تازه های داروخانه معنوی

دعا برای درمان کم شنوایی

دعا برای شفای کم شنوایی و ناشنوایی

دعا برای شفای کم شنوایی و ناشنوایی دعاهای مجرب برای شفای کم شنوایی و ناشنوایی : دعا برای شفای کم…

خواص فقرات جوشن کبیرجوشن کبیر,خواص فقرات جوشن کبیر,خواص دعای جوشن کبیر

 

فقراتی از دعای جوشن کبیر که هر فقره از آن برای امری ، تاثیر مجرب دارد .

برای درجه یافتن – یا ذا الحمد و الثناء یا ذا الفخر و البهاء یا ذاالمجد والسناء یا ذا العهد والوفاء یا ذا العفو والرضاء یا ذا المن و العطاء یا ذا العز و البقاء یا ذاالجود و السخاء یا ذا الالاء و النعماء

.........................................................

برای برکت یافتن – اللهم انی اسئلک باسمک یا مانع یا دافع یا رافع یا صانع یا نافع یا سامع یا جامع یا شافع یا واسع یا موسع

........................................................

برای ایمان نگه داشتن – یا صانع کل مصنوع یا خالق کل مخلوق یا رازق کل مرزوق یا مالک کل مملوک یا کاشف کل مکروب یا فارج کل مهموم یا راحم کل مرحوم یا ناصر کل مخذول یا ساتر کل معیوب یاملجا کل مطرود

........................................................

برای گشادن بخت – یا عدتی عند شدتی یا رجائی عند مصیبتی یا مونسی عند وحشتی یا صاحبی عند غربتی یا ولیی عند نعمتی یا غیاثی عند کربتی یا دلیلی عند حیرتی یا غنائی عند افتقاری یا ملجای عند اضطراری یا معینی عند مفزعی یا علام الغیوب یا غفارالذنوب یا ستارالعیوب یا کاشف الکروب یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب یا منور القلوب یا انیس القلوب یا مفرج الهموم یا منفس الغموم

........................................................

برای سلطنت یافتن – اللهم انی اسئلک باسمک یا جلیل یا جمیل یا وکیل یا کفیل یا دلیل یا قبیل یا مدیل یا منیل یا مقیل یا محیل

.......................................................

جهت افزونی نعمت – یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین یا صریخ المستصرخین یا جارالمستجیرین یا امان الخائفین یا عون المومنین یا راحم المساکین یا ملجا العاصین یا غافر المذنبین یا مجیب دعوة المضطرین

........................................................

جهت فراخی روزی – یا ذالنعمة السابغة یا ذاالرحمة الواسعة یا ذاالمنة السابقة یا ذاالحکمة البالغة یا ذاالقدرة الکاملة یا ذاالحجة القاطعه یا ذاالکرامة الظاهرة یا ذالعزة الدائمة یا ذاالقوة المتینه یا ذاالعظمة المنیعة

.......................................................

جهت فتح مهمات – یا ذاالجود والاحسان یا ذا الفضل و الامتنان یا ذاالامن والامان یا ذاالقدس و السبحان یا ذاالحکمة والبیان یا ذاالرحمة و الرضوان یا ذاالحجة والبرهان یا ذاالعظمة و السلطان یا ذاالرافة والمستعان یا ذاالعفو والغفران

.........................................................

جهت برامدن حاجات – یا من هو رب کل شیء یا من هو اله کل شیء یا من هو خالق کل شیء یا من هو صانع کل شیء یا من هو قبل کل شیء یا من هو بعد کل شیء یا من هو فوق کل شی ء یا من هو عالم بکل شیء یا من هو قادر علی کل شیء یا من هو یبقی و یفنی کل شیء

.........................................................

جهت برکت یافتن – اللهم انی اسئلک باسمک یا مومن یامهیمن یا مکون یا ملقن یامبین یا مهون یاممکن یا مزین یا معلن یامقسم

.........................................................

جهت آسانی کارها- یا من هو فی ملکه مقیم یا من هو فی سلطانه قدیم یا من هو فی جلاله عظیم یا من هو علی عباده رحیم یا من هو بکل شیء علیم یا من هو بمن عصاه حلیم یا من هو بمن رجاه کریم یامن هو فی صنعه حکیم یا من هو فی حکمته لطیف یا من هو فی لطفه قدیم

.........................................................

جهت رفع غم – یا من لا یرجی الافضله یا من لا یسئل الا عفوه یا من لا ینظر الا بره یا من لا ینظر الا بره یا من لایخاف الاعدله یا من لایدوم الا ملکه یا من لا سلطان الا سلطانه یا من وسعت کل شیء رحمته یا من سبقت رحمته غضبه یا من احاط بکل شیء علمه یا من لیس احد مثله

.........................................................

جهت دشواری – یا فارج الهم یا کاشف الغم یا غافرالذنب یا قابل التوب یا خالق الخلق یا صادق الوعد یا موفی العهد یا عالم السر یا فالق الحب یا رازق الانام

........................................................

جهت امرزش – اللهم انی اسئلک باسمک یا علی یا وقی یاغنی یا ملی یا حفی یا رضی یا زکی یا بدی ء یا قوی یا ولی

.........................................................

