه با ايران طبق قرارداد گلستان (منعقد در 1813) به روسيه داده شد. روسها در زمان پتر يكم در سال 1722 وارد شماخي شده بودند ولي بعدا از ترس نادرشاه آنجا را ترك گفتند. نادرشاه در همين دهه از شماخي (شماخا) ديدار و كساني را كه به روس ها روي خوش نشان داده بودند تنبيه كرد. قفقاز ايران در سه دهه اول قرن نوزدهم و ضمن دو جنگ طولاني و دو قرارداد گلستان و تركمنچاي به دست روس ها افتاد. شماخي اينك در جمهوري آذربايجان واقع است.

 

 مجسمه خاقاني

 

1955م:در پي عضويت ايران در پيمان نظامي بغداد (سنتو) دولت شوروي 25 نوامبر سال 1955 در يادداشت شديدالحني كه در مسكو به سفارت ايران تسليم شد دولت ايران را مورد اعتراض قرار داد. در اين يادداشت به پيمان سال 1921 مسكو و تهران اشاره شده بود كه به موجب آن در صورت ورود و يا استقرار نيروهاي خصم دولت مسكو در ايران، آن دولت خواهد توانست نيروي نظامي وارد ايران سازد.

دولت ايران پس از ده روز بحث و تبادل نظر (با غرب) ششم دسامبر (14 آذر 1334) به يادداشت شوروي پاسخ داد، ولي اين پاسخ از بحران روابط دو كشور نكاست. باوجود اين، غرب (باتوجه به قرارداد 1921) جرات تاسيس پايگاه و استقرار نيرو در ايران نكرد. «سنتو» در چارچوب استراستژي آمريكا مبني بر محاصره شوروي از طريق ايجاد اتحاديه نظامي تاسيس شده بود.

در همين ماه (آذر ماه 1334) براي تطبيق اوضاع نظامي ايران با ساير كشورهاي عضو پيمانهاي نظامي غرب، سازمان ارتش ايران تغيير يافت و يكانهاي آن ميان پنج سپاه تقسيم شدند. درهمين ماه رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح آمريكا وارد تهران شد و با ژنرالهاي ايران پيرامون اجراي برنامه هاي نظامي مذاكره كرد و در پي آن سيل سلاحهاي ساخت آمريكا به ايران سرازير شد و ....


1343ش:دو برابر شدن بهاي بنزين و يك و نيم برابر شدن ساير فرآورده هاي نفتي در ايران كه از روزي چون امروز در سال 1343 (25 نوامبر 1964) به اجرا در آمد مردم را به دليل ثابت ماندن سطح دستمزدهاخشمگين كرد و با اين كه به همين نسبت كرايه تاكسي هاي شهري هم افزايش يافته بود رانندگان تاكسي از پنج روز بعد دست به اعتصاب زدند و دولت سرانجام مجبور شد كه افزايش قيمت را به حد اقل برساند تا اعتصاب تاكسي ها به ساير اصناف گسترش نيايد. طبق تصميم تازه دولت وقت، بهاي بنزين معمولي كه پيش از چهارم آذرماه هر ليتر پنج ريال بود و به ده ريال افزايش يافته در شش ريال تثبيت شد.


870م:طبق منابعي كه در دست است از جمله نتيجه تحقيقات پروفسور ديويدسون، ابو نصر (محمد) فارابي بنيادگذار دمكراسي اسلامي 25 نوامبر سال870 ميلادي (259هجري خورشيدي) در شهرك فاراب در خراسان بزرگتر به دنيا آمد و پدرش يك افسرايراني ارتش (سامانيان) بود. در آن زمان، تازه مهاجرت قبايل آلتائيك به فرارود (ماور النهر) با عبور از سيردريا (سيحون) در مقياسي كم آغاز شده بود.

از فارابي 117 كتاب و رساله از جمله كتاب معروف «مدينه فاضله» باقي مانده است. اين آثار در همه زمينه ها از جمله موسيقي است. وي بر همه دانش عصر خود به ويژه فلسفه، رياضيات، ادبيات و چند زبان خارجي مسلط بود و به همين لحاظ به «معلم ثاني» ملقب شده بود.

مورخان اروپايي وي را از طبقه فلاسفه «نئو پلاتونيست = افلاتونيان نوين» مي دانند كه تحصيلات خود را در بخارا، كانون فرهنگ ايراني و ادبيات فارسي آغاز كرد و به تكميل آن در بغداد، حلب و دمشق پرداخت.

