تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 23 مرداد1694م:سيصد و 12 سال از زماني مي گذرد كه وزير اعظم ايران با تحريف مطلب (جعل آن) به وصيت شاه متوفي اعتنا نكرد، مصالح وطن و هموطنان را قرباني خود خواهي هايش ساخت، و سلطان حسين را كه نه مدير بود و نه مدبر به شاهي برگزيد. صدر اعظم با اين خيانت به امانت ( تحريف و جعل توصيه متوفي) باعث جنگ داخلي ايرانيان و انحطاط ايران شد. اين تجربه تلخ بايد درسي براي نسلهاي ايراني باشد.

شاه سليمان صفوي كه داراي هفت پسر بود پس از 28 سال سلطنت درگذشته بود و پيش از آن، وصيت كرده بود: با اين كه سلطان حسين فرزند ارشد اوست، به دليل حجب و كمرويي وعلاقه مندي اش به عزلت و تن آسايي، و عدم شايستگي براي اداره امور كشور و نداشتن تجربه در سياست و تنظيم امورات ارتش، به مصلحت مملكت و ملت است كه سلطان مرتضي پسر كوچكتر را شاه كنند ....، ولي وزير اعظم و بيشتر درباريان كه مادرانشان گرجستاني بودند!! به منظور رسيدن به مقاصد مادي خود و از دست ندادن قدرت، وصيت شاه متوفي را تحريف كردند و 14 اوت سال 1694 اعلام داشتند كه شاه سليمان وصيت كرده كه بزرگان كشور از ميان سلطان حسين صلحجو و آرام و سلطان مرتضي سختگير و رزمي يكي از انتخاب كنند و از آنجا كه سلطان حسين بزرگتر و مردي حليم است وي را انتخاب كرده ايم!.... «تاريخ» نشان مي دهد كه اين انتخاب مغرضانه، كشور را در آستانه نابودي قرار داده بود كه نادر آن را نجات داد.

ضعف شاه سلطان حسين و انتصابات نادرست او از جمله سپردن فرمانداري قندهار به يك گرجستاني كه آشنا به آداب و رسوم و خلق و خوي ساكنان محل نبود باعث وقوع جنگ داخلي خونيني شد كه به زوال صفويه انجاميد. انتصاب گرگين خان گرجي به فرمانداري قندهار (به توصيه مقامات گرجستاني دربار) تنها به خاطر به اسلام گرويدن او و نوعي پاداش بود.

مير محمود قندهاري (غليجاني يا غليزايي) كه با مختصر نيرويي در اكتبر سال 1713 ميلادي اصفهان را تصرف كرد، قبلا دو بار كرمان را متصرف شده بود، يك بار در سال 1709 و بار ديگر در سال 1711 (دو سال بعد از آن) كه بار اول، شهر كرمان به دست قندهاريهاي مير محمود غارت شده بود.


1811م:14 اوت 1811 ترجمه يادداشت هاي سليمان سيرافي كه در قرن نهم ميلادي از چين ديدار كرده بود در پاريس انتشار يافت (سيراف يك بندر باستاني ايران در ساحل شمالي خليج فارس است). اين يادداشت ها در نيمه اول سده سوم هجري خورشيدي به زبان فارسي تنظيم شده بود. مترجم اروپايي اين يادداشتها، به كتاب عنوان تاريخ داده بود حال آن كه عنوان اصلي آن « يادداشت هاي سفر به چين براي ماندن در تاريخ» بود. رفتن و برگشتن سيرافي (به استثناي زماني را كه در چين گذرانيده بود) پنج ماه طول كشيده بود. طبق ترجمه يادداشتها، وي نوشته است كه در زمان اشكانيان و ساسانيان، دولت ايران هميشه يكي از برجسته ترين و آگاه ترين مقامات خود را به عنوان سفير به چين مي فرستاد و اين مقام بايد در عين حال آداب دان و كارشناس مسائل بازرگاني بين المللي بود، حال آن كه سفير اعزامي ايران به رم، از ميان نظاميان و يا مقاماتي كه عياري (جاسوسي) مي دانستند و بر زبان رومي (لاتين) تسلط داشتند و هوشمند بودند انتخاب مي شد. مترجم يادداشتها از سليمان به عنوان يك تاجر و بازار ياب نام برده حال آن كه طبق روايات ايراني، او يك جهانگرد عارف و فردي بدون توجه به ماديات (نعمات دنيوي) بود.