جهت دفع شرور – یا من اظهر الجمیل یا من ستر القبیح یا من لم یواخذ باجریره یا من لم یهتک الستر یا عظیم العفو یا حسن التجاوز یا واسع المغفره یا باسط الیدین بالرحمة یا صاحب کل نجوی یا منتهی کل شکوی

...........................................................

جهت دفع بلاها- یا بدیع السموات یا جاعل الظلمات یا راحم العبرات یا مقیل العثرات یا ساترالعورات یا محیی الاموات یا منزل الایات یا مضعف الحسنات یا ماحی السیئات یا شدید النقمات

...........................................................

جهت عزیز شدن – یا رب البیت الحرام یا رب الشهر الحرام یا رب البلد الحرام یا رب الرکن والمقام یا رب المشعر الحرام یا رب المسجد الحرام یا رب الحل و الحرام یا رب النور و الظلام یا رب التحیة والسلام یا رب القدرة فی الانام

..........................................................

جهت جنگ کردن – یا عاصم من استعصمه یا راحم من استرحمه یا غافر من استغفره یا ناصر من استنصره یا حافظ من استحفظه یا مکرم من استکرمه یا مرشد من استرشد یا صریخ من استصرخه یا معین من استعانه یا مغیث من استغاثه یا عزیز لایضام یا لطیفا لا یرام یا قیوما لاینام یا دائما لا یفوت یا حیا لایموت یا ملکا یا یزول یا باقیا لا یغنی یا عالما یا یجهل یا صمدا لا یطعم یا قویا لایضعف

..........................................................................

جهت ایمن شدن – اللهم انی اسئلک باسمک یا احد یا واحد یا شاهد یا ماجد یا حامد یا راشد یا باعث یا وارث یا ضار یا نافع یا اعظم من کل عظیم یا اکرم من کل کریم یا ارحم من کل رحیم یا اعلم من کل علیم یا احکم من کل حکیم یا اقدم من کل قدیم یا اکبر من کل کبیر یا الطف من کل لطیف یا اجل من کل جلیل یااعز من کل عزیز یا کریم الصفح یا عظیم المن یا کثیر الخیر یا قدیم الفضل یا دائم اللطف یا لطیف الصنع یا منفس الکرب یا کاشف الضر یامالک الملک یا قاضی الحق. (مطلب پیشنهادی: خواص ذکر یا کریم الصفح)

 

..........................................................

جهت ایذای دشمن – اللهم انی اسئلک باسمک یا کافی یا شافی یا وافی یا هادی یا داعی یا قاضی یا عالی با باقی یا من کل شی خاضع له یا من کل شی خاشع له یا من کل شی کائن له یا من کل شی موجود به یا من کل شی منیب الیه یا من کل شی خائف منه یا من کل شی قائم به یا من کل شی صائر الیه یا من کل شی یسبح بحمده یا من کل شی هالک الا وجهه یا منلا مفر الا الیه یا من لا مفزع الا الیه یا منلامقصد الاالیهیا من لا منجا منه الا الیه یا من لا یرغب الا الیه یا من لاحول و لاقوة الا به یا من لایستعان الابه یا من لایتوکل الا علیه یا من لایرجی الا هو یا من لایعبد الا هو

.........................................................

جهت دفع امراض – یاخیر المرهوبین یا خیرالمرغوبین یا خیر المطلوبین یا خیر المسئولین یا خیر المقصودین یا خیرالمذکورین یاخیرالمشکورین یاخیرالمحبوبین یاخیرالمدعوین یاخیرالمستانسین

..........................................................

برای امراض کودکان – یا من خلق فسوی یا من قدر فهدی یامن یکشف البلوی یا من یسمع النجوی یامن ینقذ الغرقی یا من ینجی الهلکی یامن یشفی المرضی یا من اضحک و ابکی یامن امات و احیی یا من خلق الزوجین الذکر والانثی

..........................................................

برای خلاصی از بند – اللهم بحق العرش ومن علاه و بحق الوحی و من اوحاه و بحق النبی و من نباه وبحق البیت و من بناه یا سامع کل صوت یا جامع کل فوت یا باریء النفوس بعدالموت صل علی محمد واهل بیته و اتنا و جمیع المومنین و المومنات فی مشارق الارض و مغاربها فرجا من عندک بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبدک و رسولک صلی الله علیه واله و علی ذریته الطیبین الطاهرین وسلم تسلیماکثیرا

.........................................................................

جهت خشنودی – اللهم انی اسئلک باسمک یا مصور یا مقدر یا مدبر یا مطهر یا منور یا میسر یا مبشر یا منذر یا مقدم یا موخر

........................................................................

جهت دفع دیو و پری – یا من هو فی عهده وفی یا من هو فی وفائه قوی یا من هو فی قوته علی یا من هو فی علوه قریب یا من هو فی قربه لطیف یا من هو فی لطفه شریف یا من هو فی شرفه عزیز یا من هو فی عزه عظیم یا من هو فی عظمته مجید یا من هو فی مجده حمید

 

منبع:faribaa9999.blogfa.com

کالا ها و خدمات منتخب

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   X خدمات و محصولات دیجیتال ,خدمات سیم کارت و تلفن همراه

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2023