تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 6 تیر967م:ايالت كرمان 27 ژوئن سال 967 میلادي (ششم تيرماه) به متصرفات فناخسرو ديلمي پيوست. در آن زمان كرمان كه جنوب آن را خليج فارس و درياي عمان تشكيل مي داد به مراتب وسيعتر از امروز بود. با پيوستن كرمان به قلمرو عضدالدوله، سراسر ايران داراي حكومت هاي ايراني شد كه سامانيان و آل بويه سهم بيشتري داشتند. قلمرو عضدالدوله پس از پيوستن كرمان، شامل سراسر جنوب و مركز ايران بود.


751م:پس از سقوط ساسانيان و فروپاشي امپراتوري ايران، منطقه فرارود (خراسان بزرگتر) بيش از مناطق ديگر ايرانزمين دچار خلاء قدرت شد. «فرارود» آخرين منطقه اي بود که يزدگرد سوم (آخرين شاه ساساني) جهت ايستادگي در برابر عرب به آنجا رفته بود. پس از ترور او در مرو، پادگانهاي ايرانی در مرزهاي شمال شرقي ميهن هم (که در منطقه فرارود به «مرزبان» موسوم بودند و بزرگترين آنها در «خجند» استقرارداشت) منحل شدند. از آنجا که شمار نيروهای وارده عرب به «فرارود» در پی شکست يزدگرد سوم چندان زياد نبود عناصر چينی ساکن در اطراف رود تاريم و آن سوی «سيردريا» از اين رود گذشته و وارد منطقه شده و ازجمله بر بخارا، سمرقند و تاشكند نيز مستولي شده بودند.

اين چينيان در ژوئن سال 751 ميلادي و يك سال پس از روي كار آمدن عباسيان در كنار رود تالاس Talas از پارسيان فرارود که بطور خودجوش دسته هاي مسلح تشکيل داده و براي دفاع از سرزمين نياکان يکپارچه شده بودند شكست خوردند و از منطقه (منطقه ای که اعراب «ماوراء النهر» می خوانند) عقب نشيني كردند. اقوام تورکيک (غزها و ...) که به صورت مسالمت آميز (به نام چرانيدن گوسفندانشان) مهاجرت کرده بودند باقی مانند که غزنويان و سلجوقيان از آن جمله اند. پارسيان (تاجيکان) در ايستادگي ژوئن 751 در برابر عناصر چيني از کمک نيروهای نظامی عباسيان برخوردار بودند. عباسيان با کمک ايرانيان به قدرت رسيده و برجای امويان نشسته بودند.


1943م:دكتر ميلسپو مستشار آمريكايي ماليه ايران 27 ژوئن 1943 (شصت و شش سال پیش در ششم تیرماه) در مصاحبه اي گفته بود که نمي داند چرا ايرانيان ثروتمند از دادن ماليات كه حق جامعه از درآمد آنان است تا اين حد گريزان هستند و نمي خواهند امور مالياتي وطنشان كه به سود همه و عامل تقويت بنيه و پيشرفت كشور، ضامن تداوم درآمد و تامین امنیت آنان است تنظيم و رو به راه شود . همين بي نظمي مالياتي عامل ایجاد مسائل متعدد، بي پولي دولت و روشن نبودن وضع اقتصاد ایران بوده است و مطبوعات که به طبقه مورد اعتماد دولت و سیاسیون تعلق دارند نمی کوشند که به حل مسائل وطنشان کمک و از ایجاد مسائل تازه پیشگیری شود و تا اعمال نفوذ و مسئله مالیات برطرف و مطبوعات اصلاح نشوند نجات ایران و افتادن در راه پیشرفت امکانپذیر نخواهد بود.

 

1942م:به خواست متفقين كه ايران را اشغال نظامي كرده بودند و نمي خواستند كه وطن ما بعدا هم يك نيرويي دفاعي چشمگير داشته باشد 27 ژوئن 1942 (ششم تير ماه 1321) دستور داده شد كه دبيرستانهاي نظام كه براي دانشكده افسري ارتش ايران دانشجو آماده مي ساختند منحل شوند. دانش آموزان اين دبيرستانها از آغاز سال تحصيلي بعد به دبيرستان هاي معمولي انتقال يافتند. از طريق دبيرستانهاي نظام جوانان مستعد حرفه هاي سپاهيگري جذب ارتش مي شدند. به علاوه، از طريق اين دبيرستانها يک فرد از سالهاي نوجواني با رفتار و زندگي نظامي آشنا مي شد و به آن خوي مي گرفت.