در زمينه دمكراسي، وي بمانند افلاتون و ارسطو نگران سوء استفاده از انتخابات در يك حكومت مردمسالاري بود. در نظر فارابي بهترين زمامدار بايد يك مرد فكر و عمل (دانا و توانا)، قادر به ترغيب و رهبري ديگران، داراي توان فراوان در تفكر و قواي دماغي و خرد كامل و به حدكافي نيرومند باشد كه بتواند در لحظه لازم، فرمان جنگ دهد. از شرايط ديگر زمامدار آگاهي كامل از تجربه گذشتگان، جغرافيا، اصول و قوانين است (منظور؛ رسوم و قوانين كلي و طبيعي، نه قوانين موضوعه)؛ به گونه اي كه بايد به مثابه يك دائرةالمعارف متحرك باشد و شرايط عدل و داد و قدرت اعمال خردمندانه آن نيز در او جمع باشد. فارابي گويد كه اگر چنين فردي با اين شرايط ويژه يافت نشود، تا زمان پيدايش او، حكومت بايد به يك شورا مركب از افرادي سپرده شود كه مجموع آنان اين كيفيت را داشته باشد. با اين بيان، فارابي با نامزد شدن هركس براي زمامداري مخالف است؛ مگر اين كه شرايط لازم را داشته باشد. فارابي يافتن چنين فردي را برعهده بزرگان، آگاهان و دلسوزان جامعه گذارده است. به اين ترتيب، اين مردمند كه بايد بروند و بگردند و براي خود زمامدار واجد شرايط لازم بيايند و انتخاب كنند، نه اين كه (همانند دمكراسي هاي ناقص فعلي) متقاضيان بروند و از مردم بخواهند كه به آنان راي بدهند تا زمامدار شوند.

به تفسير اصحاب نظر، فارابي انتخابات دو مرحله اي را پيشنهاد كرده است و انتخابات مستقيم را نپذيرفته است. انتخابات دو مرحله اي از نظر فارابي اينست كه در مرحله اول؛ آگاهان، پاك نظران و دلسوزان جامعه از ميان داوطلبان و يا به دعوت خود افرادي را برگزينند و به جامعه معرفي كنند و در مرحله دوم؛ مردم از ميان اين افراد گزينش شده و واجد شرايط مديريت يكي را انتخاب كنند و در اين مرحله، شرط انتخاب شدن به دست آوردن اكثريت آراء است (نظر فارابي درست عكس قاعده اي است كه در آمريكا به آن عمل مي شود). به نظر فارابي، يك جامعه با انتخاب زمامدار خوب براي تمشيت امور؛ رفاه و پيشرفت و سعادت خود را تضمين خواهد كرد.

فارابي زياد وارد بحث مجالس قانونگذاري نشده است و قرآن را قانون اساسي اسلام (ام القوانين) خوانده است. طبق تفسيرهايي كه بر اين نظر فارابي شده است بنظر مي رسد كه وي براي جوامع اسلامي، تعاليم قرآن را قوانيني كافي تشخيص داده است.

فارابي كه بر زبانهاي يوناني و عربي مسلط بود آثار فلاسفه يونان قديم را ترجمه كرده است. ازميان آثار فارابي 43 اثر زمينه فلسفه و منطق دارد، هفت اثر درباره اخلاق، هفت اثر درزمينه علوم سياسي، يك كتاب در باره موسيقي و مابقي در زمينه هاي مختلف از جمله رياضي و نجوم است.

 

تصويري از فارابي


1562م:25 نوامبر زاد روز درام نگار اسپانيايي " لوپ دو وگا Lope de Vega " است که در سال 1562 به دنيا آمد و 26 اوت 1635 درگذشت. اپتون سينکلر Upton Sinclair نويسنده و تلاشگر عدالت اجتماعي درچنين روزي (25 نوامبر) بسال 1968 در 90 سالگي فوت شد.

 

سينكلر -------------------- وگا

 

1690م:نخستين نشريه چاپي كه در آمريكاي شمالي انتشار يافت 25 نوامبر سال 1690 طبق دستور عمومي (بخشنامه) فرماندار انگليسي مهاجر نشين ماساچوست براي هميشه تعطيل شد. اين روزنامه به سردبيري «بنجامين هريس» تنها نسخه خود را 25 سپتامبر 1690(در اين سال و در روزي چون امروز) منتشر كرده بود و روز بعد به تصميم فرماندار اعزامي از لندن موقتا توقيف شده بود تا درباره سرنوشت آن از لندن استعلام شود كه تا رسيدن پاسخ دو ماه طول كشيد. چند تن از معاريف منطقه سرمايه گذاران اين روزنامه بودند و هدفشان اطلاع رساني و نيز انتشار نظرات خود درباره نارسايي ها و شكوه ها بود و قرار بود كه چند نسخه از آن هم با كشتي براي مقامات انگلستان از جمله پارلمان و نخست وزير به لندن ارسال شود.