19‎53م:شاه (سابق) سيزدهم اوت 1953 (22 مرداد 1332) نامه بركناري دكتر مصدق را از نخست وزيري ايران امضاء كرد و با زنش ثريا به رامسر و از آنجا به كلاردشت رفت تا اگر در بركناري مصدق شكست بخورد بتواند از آنجا به خارج از كشور بگريزد. نامه بركناري دكتر مصدق و نامه انتصاب سرلشكر بازنشسته زاهدي به نخست وزيري كه هر دو مغاير قانون اساسي بود، به اصرار خارجي و به صورت محرمانه امضاء شده بود و مردم از آن آگاه نبودند. قانون اساسي آن زمان، بركناري نخست وزير را در دست مجلس شوراي ملي و پس از راي عدم اعتماد مجلس به او قرارداده بود و انتصاب نخست وزير تازه نيز بايد پس از ابراز تمايل مجلس به فرد مشخص صورت مي گرفت. نظام حكومتي ايران بر پايه قانون اساسي سابق، نظامي «پارلماني» بود. بنابراين بركناري دكتر مصدق مخصوصا پس از كناره گيري بسياري از نمايندگان مجلس و تاييد انحلال آن دوره مجلس (دوره هفدهم) در رفراندوم، عملي مغاير قانون اساسي بود و شاه با امضاي بركناري نخست وزير قانوني مرتكب نقض قانون اساسي و كودتا (براندازي دولت منتخب مردم) شده بود و قاعدتا خودش بايد بركنار و مجازات مي شد.

در همان شب، دو تن از همكاران دكتر مصدق (زيرك زاده و حق شناس) توسط افراد گارد شاه دستگير شدند و سرتيپ مدبر رئيس شهرباني كل تحت فشار قرار گرفته بود كه براي تضعيف دولت دكتر مصدق از كار خود كناره گيري كند و .... همزمان تني چند از افسران از جمله پاره اي كه توسط دكتر مصدق بازنشسته شده بودند و عده اي از سياسيون وقت از جمله عبدالرحمن فرامرزي (سرمقاله نويس) در گوشه اي محرمانه (طبق گزارش ها، باغ مصطفي مقدم) چگونگي كودتا بر ضد حكومت مصدق را بررسي كردند.

 

شاه و ثريا

 

1971م:چهاردهم اوت 1971 انگليسي ها به بحرين 660 كيلومتري مركب از 33 جزيره كوچك و بزرگ كه امروزه حدود 700 هزار تن جمعيت دارد استقلال دادند. انگليسي ها در طول سلطه بر بحرين تلاش بسيار كردند تا ماهيت ايراني آن را تضعيف كنند. در طول سلطه انگليسي ها، همواره بر سر بحرين ميان دولت ايران و دولت لندن مشاجره بود و اين مشاجرات در زمان حكومت دكتر مصدق به اوج رسيده بود. پارلمان ايران با تصويب يك قانون، بحرين را استان 14 ايران قرار داده بود.

بحرين از آغاز تاسيس ايران واحد در زمان كوروش بزرگ، بخشي از وطن بود و «ميش ماهيگ (گوشفند ماهي - ماهي گوسفند شكل)» خوانده مي شد. در زمان ساسانيان، اعراب كوشيدند كه به آنجا مهاجرت كنند كه شاپور اول و شاپور دوم (ذوالاکتاف) آنان را اخراج كردند. شاپور دوم اعراب مهاجم را از شانه هايشان به طناب كشيد تا بارديگر وارد بحرين نشوند.

 

شاپور دوم (ذوالاکتاف)

 

1357م:در نيمه دوم مرداد 1357 كه اعتصابات، تظاهرات و راهپيمايي برضد سلطنت رو شدت گذارده بود، شاه و اطرافيانش مشاوره با آگاهان از جمله روزنامه نگاران و تحصيلكردگان طرف اعتماد را آغاز كرده بودند كه براي آرام كردن مردم راه حل نشان دهند. برخي از اين روزنامه نگاران همكارانشان را از مفاد اين مذاكرات آگاه مي ساختند تا در جريان قضايا باشند. در آخرين جلسه مرداد ماه آن سال که از اين دست بود و كه در كاخ نياوران برگزار شده بود، به شاه پيشنهاد شده بود كه براي آرام ساختن مردم يك برنامه تلويزيوني راه اندازي كند و هر روز 30 دقيقه تا يك ساعت، شخصا و بدون واسطه، ملت را از جزئيات امور، آگاه سازد و به پرسشهاي تلفني و يا حضوري آنان پاسخ دهد و ....

شاه پس از شنيدن اين پيشنهاد ابرو درهم كشيده و گفته بود كه گوينده تلويزيون شدن، دون شئون يك شاه است و كوچك كردن خود نشانه ضعيف تلقي خواهد شد و مخالفان و ناراضيان را تشويق به گسترش تظاهرات خواهد كرد كه گفته اند «اشك كباب باعث طغيان آتش است!».