1329م:در اين روز در سال 1329 (ژوئن 1950) هنگامي كه سپهبد رزم آرا گام به تالار مجلس در بهارستان گذاشت تا وزيرانش را معرفي كند دكتر مصدق نماينده تهران فرياد برآورد كه اين آدم چرا به مجلس آمده، ما كه در حالت جنگ با كسي نيستيم كه نخست وزير نظامي داشته باشيم، ديكتاتوري بس است، شرم كنيد، ما او را نمي خواهيم و ... و در اين حال از فرط ناراحتي غش كرد و بر زمين افتاد. اکثريت مجلس با وجود اعتراض دکتر مصدق به نخست وزير شدن رزم آرا راي موافق داد و نخست وزير شدن او تصويب شد.


1360ش:ششم تير ماه سال 1360 هجري خورشيدي (سال 1981 ميلادي و در اين سال مصادف با 27 ژوئن) آيت الله سيدعلي حسيني خامنه اي (در آن زمان 42 ساله، حجت الاسلام، امام جمعه تهران و نماينده ولي فقيه در شوراي عالي دفاع) در مسجد ابوذر، نه چندان دور از ميدان راه آهن تهران بر اثر انفجار بمبي كه در يك دستگاه ضبط صوت قرار داده شده بود مجروح شد و به بيمارستان انتقال يافت. آسيب ديدگي دست او از همان انفجار است. وي پس از ختم نماز مشغول دادن پاسخ به پرسشها بود كه ضبط صوت منفجر شد. رسم بود كه علاقه مندان ضبط صوت بگذارند و اظهارات خطباء را براي تكثير ضبط كنند و بازرسي قبلي انجام نمي گرفت.

 

آيت الله خامنه اي دربيمارستان


2004م:آزاد شدن و خروج دو عضو نيروي دريايي و شش تفنگدار انگليسي از ايران در تاريخ 24 ژوئن 2004 تعجب برانگيز بود. گمان نمي رفت اين نظاميان که چهار روز پيش از آن به اتهام تجاوز به آبهاي ايران در اروند رود دستگير شده و به تهران منتقل گرديده بودند به اين آساني و سرعت آزاد شوند زيرا كه جهانيان عكسهاي آنان را با چشم بسته و در حال اعتراف در تلويزيون تهران ديده بودند و خبر آزاد شدنشان با اين سرعت ،باعث تعجب شده بود. اين انگليسي ها که بخشي از نيروهاي اشغالگر انگليسي جنوب عراق بودند با سه قايق گشتي به آبهاي ايران تجاوز کرده بودند و سلاحهاي متعدد از آنان به دست آمده بود. حرکت دادن اين عده پس از دستگيري باچشم بسته، ماجراي گروگانهاي آمريکايي در سال 1979 را در اذهان تداعي مي کرد و گمان نمي رفت در مدتي کوتاه آزاد شوند. معمولا متجاوزان به قلمرو يک کشور را مدتي در بازداشت نگهميدارند تا سرمشقي براي ديگران شود که مسئله را تکرار نکنند و وارد قلمرو يک کشور مستقل نشوند.

 

نظاميان انگليسي پس از دستگير شدن به اين صورت حرکت داده مي شدند


1383ش:انتشار گزارش حادثه مرگبار پنجم تيرماه 1383 برخورد تانكر در راه زاهدان با چند اتوبوس در يكي از روزنامه هاي پايتخت، بارديگر ضعف خبر گيري و خبرنويسي ما را آشگار ساخت.

اين روزنامه در«ليد» خبر ( پاراگراف اول ) ننوشته بود كه حادثه در كجا اتفاق افتاده كه هر خواننده مايل به ديدن فوري آن عبارت است، و سپس شرح ماجرا را از قول يك مقام انتظامي زاهدان نوشته بود كه استنباط شد حادثه در آنجا اتفاق افتاده بود. شروع گزارش رويدادي كه مشهود است و محرمانه نيست از زبان يك مقام، کاري است که در «خبرنويسي حرفه اي» تاييد نمي شود. چنين اظهاراتي بايد پس از شرح عناصر اصلي خبر آورده شود.


1383ش:روزنامه همشهري، چاپ تهران در تيرماه 1383 از قول وزير دادگستري نوشته شده بود كه چون ما داراي «شوراي نگهبان» هستيم، ديگر نيازي به ايجاد دادگاه قانون اساسي احساس نمي شود.