اين روزنامه به نام «وقايع عمومي» كه در قطع 30 در 50 سانتيمتر در هشت صفحه انتشار يافته بود در صفحه اول خود با تيتر درشت به بوروكراسي (كاغذبازي) دفتر فرمانداري ماساچوست و رفتار بد كارمندان دفتر با ارباب رجوع و امروز و فردا كردنها و اتلاف وقت مردم تاخته بود و نوشته بود كه كارمندان دولت نوكران عامه هستند نه سرور آنان. همين مطلب سبب شد كه فرماندار موقتا آن را توقيف و نظر لندن را به ادامه انتشار آن استعلام كند كه جواب منفي دريافت كرده بود.

14 سال بعد در همان محل دومين روزنامه به نام «بوستون نيوز لتر» انتشار يافت كه به انتشار خود ادامه داد و تاسال 1820 شمار نشريات در سراسر ايالات متحده به 582 نشريه رسيد كه چندين برابر ساير كشورها بود. شمار نشريات منظم ايالات متحده در1997 زائد بر 25 هزار بود.

نخستين نشريات منظم به صورت كتابچه 24 صفحه اي (مجله) كار خود را از آلمان آغاز كرده بودند و نخستين نشريه از اين دست به نام «كتاب خبر» در 28 ژوئيه سال 1588 در شهر كلن انتشار يافته بود.


2348پیش از میلاد:به روايت روزنگار (تقويم تاريخ) اسقف جيمز آشرUssher ، توفان نوح ( The Great Deluge ) بيست و پنجم نوامبر سال 2348 پيش از ميلاد آغاز شد. طبق اين روزنگار، نوح كه از پيش وقوع اين توفان به وي الهام شده بود، يك كشتي ساخت و گروهي از مردم و موجودات ديگر را در آن قرار داد كه نجات يابند و نسلشان منقرض نشود.

بعضي را نظر بر اين است كه بقايايي كه در كوههاي آرارات كشف شده و هنوز باقي است متعلق به همان كشتي نوح است كه پس از رفع توفان در آنجا بر زمين نشسته است.

به نوشته اسقف آشر، از سه پسر نوح: «سام Shem ، حام و يافث (يافظ) Japheth» بعدا سه گروه جمعيت به وجود آمدند كه اعراب و يهوديان از نسل سام هستند.

ديگران كه در اين زمينه مطالعه كرده اند وقوع توفان نوح را در اواخر ماه نوامبر، ولي هزاران سال پيش از زماني كه اسقف آشر به دست داده رقم زده اند.

 

1703م:25 نوامبر در طول تاریخ به روز توفان و زلزله معروف است. برخی از رویدادهای طبیعی این روز در قرون جدید و معاصر عبارتند از: توفان بزرگ انگلستان در سال 1703 با وزش بادی به سرعت 120 کیلومتر در ساعت که 9 هزار تن را در جنوب این کشور کشت. زلزله شرق مدیترانه (لوانت) در سال 1751 که بیش از چهل هزار انسان را در سوریه و لبنان نابود کرد. سونامی (امواج ناشی از زلزله زیر دریایی) سال 1833 اقیانوس هند که باعث مرگ دهها هزارتن در سوماترا (اندونزی) شد. سایکلون (توفان دریایی) سال 1839 هند که چند شهر بندری را نابود کرد و دست کم 300 هزار تن کشته شدند. توفان برف سال 1950 شرق ایالات متحده آمریکا معروف به توفان قرن با وزش بادهایی به سرعت 160 کیلومتر در ساعت و برف به ارتفاع یک متر و نیم که 323 تن را تنها در ایالت «وست ویرجینیا» کشت. توفان، برف و یخ سال 1996 در فلوریدا و ایالات مرکزی آمریکا که باعث مرگ دهها تن شد.