مي دانيم كه علاقه مندي ونزوئلايي ها به هوگو چاوز از زماني چند برابر شد كه وي برنامه راديو تلويزيوني براي خود ايجاد كرد و مستقما مردم را از مسائل آگاه ساخت و به همين صورت سياستمداران و دولتمتردان ديگر از جمله ال گور و .... در سالهاي اخير بسياري از سران دولت ها براي خود وب سايت (وبلاگ) شخصي ساخته اند كه در آن حرفهايشان را مي زنند و خبرها را مي دهند و بدون واسطه پيامهاي مردم را دريافت مي دارند، و از اين راه در جريان اوضاع قرار مي گيرند، و به موقع اقدام مي كنند و پاسخ لازم را مي دهند. همين وب سايت هاي كم هزينه ( كه متفاوت از روزنامه نگاري سايبر = آنلاين، ديجيتالي و مولتي ميديايي هستند) منبع دست اول اخبار براي رسانه هاي عمومي قرار مي گيرند. طبق گزارش مورخ 14 اوت 2006 خبرگزاري ها، محمود احمدي نژاد آخرين رئيس دولتي است كه چنين وب سايت شخصي داير كرده است.

 

شاه سابق


1900م:14 اوت 1900 نيروهاي اعزامي قدرت هاي وقت- آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه، روسيه و آمريكا، وارد شهر پكن پايتخت بي دفاع چين شدند تا به قيام ميهندوستان چيني پايان دهند كه براي قطع نفوذ اين خارجيان از وطن خود كه بمانند گوشت قرباني، آن را در ميان خود قسمت كرده بودند بپاخاسته بودند. اين قيام در تاريخ به نام «مشت زنان» معروف شده است. همان دولتها اينک مدعي هستند که چرا دولت چين عوامل و "تحريک شدگان" آنها را دستگير و مجازات مي کند. غرب که در طول قرون، لذت قدرت را برده و از منافع آن برخوردار شده است نمي خواهد که اين قدرت به شرق منتقل شود.


1945م:14 اوت 1945 مصادف است با پايان جنگ جهاني دوم در همه جبهه ها. در اين روز ( ظهر 15 اوت به وقت توکيو) هيروهيتو امپراتور وقت ژاپن اعلاميه تسليم بدون قيد و شرط اين کشور را امضاء کرد و جنگ در خاوردور نيز پايان يافت. شرايط تسليم ژاپن در كنفرانس پوتسدام به تصويب سه بزرگ وقت (سران شوروي، آمريكا و انگلستان) رسيده بود. قرارداد نهايي تسليم، دوم سپتامبر 1945 در عرشه ناو ميسوري امضاء شد. ژاپن در پي دو بمباران اتمي، با اين نيروهايش مناطق خارجي متعدد در اختيار داشتند از ترس بمباران سوم، تسليم شد. آلمان قبلا شكست خورده و از پاي درآمده بود.

 

روزنامه ها به مناسبت پايان جنگ فوق العاده منتشر کرده بودند - فوق العاده ايونينگ گازت


1945م:مارشال «هانري پتن» قهرمان ملي فرانسه و فاتح جنگ «وردن» روز 14 اوت سال 1945 به جرم خيانت به وطن به اعدام محكوم شد. وي 89 ساله بود. پتن در 22 ژوئن سال 1940 كه ارتش فرانسه از آلمان شكست خورده بود به درخواست مردم نخست وزير فرانسه شد و راه حل و جلوگيري از تلفات و زيانهاي بيشتر را در امضاي قرارداد ترك مخاصمه با هيتلر تشخيص داده بود و جرم او همين بود كه پس از جنگ متهم به حمايت از هيتلر و خيانت به وطن شده بود.


1893م:14 اوت 1893 نخستين گواهينامه رانندگي جهان در فرانسه كه از همان روز در آن كشور شماره گذاري اتومبيل و آزمايش رانندگي جهت صدور گواهينامه اجباري شده بود صادر شد. پس از فرانسه، اين كار در ساير كشورها اجباري شده است.

 

410: آلاريک ها شهر رم را غارت کردند اين شهر شش دهه بر جهان غرب سلطه داشت.

1385: پرتغالي ها حکومت کاستيل اسپانيا را در جنگ شکست دادند و استقلال خود را حفظ کردند.

1457: نخستين کتاب که داراي تاريخ انتشار است و اين تاريخ در صفحه سوم آن درج شده است به چاپ رسيد.

1842: سرخپوستان سمينول از نظاميان دولت واشنگتن شکست خوردند و در پي آن،دولت واشنگتن بوميان(سرخپوستان) مناطق شمالي فلوريدا را هم به نقطه دور دست آن زمان " اکلاهما " تبعيد کرد و از مناطق شرقي اين کشور که هزاران سال در آنجا زندگي کرده بودند دور ساخت.

1935: لايحه رفاه اجتماعي در آمريکا ( سوشيل سکيوريتي ) به صورت قانون درآمد که به موجب آن، افراد پس از رسيدن به سن معين بازنشسته و از مزاياي آنبرخوردار مي شوند؛ به اين شرط که در طول عمر خود دست کم شانزده فصل ( جمعا چهار سال ) کار کرده و درصد مقرر از درآمد ناشي از کارکردن خود را به اين صندوق پرداخت کرده باشند. ميزان دريافتي باز نشستگي متناسب با دريافتي ايام کار کردن و ميزان درصدي است که به صندوق رفاه اجتماعي داده شده است.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------