بايد گفت كه اصول 91 ، 93 ، 94 ، 96 ، 98 و 99 قانون اساسي وظايف شوراي نگهبان را كه عمدتا يك بال قوه مقننه است روشن ساخته است. پاسداري از قانون اساسي كه بر عهده رئيس جمهور هم گذارده شده به مفهوم مرجع رسيدگي به تظلمات مربوط و ناشي از نقض قانون اساسي نيست. اصل 159، مرجع رسمي تظلمات و شكايات را دادگستري معين كرده كه مي تواند حكم لازم الاجرا صادر كند. اگر شوراي نگهبان بخواهد به اين شكايات رسيدگي و حكم بدهد تشكيلاتي دهها برابر سازمان امروز، و آيين دادرسي لازم دارد.


1693م:27 ژوئن سالروز انتشار نخستين مجله بانوان جهان در سال 1693در لندن است. مدير آن مردي به نام «جان دانتون» بود. اين مجله بعدا يك صفحه هم تحت عنوان «صفحه مسائل» داير کرد كه در آن به پرسش هاي عمومي مربوط به مسائل خانوادگي و زناشويي خوانندگان پاسخ داده مي شد.

 

1937م:«كليتون كرك پاتريك» سردبير سابق شيكاگو تريبيون و از روزنامه نگاران بنام قرن بيستم آمريکا در ژوئن 2004 در 89 سالگي فوت شد. وي که از سال 1937 وارد حرفه روزنامه نگاري شده بود در سال 1969 به سردبيري شيكاگو تريبيون ارتقاء يافته بود.

کرک پاتريک بلافاصله پس از به دست گرفتن سردبيري شيکاگو تريبيون روش اين روزنامه را كه دهها سال راستگرا بود تغيير داد و بي طرف كرد؛ زيرا كه طبق اصول روزنامه نگاري حرفه اي، تنها روزنامه هاي حزبي حق دارند «جهتگيري سياسي» داشته باشند، نه روزنامه هاي عمومي (حرفه اي) كه با پول آحاد مردم (تكفروشي و اعلان) به حياتشان ادامه مي دهند. برپايه اصول ژورناليسم حرفه اي كه كرك پاتريك آن را دقيقا در شيكاگوتريبيون به اجرا درآورد، دفاع از وطن و منافع هموطنان از وظايف و تكاليف يک روزنامه عمومي و حرفه اي است، ولي اگر چنين روزنامه اي «جهت سياسي خاصي» را درپيش گيرد و آن را در انتخاب مطالب و در لابلاي گزارش هاي معمولي خود (كه ذاتا بايد مطلق باشند) بكار برد، از كسوت يك رسانه عمومي (قاعدتا بي طرف) خارج مي شود. به نظر كرك پاتريك، يك روزنامه حزبي مي تواند مطلب غیر سیاسی بنویسد ولي روزنامه حرفه اي حق ندارد به تلقين سياستها و نظرات يك جناح دست بزند. با اين روش بود، كه تيراژ تريبيون در اندك مدتي سه برابر شد.

 

کرکپاتريک

 

1917م:بيست و هفتم ژوئن 1917(ششم تیرماه 1296) و در جریان جنگ جهاني اول (معروف به جنگ اروپائيان) نخستين واحد نظامي آمريكا اعزامي به اروپا براي شركت در این جنگ و نبرد بر ضد آلمان،

وارد فرانسه شد. نخستين گلوله اين جنگ در تابستان 1914 شليك شده بود. با ورود اين يگان نظامي به فرانسه، انزواي طولاني آمريكا (ايالات متحده) نيز پايان يافت و طولي نکشيد که وارد ميدان بازي جهان شد كه پس از ورود به جنگ جهاني دوم، از ميان ويرانه هاي اين جنگ به صورت ابر قدرت سربرآورد و از 1991 پس از خروج داوطلبانه رقيب (اتحاد شوروي) از صحنه، ميداندار بازي قدرت شده است. ورود ايالات متحده در هر دو جنگ بزرگ جهاني قرن بيستم، با محاسبه دقيق و از اواسط هر دو جنگ آغاز شده بود. مورخان، «جنگ» را عامل پيدايش قدرت آمريكا نوشته اند.