 

1867م:آلفرد نوبل (مهندس سوئدي فارغ التحصيل روسيه) 25 نوامبر سال 1867 اعلام کرد که ماده منفجره ديناميت را اختراع و توليد کرده است و در همین روز این اختراع را به ثبت داد. وي بعدا از اينکه يک وسيله تخريب و کشتار ساخته بود پشيمان شده بود و برای جبران آن دارايي اش را وقف دادن جايزه سالانه به کساني کرد که در طول سال به بشريت خدمت بزرگ کرده باشند. دادن اين جوايز که در دهه های اخیر رنگ سیاسی به خود گرفته است هنوز ادامه دارد. تصمیم به دادن جایزه صلح نوبل سال 2009 به باراک اوباما (رئیس جمهور آمریکا) در نخستین سال زمامداری اش که در دو جنگ درگیر است و می خواهد با اعزام نیروی بیشتر، جنگ افغانستان را وسعت دهد نمونه بارز سیاسی شدن این جوایز است. یک کمیته نروژی برندگان جوایز صلح را تعیین می کند. نوبل صاحب چند کارخانه (عمدتا شيميايي) در کشورهاي اروپايي بوده است.

 

Alfred Nobel

 

1986م: 25نوامبر سال 1986 «ميس» دادستان وقت آمريكا در پي انتشار گزارشهايي داير بر ارسال اسلحه از آمريكا به ايران كه منع قانوني داشت اعتراف كرد كه دولت آمريكا مجبور شده بود به خاطر كمك مالي به مخالفان دولت ماركسيست نيكاراگوئه (دولت دانيل ارتگا)، كه اين مخالفان توسط «سيا» متشكل شده بودند، مستقيم و غير مستقيم، اسلحه به ايران بفروشد.

ميس گفت كه اگر پول حاصل (از فروش اين اسلحه) به مخالفان مسلح دولت نيكاراگوئه (كنترا ها) نمي رسيد، از هم پاشيده مي شدند. از آنجا كه كنگره آمريكا هر گونه كمك به كنتراها را ممنوع كرده بود راهي جز اين به نظر نمي رسيد.

متعاقب اين اعتراف، پرونده مربوط به دادگاه رفت، ولي چون قسمتي از اسناد مربوط توسط منشي سرهنگ اليور نورث، يكي از دست اندركاران اين ماجرا و متهمان تخريب و ازميان رفته بود، دادگاه نتوانست به همه حقيقت پي ببرد، ولي تني چند از آنان محاكمه و محكوم شدند.

دانيل ارتگا كه با تلاش همه جانبه آمريكا، در انتخابات سال 1990 شكست خورد و قدرت را از دست داد، پس از 16 سال، در انتخابات پنجم نوامبر 2006 بارديگر به رياست جمهوري نيكاراگوئه انتخاب شد. وي 11 نوامبر (شش روز پس از اين پيروز) 61 ساله شد و اعلام كرد كه مردم نيكاراگوئه هديه تولد خوبي به او داده اند. عكس، ارتگا (اورته گا) را در روز راي گيري در نوامبر 2006 نشان مي دهد كه اميد به پيروزي را علامت مي دهد.

 

Edwin Meese


2003م:به رغم همه تلاشها و کمکهاي اتحاديه اروپا و وعده هايي که به راي دهندگان کروات داده بودند، نتايج انتخابات پارلماني اين کشور که 23 نوامبر 2003 برگزار شد نشان داد که ناسيوناليست ها (حزب اتحاديه دمکراتيک) به رهبري " ايوو سانادرIvo Sanader " برنده شده است. اين حزب از زمان اعلام استقلال کامل کرواسي (جداشدن از کنفدراسيون يوگوسلاوي) تا سال 2000 زمام امور اين کشور را به داشت که بر اثر تبليغات و فشار اتحاديه اروپا و دادن وعده عضويت کرواسي در آن اتحاديه ، اکثريت خود در پارلمان را از دست داده بود. وضعيتي که پس از برچيده شدن بلوک شرق و شوروي برجهان مستولي شده است مايل به روي کار آمدن ناسيوناليست ها و يا چپ گرايان نيست که دسته اول از حاکميت و فرهنگ ملي دفاع مي کند و دسته دوم با کاپيتاليسم و استثمار سازگار نيست، ولي در انتخابات سال 2003 در گوشه و کنار جهان، عمدتا همين دو دسته برنده شده بودند.

