ضوابط لازم برای صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي جوازکسب, مراحل ثبت شرکت

گرفتن پروانه کسب

 

اگر شخصی كه بخواهد شغلی ايجاد كند قبل از سپردن هر گونه تعهد، اجاره، يا خريد محل بايد برای گرفتن مجوز لازم به اتحاديه صنف مربوطه مراجعه و درخواست كتبی خود را تسليم نمايد. اتحاديه موظف است درخواست های رسيده برای اخذ جواز كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر مخصوص ثبت و رسيد آن را به متقاضی تسليم نمايد.

تاسیس هر نوع محل کسب و اشتغال به هر نوع کار فنی، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن است. پروانه کسب، اجازه ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی، به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه، به فرد مربوط برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخص، داده می شود.

 

پروانه اشتغال گواهینامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذی صلاح، صادر می گردد. تاسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه، مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنان، غیرقانونی محسوب می گردد.

 

اولويت دريافت پروانه كسب در هر يک از رشته های صنفی بارعايت كليه شرايط و ضوابط مربوطه به ترتيب زير می باشد: 1) بيكاران مشمول قانون بيمه بيكاری با توجه به رشته های تخصصی آنها. 2) افرادی كه فاقد هرگونه پروانه كسب باشند.

 

مدت زمان گرفتن جواز کسب

در صورت قبول درخواست باید ظرف مدت سه ماه از زمان قبولی متقاضی مدارک و مستندات اعلام شده را آماده و تحویل واحد صنفی دهد تا جواز کسب صادر شود. معمولا از زمان ارسال مدارک و در صورت کامل بودن مدارک حدود 15 روز کاری دیگر برای صدور پروانه کسب زمان نیاز است.

 

شرایط و ضوابط اخذ جواز کسب

شرایط و ضوابط اخذ جواز کسب به چه صورتی است؟ جواز کسب به سندی گفته می شود که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت دائم (برای مدت پنج سال) و یا موقت (به مدت یک سال) برای اشخاص صادر می شود. این سند به معنای قانونی بودن فعالیت واحد صنفی می باشد و اینکه دریافت کننده جواز می تواند نیازها و خواسته های مشتریان و ارباب رجوع ها را براساس قوانین و ضوابط کشوری تامین کند. واحدهای صنفی که جواز کسب دریافت می کنند، برای ارباب رجوع ها قابل اعتمادتر هستند.

 

شرایط جواز کسب

برای گرفتن جواز کسب باید شرایط زیر از طرف متقاضیان مد نظر قرار بگیرد:

عرضه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا معمولی(دارای اعتبار زمانی) یا دیگر عقود ناقله (سرقفلی، هبه، وصیت تملیکی، صلح در مقام بیع یا اجاره) یا ارائه قراردادهای منعقده که بین متقاضی و افراد حقیقی و حقوقی (دولتی و غیر دولتی) رد و بدل می شود، اجباری می باشد.

 

صاحبان اسناد معمولی، باید تعهد نامه محضری بر اساس قبول مسئولیت حقوقی ناشی از آن را عرضه دهند.

 

برای مکان های تجاری، اداری یا کارگاهی اخذ جواز کسب آزاد است.

اخذ گواهی اداره مالیات بر اساس پرداخت بدهی ها ضرورت دارد.

 

برای اصناف و مرکزهای آموزشی، سپری کردن دوره های آموزشی تحت نظر کمیسیون نظارت اجباری می باشد. متقاضیانی که پراونه کسب را اخذ نموده اند ، از طی کردن دوره های آموزشی معاف هستند.

 

مراحل گرفتن پروانه کسب

 

مدارک لازم برای جواز کسب

سند ملکی محل فعالیت و یا اجاره نامه رسمی

مبایعه نامه به نام خود شخص متقاضی

در صورت نیاز به مجوز از شهرداری و یا سازمان های دولتی ارائه مجوز

ارائه کارت پایان خدمت برای آقایان یا معافیت دائم

کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی

کپی آخرین مدرک تحصیلی

تعداد 12 عکس 4*3

فیش پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به عنوان حق عضویت در واحد صنفی

ارائه کارت سلامت برای آن دسته از فعالیت هایی که در حوزه مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی باشد.

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

گواهی عدم سو پیشینه

گواهی مربوط به ادراه اماکن نیروی انتظامی

گواهی گذراندن 10 ساعت آموزش لازم

داشتن گواهینامه مهارت در زمینه های تخصصی که نیاز به مهارت خاص دارد و معمولا در آئین نامه اصناف ذکر شده است.

 

بعد از این که جواز کسب صادر شد به فرد متقاضی یک کد ده رقمی تعلق می گیرد. ضمن اینکه برای تمدید جواز کسب باید جواز قبلی را همراه 6 قطعه عکس جدید، مدارک پرداخت مالیات و دارایی دو سال پیش و مدارک شناسایی و کپی قبض تلفن را به همراه داشته باشید تا پروانه کسب تمدید شود.

 

همان طور که توضیح داده شد تمامی ی مرحله های اخذ جواز کسب میتواند توسط موسسات حقوقی معتبر هم دنبال شود و با توجه به تخصصی بودن برخی از حوزه های صدور پروانه کسب بهتر است توسط وکلای باتجربه این موسسات حقوقی دنبال شود.

 

ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب

ماده 1 - هر فردی كه بخواهد واحد صنفی ایجاد كند پیش از واگذار کردن هر گونه تعهد، اجاره، یا خرید محل باید برای گرفتن مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و تقاضای كتبی خویش را اعلام نماید.

 

ماده 2 - اتحاديه مسئول است درخواست های رسيده برای اخذ پروانه كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر مخصوص ثبت و رسيد آن را به متقاضی تسليم نمايد.

 

تبصره 1 - اتحاديه مسئول در چارچوب مقررات، نظر خویش را بر اساس رد یا پذیرفتن تقاضا حداكثر ظرف 15 روز با حساب روزهای غیر تعطیل رسمی به صورت كتبی به متقاضی اعلام کند عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرفتن تقاضا شمرده می شود. در صورت موافقت تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ حداكثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را کامل كند و به اتحادیه بدهد.

 

در غیر اینصورت متقاضی جدید شمرده خواهد گردید. اتحادیه مسئول است بعد از اخذ تمام مدارک لازم و با رعایت قوانین، ظرف پانزده روز نسبت به صادر کردن پروانه كسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام كند. همینطور دریافت كننده پروانه كسب مسئول است از تاریخ اخذ پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.

 

تبصره 2 - درصورتی که اتحادیه تقاضا متقاضی پروانه كسب را رد كند یا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، باید مراتب را با ذكر دلیل های مستند بصورت كتبی به متقاضی اعلام كند. در صورتی كه متقاضی به آن اعتراض داشته باشد میتواند اعتراض كتبی خویش را ظرف 20 روز از تاریخ اخذ پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد مجمع امور صنفی مكلف است طی 15 روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خویش را برای اجرا به اتحادیه مربوطه اعلام كند.

 

تبصره 3 - درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع، اعتراض خویش را نسبت به نظر مجمع مذكور به كمیسیون نظارت منعكس كنند. كمیسیون نظارت مكلف است ظرف یک ماه نظر خویش را علام دارد. نظر كمیسیون نظارت در این باره معتبر و قابل انجام است مگر آن كه هیأت عالی نظارت نظر كمیسیون نظارت را ظرف یک ماه بعد از اخذ اعتراض نقض كند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.

 

نقش مباشر در پروانه کسب

اگر شركت مذکور بخواهد در بیش از یک مكان فعالیت نماید برای مكان های دیگر هنگام صادر کردن پروانه كسب بر اساس مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای شخص معرفی شده به وسیله مدیرعامل و یا احد از شركاء معرفی شده باشند) با رعایت بقیه قوانین مربوطه تا سقف تعدادی كه كمیسیون نظارت هر شهر تصویب نماید كارت مباشرت صادر خواهد شد.

 

در صورت احتیاج به فعالیت در محل غیر از محل قانونی افراد حقوقی بعد از تصویب كمیسیون نظارت مربوطه یک پروانه كسب به نام شركت و با ذكر مشخصات نماینده قانونی آن شركت به معرفی مدیر عامل افراد حقوقی در خواست كننده در صورت احراز دیگر وضعیت صادر و برای اداره بیش از یک واحد صنفی برای افرادی كه مدیر عامل كتبا معرفی می نماید با رعایت مفاد تبصره یک همین ماده كارت مباشرت صادر خواهد گردید.

 

خرید و فروش جواز کسب

خريد و فروش پروانه كسب ممنوع است. در صورتيكه دارنده جواز كسب بخواهد حقوق ناشي از پروانه خود را به ديگري منتقل كند اتحاديه مربوطه مكلف است با رعايت مقررات مربوطه پروانه منتقل كننده را باطل و پروانه جديد به نام منتقل اليه در صورت واجد بودن شرايط  لازم صادر كند.

 

گردآوری: بخش علمی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------