 

ورود آمريکا به جنگ جهاني اول و خروج از انزوا


1945م:27 ژوئن سال 1945، منشور ملل متحد در نشست سانفرانسيسكو به امضاي نمايندگان 50 كشور از جمله ايران رسيد، ولي به سبب وجود نقص هايي در اين منشور از جمله ندادن اختيارات به "مجمع عمومي" و قرار دادن اختيارات اجرايي در دست "شوراي امنيت" 15 نفره و به ويژه دولتهاي پنجگانه فاتح جنگ جهاني دوم که حق رد (وتو) قطعنامه هاي پيشنهادي را دارند؛ اين سازمان همانند «جامعه ملل پيش از آن» در پيشگيري از جنگ و خونريزي، حفظ صلح جهاني و حراست از حاكميت و تماميت اعضاي خود و رعايت حقوق بشر در کشورهاي عضو موثر واقع نشده و با اين منشور و اين اركان نخواهد شد. نبايد فراموش کرد که فکر ايجاد اين سازمان از فاتحان اصلي آلمان نازي (آلمان ناسیونال سوسیالیست) است. اين فاتحان با هدف حفظ برتري خود بر جهانيان، انديشه تاسيس سازمان ملل را به ميان آوردند و چون کشورهاي موسس آن متحد يکديگر در جنگ با آلمان و متحدانش ازجمله ژاپن بودند نامش را "سازمان ملل متحد" گذاردند.


1953م:27 ژوئن 1954 طبق نقشه و با كمك سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (CIA) دولت انتخابي گواتمالا برانداخته شد.

پس از رويداد 28 مرداد تهران (اوت 1953 ميلادي)، براندازي گواتمالا دومين حادثه از اين دست بود.

 

2004م:25 ژوئن 2004 پيش از ورود جورج بوش به ايرلند يك سوم نيروي انتظامي اين كشور كوچك اروپايي، مركب از شش هزار تن، براي محافظت از جان او و كنترل تظاهرات ضد آمريكايي فرا خوانده شده بودند. با وجود اين، بيش از ده هزار ايرلندي در خيابانهاي دوبلين بر ضد سياست بوش در عراق تظاهرات كردند و متجاوز از ششصد ايرلندي پس از اين كه شنيدند كه بوش به جاي فرودگاه دوبلين از طريق فرودگاه «شنون» وارد آن كشور مي شود با شتاب زياد خود را به آنجا رسانيدند و برضد او شعار دادند. ايرلندي هاي معترض، بر ضد دولت خود شان هم شعار مي دادند كه چرا اجازه داده است هواپيماهاي آمريكايي در سر راه خود به عراق، از فرودگاه شنون براي بنزين گيري استفاده كنند.

 

گروهي از معترضين ايرلندي


2004م:در پي يك افشا گري خلاف اخلاق حسنه، جك ريان نامزد حزب جمهوريخواه امريكا براي احراز سناتوري ايلي نوي كه احتمال پيروزي او زياد بود 26 ژوئن 2004 انصراف خود را اعلام كرد.

اين افشاگري بر اين پايه بود كه جك چندي پيش كه با همسرش «جري» به نيويورك رفته بود او را با خود به يك كلوب اصطلاحا «سكس آزاد» برده بود و در آنجا هوس كرده بود كه مقابل چشم ديگران با همسرش نزديكي كند كه «جري» بعدا به همين سبب طلاق گرفته بود.

 

جري

 

2004م:اظهارات 24 ژوئن 2004 فرماندار استانبول تازگي دارد و اگر تاييد شود رشته اي است که سر دراز خواهد داشت. فرماندار استانبول انفجارهاي مرگبار اين شهر را كه بر ضد نشست سران ناتو در آنجا انجام گرفت به پاي كمونيست ها نوشت. با بيان اين موضوع، كمونيست ها را هم وارد عمل كرده اند. سالها بود كه تنها برخي از مسلمان را عامل هر ضديت مسلحانه و خرابكاري معرفي مي كردند و از متهم كردن ديگران خبري نبود. اگر اتهام وارده از سوي فرماندار استانبول درست باشد؛ كمونيست ها اصول قديمي خود را كه رد ترور بود رها ساخته و به راه آنارشيستهاي قرن 19 و اوايل قرن 20 قدم گذارده اند كه پديده تازه اي است.

 

1924: نيروهاي نظامي آمريکا پس از هشت سال به اشغال جمهوري دومينيکن پايان دادند.

1941: فنلاند بر ضد شوروي وارد جنگ شد.

1960: سومالي و ماداگاسکار استقلال يافتند.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------