 

سانادر


2003م:جلال طالباني رئيس دوره اي وقت شوراي موقت عراق 24 نوامبر 2003 اعلام کرد که اين شورا تصميم گرفته است که مانع ورود امواج تلويزيون ماهواره اي "العربيه" به عراق شود که در دوبي فعاليت دارد و نيز به هرگونه فعاليت اين شبکه در عراق پايان دهد!. وي گفت اين تصميم به اين سبب گرفته شده که "العربيه" خشونت را ترويج مي کند. اشاره وي به پخش اظهارات صدام حسين از اين شبکه در 16 نوامبر آن سال بود. صدام در نوار خود از اعضاي شوراي موقت به عنوان " آنان که از سوي ارتش اشغالگر منصوب شده اند" نام برده بود.

طالباني (متولد سال 1933) موسس اتحاديه ميهني کردستان عراق و رئيس جمهو فعلي در افواه، به هوادار قديمي آمريکا معروف است. وي از نوجواني و دوران دبيرستان کار مبارزه را آغاز کرد، مدتي با حزب دمکرات (بارزاني) همکاري داشت و سپس به تاسيس اتحاديه ميهني دست زد.

 

جلال طالباني

 

2006م:دولت لهستان كه در اتحاديه اروپا حق وتو دارد، مانع شده بود كه روسيه شريك استراتژيك اين اتحاديه كشوري شود. پوتين 24 نوامبر 2006 در فنلاند بود، ولي بانو «تاريا هالونن Trja Halonen» رئيس جمهور فنلاند كه رئيس دوره اي اتحاديه اروپاست موفق نشد كه لهستان را از ادامه لجبازي منصرف سازد. روس ها و لهستاني ها هر دو اسلاو و از يك نژاد هستند. لهستان در قرون جديد و معاصر، دهها سال در دست روسيه بود و تا انحلال پيمان ورشو در اواخر دهه 1980 به دست گورباچف، متحد و دوست روسيه بود كه اينك در برابر آن ايستاده است. همين اشتباهات است كه مسير تاريخ را تغيير مي دهد. اگر زماني وضعيت اقتضا کند روسيه مي تواند دعاوي متعدد نسبت به كشورهاي اروپاي شرقي و ازجمله لهستان و جمهوري چک مطرح سازد و .... در قرون معاصر، لهستان پنج بار ميان قدرت هاي اروپا قسمت شده بود که در سال 1772، در 25 نوامبر سال 1795 ميان اتريش، آلمان و روسيه و در سال 1939 ميان آلمان و شوروي. وضعيت روز هيچگاه پايان «تاريخ» نيست و ....

 

پوتين شگفت زده در كنار تاريا در فنلاند (24 نوامبر 2006)

 

2008م:24 نوامبر 2008 سه انفجار در بغداد از جمله انفجار انتحاري يك زن كه جمعا منجر به مرگ 20 تن و جرح شماري ديگر شدند (از هر ناحيتی و با هرانگيزه ای که بودند) پيش اخطاري بود به اعضاي پارلمان عراق که هنگام دادن راي به معاهده عراق و آمريكا قضاوت «تاريخ» در نظر داشته باشند. قرار بود دو روز بعد (26 نوامبر 2008) معاهده عراق و آمريكا در پارلمان آن كشور به راي گذارده شود که مسير آينده به آن بستگي داشته است.

در چند روز منتهی به 25 نوامبر 2008 و پس از برخوردهاي لفظي مخالف و موافق در پارلمان 275 عضوي عراق كه از لحاظ شمار تقريبا برابرند، برخي از مقامات عراقي به دفاع از پيشنويس معاهده برخاسته بودند. براي مثال: وزير دفاع عراق گفته بود كه واحدهاي عراقي هنوز آمادگي كامل براي رو به رو شدن با هر اتفاقي را ندارند و لازم است كه تا مدتي ديگر نيروهاي آمريكا باقي بمانند به علاوه خطر گسترش باجگيري دريايي از شاخ آفريقا به خليج فارس وجود دارد و نياز به حضور نيروي دريايي آمريكاست.

برخی از اصحاب نظر اين استدلال را نپذيرفته و با اشاره به آخرين مقاله فيدل كاسترو (مندرج در وبسايت او) که رويدادهاي نهم سپتامبر 2001 و پيدايش القاعده و ... و بهره برداری از آنها را (از ديدگاه خود) برنگاشته، گفته بودند که بعضي قدرتها خودشان نمي خواهند كه باجگيران دريايي شاخ آفريقا سركوب شوند و افزوده بودند کاری که يک «فري گيت» هندي کرد و با يك شليک كشتي اصلي باجگیران را به آتش کشيد از دست همه کشتی های مسلح برمی آيد. اين نظردهندگان استدلال ديگر وزير دفاع عراق را به اين صورت رد کرده بودند که مقاومت در عراق عمدتا به خاطر ماندن نيروي خارجي است. اگر چنين نيرويي نباشد مقاومت به اين صورت نيست و اگر باشد برضد فساد مالی و سوء جريان احتمالي در معاملات نفت، خريدهای دولتی و ... خواهد بود.

 

نتيجه يکي از انفجارهاي 24 نوامبر 2008 در بغداد

 

2009م:از چهاردهم نوامبر 2009 که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به خاور دور و ازجمله ژاپن و چین در کاخ سلطنتی توکیو به آکی هیتو امپراتور ژاپن تعظیم کرد و غرور آمریکائیان جریحه دار شد، عمل او سوژه مقالات و کاریکاتورهای متعدد قرار گرفته است. ژاپن از لحاظ مبلغ؛ دومین وام دهنده به آمریکاست.

آمریکا در نیمه نوامبر 2009 به چین هشتصد میلیار دلار مقروض بود که بهره سالانه این پول 40 میلیارد دلار است. کاریکاتوریست آمریکایی اوباما را هنگام ورود به چین در حال تعظیم به رهبر و نخست وزیر این کشور نشان می دهد و ایندو با مشاهده تعظیم اوباما به یکدیگر می گویند که تعظیم لازم نیست، او در طول سفر باید همه جا تعظیم کند (به علت بدهکاری آمریکا به کشورهای دیگر):

 

1835: اندرو کارنگي Andrew Carnegie اسکاتلندي که به آمريکا مهاجرت و صنايع فولاد اين کشور را گسترش داد و کتابخانه تاسيس کرد به دنيا آمد. وي در اوت 1919 درگذشت .

1864: نقشه هواداران کنفدراسيون آمريکا ( اختيارات کامل در دست ايالات ) براي آتش زدن شهر نيويورک خنثي شد.

1895: آناستاس ميکويان ، مرد زرنگي که تا بالاترين مقام شوروي بالا رفت به دنيا آمد. در باره زرنگي وي که از ارمنستان بود گفته اند که ميکويان چنان مهارت داشت که مي توانست به اسکيموها بستي بفروشد!.

1897: دولت اسپانيا به مهاجر نشين قديمي خود پوتوريکو که بعدا به تصرف آمريکا درآمد خودمختاري داد.

1948: ارتش ونزوئلا كودتا كرد، رئيس جمهوري بركنار شد و ژنرالها زمام امور را به دست گرفتند.

1973: دولت هوادار غرب جورج پاپادوپولوس در يونان در يک کودتاي بدون خونريزي که توسط چند سرهنگ "هوادار غرب" انجام شد برکنار گرديد!. بعضي منابع، پاپادوپولس را حقوق بگير "سيا" قلمداد کرده اند.

1977: دكتر منوچهر اقبال پزشك بيماري هاي عفوني چهارم آذر ماه 1356 درگذشت. وي از دهه 1320 همواره وزير (وزارتحانه هاي ناهمگون)، نخست وزير، موسس حزب، و مدير صنعت نفت ايران بود و راز انتصاب او به اين سمت ها هنوز به درستي روشن و اعلام نشده است. پژوهش، تنها در همين يك مورد، بسياري از ضعف ها و نارسايي ها در ايران را در قرن بيستم نشان خواهد داد و اين، وظيفه «گروههاي تاريخ» دانشگاههاست كه تحقيق در اين زمينه را به صورت تكليف به دانشجويان خود بدهند. مورد دكتر اقبال، در تاريخ دو قرن اخير ايران نظاير فراوان داشته است.

1978: يک جت مسافربر امريکن ارلاينز از نوع " دي سي 10 " هنگام بلند شدن از فرودگاه شيکاگو سرنگون شد و 275 تن کشته شدند.

1992: پارلمان چك اسلواكي پذيرفت كه اين كشور تجزيه و دو جمهوري مستقل اسلواكي و چك تاسيس شوند. جمهوري چك اسلواكي پس از پايان جنگ جهاني اول و انهدام امپراتوري اتريش به وجود آمده بود.

2003: شوراي موقت عراق بانو « رند رحيم فرانكه » را كه در عراق متولد شده و تابعيت دولت آمريكا را دارد و در سي سال گذشته عمدتا در آمريكا زندگي كرده به سمت نخستين سفير عراق در آمريكا در 13 سال اخير منصوب كرد . بانو فرانكه در واشنگتن يك بنياد عراقي ضد صدام حسين تشكيل داده بود و از اين طريق با او مبارزه مي كرد.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی